Головна

Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003. - 282 с.

Передмова.....7
Частина І Основний зміст курсу
Тема 1. Місцеві фінанси в економічній системі держави.....9
1. Формування науки про місцеві фінанси.....9
2. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи.....10
3. Місцеві фінанси як система.....12
4. Функції місцевих фінансів.....16
5. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус.....17
Тема 2. Основи фінансової автономії місцевих органів влади.....19
1. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади.....19
2. Межі та кількісні показники фінансової автономії.....20
3. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів.....22
4. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.....22
Тема 3. Система місцевих фінансових інститутів. Інститут самостійних місцевих бюджетів.....25
1. Структура системи місцевих фінансових інститутів....25
2. Поняття самостійності бюджету.....27
3. Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані.....28
4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти...30
5. Зарубіжний досвід забезпечення самостійності місцевих бюджетів.....33
Тема 4. Формування позабюджетних, валютних та інших цільових фондів місцевих органів влади.....35
1. Позабюджетні фонди.....36
2. Валютні фонди.....37
3. Резервні фонди.....38
4. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.....39
Тема 5. Місцеві податки і збори.....41
1. Історичні аспекти формування місцевих податків і зборів.....41
2. Місцеві податки і збори в Україні.....43
3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.....51
Тема 6. Інститут комунальної власності у системі місцевих фінансів.....55
1. Поняття комунальної власності. Особливості реалізації прав комунальної власності.....55
2. Поняття, форми та правове регулювання комунального кредиту.....59
3. Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту.....60
4. Фінанси комунальних підприємств. Комунальні платежі.....66
5. Фінанси муніципальних підприємств і муніципальні платежі в зарубіжних країнах.....67
Тема 7. Внутрішні міжурядові фінансові відносини.....69
1. Поняття та концепції організації внутрішніх міжурядових фінансових відносин.....69
2. Інструменти міжбюджетних відносин.....72
3. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.....75
4. Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання.....76
5. Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфертів.....79
Тема 8. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання.....81
1. Державна регіональна фінансова політика: поняття, цілі, завдання.....81
2. Поняття вертикальних і горизонтальних дисбалансів та фінансового вирівнювання.....83
3. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання....85
4. Правові засади й організація бюджетного вирівнювання в Україні.....86
5. Зарубіжний досвід фінансового вирівнювання.....88
Тема 9. Управління місцевими фінансами.....94
1. Місцеві фінансові органи: види, функції.....95
2. Місцеві фінансові органи та місцеве фінансове планування в зарубіжних країнах.....96
3. Поняття та системи касового виконання місцевих бюджетів.....98
4. Касове виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.....99
5. Контроль та аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування.....100
Частина II Теми для додаткового опрацювання
Тема 10. Формування інституту місцевого самоврядування.....102
1. Ідейно-теоретичні засади виникнення місцевого самоврядування.....102
2. Історичні корені інституту місцевого самоврядування.....116
3. Місцеве самоврядування в незалежній Україні.....126
Тема 11. Економічна природа та виникнення місцевих податків і зборів.....137
1. Становлення місцевих податків і зборів.....137
2. Особливості природи існування податків.....140
3. Засади побудови системи оподаткування в Україні...143
4. Загальні критерії оптимального оподаткування.....145
5. Методи розмежування доходних джерел центрального та місцевих бюджетів.....147
6. Історія виникнення місцевих податків і зборів.....150
7. Сучасне місцеве оподаткування у країнах з ринковою економікою.....152
8. Земства та їх роль у становленні місцевого оподаткування в Україні.....154
9. Інститут місцевих фінансів у Радянській Росії.....157
10. Інститут місцевого оподаткування в незалежній Україні.....158
Тема 12. Принципи нового підходу до місцевого оподаткування.....159
1. Недоліки системи місцевого оподаткування в Україні.....159
2. Шляхи реформування системи місцевого оподаткування.....161
Тема 13. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації.....176
1. Суспільно-економічне значення та роль.....176
2. Фінансова основа місцевого самоврядування.....185
Частина III Правові основи місцевих фінансів в Україні (законодавча база)
1. Конституція України.....199
2. Бюджетний кодекс.....202
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".....245
4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори".....264
5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування".....273
6. Закон України "Про місцеві державні адміністрації".....274
Література.....280

Одержати книгу
"Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Федоренко В. Г. Інвестознавство: Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту. Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності. Управління інвестиційною діяльністю. Важелі інвестиційної діяльності. Функції управління інвестиційною діяльністю. Структура фінансового аналізу підприємства. Інвестиційний процес. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами. Стадії інвестиційного процесу. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні. Перспективні напрями інвестиційної стратегії. Основні напрями інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах...
Корпоративна культура / За ред. Г.Л. Хаєта: Мотивація і цінності людини. Сутність корпоративної культури. Основні поняття. Структура корпоративної культури. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами. Питання теорії мотивації. Особистісні теорії мотивації - теоретичний аспект питання про цінності людини. Високі цінності людини і пошук сенсу життя. Мотивація як процес у певному середовищі й ситуації. Структура мотиваційної сфери людини. Трудова типологія. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів. Методика вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються. Значимість різних життєвих цінностей. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів. Трудові типи і трудові портрети. Принципи корпоративної культури...
Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Слово до українського читача. Вступ до менеджменту. Розуміння фаху менеджера. Вступ до менеджменту. Категорії менеджерів. Головні функції менеджменту. Базові управлінські навики. Наука і мистецтво менеджменту. Еволюція менеджменту. Значення теорії та історії. Історичний контекст менеджменту. Класична теорія менеджменту. Школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту. Сучасна теорія менеджменту. Системний підхід. Ситуаційний підхід. Проблеми і вимоги сучасного менеджменту. Вироблення ефективних технічних навиків. Вироблення ефективних діагностичних навиків. Вироблення ефективних комунікативних і міжособових навиків. Ви робите виклик. Самооцінка навиків...
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Комунікація та її значення в маркетингу. Процес маркетингової комунікації. Вибір комплексу просування. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Нові комунікативні технології. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації. Значення реклами в маркетингу. Цілі і види реклами. Канали поширення реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. Стимулювання збуту й особливості його використання. Особливості стимулювання збуту. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару. Види стимулювання збуту. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій. Сутність паблік рилейшнз. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз. Методи й інструменти паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз...
Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Категорії і теорії зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання і контрактне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, суб'єкти, види, фактори і принципи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний комплекс та зовнішньоекономічна стратегія країни. Фактори, що впливають на організацію і розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція поглядів на зовнішньоекономічну діяльність. Класичні концепції зовнішньої торгівлі. Регулятивні теорії розвитку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com