Головна

Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

ПЕРЕДМОВА.....6
Тема 1. ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА В УКРАЇНІ.....10
Тема 2. ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....18
1.1. Загальні питання історії бухгалтерського обліку.....18
2.2. Історія бухгалтерського обліку Росії та України.....30
2.3. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в сучасний період.....37
2.4. Питання для самоконтролю.....38
2.5. Теми рефератів.....39
Тема 3. ЯК ОВОЛОДІТИ ТАЙНАМИ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА, АУДИТОРА, МЕНЕДЖЕРА.....40
3.1. Установка на навчання.....40
3.2. Психофізіологічні основи розумової діяльності.....43
3.3. Динаміка працездатності.....47
3.4. Навички та вміння.....49
3.5. Процеси переробки інформації людиною.....52
3.6. Питання для обговорення.....54
3.7. Теми рефератів.....55
Тема 4. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗНИЖЕННЯ ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ.....56
4.1. Поняття та основні елементи наукової організацій праці.....56
4.2. Розробка раціональних форм розподілу і кооперації праці.....59
4.3. Покращення організації і обслуговування робочих місць.....62
4.4. Удосконалення методів і прийомів праці.....63
4.5. Раціоналізація режимів праці і відпочинку.....68
4.7. Покращення умов праці.....70
4.8. Питання для обговорення.....72
4.9. Теми рефератів.....72
Тема 5. ЕРГОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ.....73
5.1. Поняття про ергономіку.....73
5.2. Ергономічний аналіз діяльності.....74
5.3. Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії.....75
5.4. Питання для обговорення.....78
5.5. Теми рефератів.....78
Додаток до теми 5.....79
Кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.04 № 336.....79
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.....90
6.1. Бухгалтерський облік: сутність, значення, стандарти.....90
6.2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.....94
6.3. Класифікація видів обліку.....99
6.4. Вимірники обліку.....103
6.5. Мета, завдання та принципи бухгалтерського обліку.....105
6.6. Звітність підприємства.....108
6.7. Облікова політика підприємства.....117
6.8. Бухгалтерський баланс його зміст і побудова.....120
6.9. Типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс.....126
6.10. Контроль як функція управління.....130
6.9. Питання для обговорення.....134
6.10. Теми рефератів.....135
Тема 7. ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....136
7.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура і будова.....136
7.2. Побудова та коротка характеристика Плану рахунків.....141
7.3. Форми бухгалтерського обліку.....150
7.4. Питання для обговорення.....154
7.5. Теми рефератів.....155
Тема 8. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....156
8.1. Основні поняття та роль економічного аналізу за ринкових відносин.....156
8.2. Історія та перспективи розвитку економічного аналізу.....158
8.3. Мета, завдання та основні категорії економічного аналізу.....163
8.4. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами.....167
8.5. Предмет економічного аналізу.....172
8.6. Види й напрямки економічного аналізу.....174
8.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві.....183
8.8. Питання для обговорення.....184
8.9. Теми рефератів.....184
Тема 9. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ.....185
9.1. Історія розвитку аудиту. Передумови виникнення аудиту.....185
9.2. Становлення і розвиток аудиту в Україні.....190
9.3. Питання для обговорення.....194
9.4. Теми рефератів.....194
Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ.....195
10.1. Аудитор, його статус та сертифікація.....195
10.2. Аудиторська діяльність.....197
10.3. Управління аудиторською діяльністю.....201
10.4. Цілі та принципи аудиту.....204
10.5. Питання для обговорення.....208
10.6. Теми рефератів.....208
Задачі для розв'язання.....209
ТЕСТИ.....210
Додаток. ПРИМІРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДЛЯ БАКАЛАВРІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
БУХГАЛТЕРИ ЖАРТУЮТЬ.....235
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....253

Одержати книгу
"Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предметі метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Загальні засади бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку...
Економіка підприємства / За ред. А. В. Калини: Економічна реформа в Україні на рівні підприємства. Цілі та принципи економічного реформування підприємництва. Нове економічне законодавство 2000-2004 рр. Нормативно-правове забезпечення підприємництва. Політика державного регулювання економіки та підприємництва. Державне регулювання малого та середнього бізнесу. Етапи і стратегія формування державної політики підтримки підприємництва. Підприємство як основна ланка ринкової економіки. Поняття підприємства, його роль в ринковій економіці і умови ефективної роботи. Складові ланки підприємства та їх взаємодія. Види підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Макросередовище функціонування підприємства. Мікросередовище функціонування підприємства...
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств: Теоретичні засади управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки. Характеристика державних підприємств як об'єкта управління фінансами. Сутність та особливості управління фінансами державних підприємств. Методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств. Дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств в Україні. Характеристика економічного розвитку державних підприємств і його забезпеченість фінансовими ресурсами. Оцінка фінансового стану державних підприємств. Ефективність фінансової діяльності державних підприємств. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств...
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Методологічні основи макроекономічного аналізу. Необхідність та завдання макроекономічного аналізу. Методологічні особливості макроекономічного аналізу. Загальна економічна рівновага. Методи макроекономічного аналізу. Моніторинг національних інтересів України як передумова макроаналізу. Товарний ринок: аналіз макроекономічних пропорцій. Секторна структура валового внутрішнього продукту. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії виробництва. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходів. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями використання. Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури в Україні. Макроекономічна динаміка...
Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Сутність і методологічні основи міжнародного менеджменту. Сутність, види й характерні риси міжнародного бізнесу. Глобалізація міжнародного бізнесу. Управління міжнародним бізнесом (міжнародний менеджмент): сутність, структура, відмінності від національної моделі. Цілі й завдання міжнародного менеджменту. Зовнішнє середовище міжнародного менеджменту. Поняття зовнішнього середовища міжнародного бізнесу (менеджменту), його базові складові. Аналіз зовнішнього середовища. Рольові функції міжнародного менеджера. Урахування національних особливостей країн (національних стереотипів) у діяльності міжнародного менеджера. Адаптація фірми до зовнішнього середовища. Структура і стратегічне управління в міжнародних фірмах...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com