Головна

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти. У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. - К: Основи, 1998. - 518 с.

Тема 1. ВСТУП ДО МІКРОЕКОНОМІКИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1. Предмет мікроекономіки.....12
2. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору.....12
3. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці.....13
4. Ефективність.....16
5. Проблема координації та ринок.....17
6. Поняття і економічної моделі.....19
7. Нормативний і позитивний аналіз.....20
Основні терміни:.....21
Завдання для самостійної роботи.....21
Рекомендована література.....22
Тема 2. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ: АНАЛІЗ ЧАСТКОВОЇ РІВНОВАГИ
1. Попит і обсяг попиту.....23
2. Пропозиція і обсяг пропозиції.....25
3. Ринкова рівновага.....26
4. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки.....28
5. Динамічна модель ринкової рівноваги.....29
Основні терміни.....30
Завдання для самостійної роботи.....30
Рекомендована література.....32
Тема 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ
1. Поняття еластичності.....33
2. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання.....34
3. Еластичність попиту і витрати споживача.....37
4. Еластичність попиту за доходом.....37
5. Перехресна еластичність попиту.....38
6. Еластичність пропозиції.....40
Основні терміни.....42
Завдання для самостійної роботи.....42
Рекомендована література.....43
Тема 4. ТЕОРІЯ ВИБОРУ СПОЖИВАЧА
1. Суверенітет і раціональність споживача.....44
2. Смаки та уподобання споживача.....44
3. Обмеження можливостей споживача.....47
4. Рівновага споживача.....48
Основні терміни.....51
Завдання для самостійної роботи.....51
Рекомендована література.....52
Тема 5. СПОЖИВАННЯ І ПОПИТ
1. Крива індивідуального попиту.....53
2. Ринковий попит.....54
3. Зміни доходу і попит.....54
4. Зміни ціни і попит.....56
5. Ефекти доходу і заміщення.....56
6. Зміна цін і добробут споживача. Надлишок споживача.....58
Основні терміни.....59
Завдання для самостійної роботи.....59
Рекомендована література.....61
Тема 6. ТЕОРІЯ ФІРМИ: ВИРОБНИЦТВО ТА ВАРТІСТЬ
1. Фірма як економічний агент.....62
2. Процес виробництва. Ресурси і випуск.....63
3. Виробнича функція.....65
4. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.....68
5. Економічна вартість і бухгалтерська вартість.....69
6. Виробництво і вартість; мінімізація вартості.....70
7. Вартість у короткостроковому періоді.....72
8. Вартість у довгостроковому періоді.....74
Основні терміни.....75
Завдання для самостійної роботи.....76
Рекомендована література.....79
Тема 7. ТЕОРІЯ ПРОПОЗИЦІЇ. КОНКУРЕНТНІ ФІРМА ТА ГАЛУЗЬ
1. Структура ринку і умови повної конкуренції.....80
2. Попит, виручка і прибуток конкурентної фірми.....81
3. Максимізація прибутку фірми.....83
4. Короткострокові рівновага і пропозиція фірми та галузі; надлишок виробника.....84
5. Довгострокові рівновага і пропозиція галузі.....88
Основні терміни.....91
Завдання для самостійної роботи.....91
Рекомендована література.....93
Тема 8. НЕПОВНА КОНКУРЕНЦІЯ: МОНОПОЛІЯ
1. Неповна конкуренція і монополія.....94
2. Попит па продукцію фірми-монополіста і її виручка.....96
3. Максимізація прибутку; коротко і довгострокова рівновага.....98
4. Монополія і повна конкуренція: порівняльний аналіз.....101
5. Монопольне ціноутворення; цінова дискримінація.....102
Основні терміни.....105
Завдання для самостійної роботи.....105
Рекомендована література.....107
Тема 9. НЕПОВНА КОНКУРЕНЦІЯ: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ОЛІГОПОЛІЯ
1. Монополістична конкуренція.....109
2. Олігополія.....111
3. Моделі дуополії і теорія ігор.....115
Основні терміни.....119
Завдання для самостійної роботи.....119
Рекомендована література.....120
Тема 10. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА
1. Необхідність антимонопольна політики.....122
2. Вимірювання монопольної влади.....123
3. Регулювання монополій.....124
4. Проблеми природних монополій.....127
5. Антимонопольне законодавство.....129
Основні терміни.....132
Завдання для самостійної роботи.....132
Рекомендована література.....134
Тема 11. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА: ПРАЦЯ
1. Конкурентні ринки факторів виробництва.....135
2. Попит фірми на працю.....138
3. Індивідуальна пропозиція праці.....139
4. Попит, пропозиція і рівновага на конкурентному ринку праці.....141
5. Ринки праці з неповною конкуренцією.....142
Основні терміни.....145
Завдання для самостійної роботи.....146
Рекомендована література.....147
Тема 12. РИНКИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА: КАПІТАЛ І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
1. Капітал, інвестиції та міжчасові рішення в економіці.....148
2. Пропозиція заощаджень. Міжчасовий вибір домогосподарства.....150
3. Інвестиційний попит. Міжчасовий вибір фірми.....153
4. Конкурентний ринок позичкових коштів.....156
5. Ринки землі та природних ресурсів.....156
Основні терміни.....158
Завдання для самостійної роботи.....159
Рекомендована література.....160
Тема 13. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА І ЕФЕКТИВНІСТЬ
1. Часткова і загальна рівновага.....161
2. Концепція ефективності та рівновага в економіці обміну.....163
3. Ефективність у виробництві.....166
4. Ефективність розміщення ресурсів.....170
5. Економічна теорія добробуту.....172
Основні терміни.....173
Завдання для самостійної роботи.....173
Рекомендована література.....175
Тема 14. НЕСПРОМОЖНІСТЬ РИНКУ. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ
1. Неефективність ринків.....176
2. Зовнішні ефекти.....176
3. Наслідки негативних зовнішніх ефектів.....178
4. Наслідки позитивних зовнішніх ефектів.....180
5. Інструменти усунення небажаних наслідків зовнішніх ефектів.....182
Основні терміни.....186
Завдання для самостійної роботи.....186
Рекомендована література.....187
Тема 15. СУСПІЛЬНІ БЛАГА
1. Приватні та суспільні блага.....188
2. Колективне надання суспільного блага і виграш споживача.....189
3. Попит на суспільне благо.....190
4. Суспільний вибір.....192
Основні терміни.....195
Завдання для самостійної роботи.....196
Рекомендована література.....196
Тема 16. ЕФЕКТИВНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ДЕРЖАВНА ВЛАДА
1. Причини державного втручання у роботу ринків.....197
2. Нерівність і перерозподіл доходів.....198
3. Суспільний добробут і справедливість.....202
4. Справедливість, ефективність і аналіз політичних рішень.....204
5. Неспроможність державної влади і неспроможність ринків.....206
Основні терміни.....207
Завдання для самостійної роботи.....208
Рекомендована література.....210
Українсько-англійський словник вжитих економічних термінів.....500

Одержати книгу
"Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Економічна теорія: Політекономія / За ред. В.Д. Базилевича: Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Економічна система суспільства. Відносини власності. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем. Власність, її суть, форми і місце в економічній системі. Місце і роль людини в економічній системі. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси. Криза і розпад командно-адміністративної системи...
Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Сутність аудиту, його мета i завдання. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі. Становлення аудиту в Україні. Визначення аудиту. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом. Класифікація зовнішнього аудиту. Аудиторська діяльність та її регулювання. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті. Стандарти аудиту та етики. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів...
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предметі метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Загальні засади бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку...
Економіка підприємства / А. В. Шегда та ін: Підприємство в економічній системі сучасного суспільства. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання. Особливості створення підприємства підприємницького типу. Функції та мета підприємства. Функції підприємства та його служби. Організаційно-правові форми підприємства. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу. Кооператив та орендні підприємства. Картель та інші форми об'єднання підприємств. Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання. Суть підприємництва як форми господарювання підприємств. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Структура підприємства...
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств". Грошові відносини як складові фінансів підприємств. Функції фінансів. Організація фінансової роботи на підприємстві. Зміст фінансової роботи. Завдання і функції фінансової служби. Фінансовий менеджмент на підприємстві. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com