Головна

Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 416 с.

Передмова.....8
Вступ до мікроекономіки.....10
Розділ 1. Предмет і метод мікроекономіки.....10
1.1. Мікроекономіка в системі економічних наук.....10
1.2. Предмет, суб'єкти та об'єкт мікроекономіки.....13
1.3. Основні поняття та припущення.....14
1.4. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень.....19
Висновки.....24
Контрольні завдання.....25
Частина І. Загальні основи теорії конкурентного ринку.....26
Розділ 2. Попит, пропонування, ціна та ринкова рівновага.....26
2.1. Загальна характеристика ринкових змінних.....27
2.2. Аналіз попиту.....27
2.3. Аналіз пропонування.....32
2.4. Ринкова рівновага. Утворення ринкової ціни та її роль.....35
2.5. Зміни ринкової рівноваги та ціни.....38
Висновки.....44
Контрольні завдання.....45
Розділ 3. Еластичність і пристосування ринку.....46
3.1. Поняття еластичності. Еластичність попиту та її види.....45
3.2. Еластичність пропонування.....54
3.3. Часові періоди і пристосування ринку.....55
3.4. Практичне застосування теорії еластичності.....59
Висновки.....64
Контрольні завдання.....65
Частина II. Споживання і попит на конкурентному ринку 66
Розділ 4. Теорія поведінки споживача. Мета споживача.....66
4.1. Мета споживача. Кардиналістська модель.....67
4.2. Мета споживача. Ординалістська модель.....73
Висновки.....81
Контрольні завдання.....82
Розділ 5. Бюджетне обмеження та споживчий вибір.....83
5.1. Бюджетне обмеження споживача.....83
5.2. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії.....88
5.3. Оптимізація вибору на основі ординалістського підходу.....91
Висновки.....98
Контрольні завдання.....99
Розділ 6. Зміна рівноваги споживача. Індивідуальний та ринковий попит.....100
6.1. Оптимальний вибір і зміна доходу споживача.....100
6.2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Побудова кривої індивідуального попиту.....104
6.3. Ефекти доходу та заміни.....108
6.4. Ринковий попит. Поняття споживчого надлишку.....115
6.5. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком.....119
Висновки.....123
Контрольні завдання.....124
Частина III.
Виробництво і пропонування на конкурентному ринку.....125
Розділ 7. Фірма як мікроекономічний суб'єкт. Мета виробництва 126
7.1. Організаційні форми і функції фірми.....126
7.2. Прибуток як мета діяльності фірми.....128
7.3. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції.....129
7.4. Теорії витрат виробництва і прибутків.....135
Висновки.....139
Контрольні завдання.....140
Розділ 8. Обмеження виробника. Продуктивність ресурсів і витрати виробництва у короткостроковому періоді.....141
8.1. Виробнича функція з одним змінним фактором.....141
8.2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.....146
Висновки.....152
Контрольні завдання.....153
Розділ 9. Виробнича функція і витрати виробництва у довгостроковому періоді.....154
9.1. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта.....154
9.2 Заміна факторів виробництва.....158
9.3. Ізокоста. Мінімізація довгострокових сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми.....161
9.4. Мінімізація довгострокових середніх витрат. Мінімальний ефективний розмір підприємства.....169
Висновки.....175
Контрольні завдання.....176
Розділ 10. Вибір фірмою обсягу виробництва і конкурентне пропонування.....177
10.1. Фірма на конкурентному ринку. Загальне правило максимізації прибутку.....177
10.2. Реакція конкурентної фірми на зміну ціни.....185
10.3. Короткострокова крива пропонування фірми і галузі. Ринкова ціна і надлишок виробника.....189
10.4. Вибір фірмою обсягу виробництва і рівновага конкурентного ринку у довгостроковій перспективі.....196
10.5. Довгострокова крива пропонування фірми та конкурентної галузі.....200
Висновки.....205
Контрольні завдання.....206
Частина IV. Теорія ринків недосконалої конкуренції.....207
Розділ 11. Максимізація прибутку і цінова стратегія монополії.....207
11.1. Монополія і конкуренція.....207
11.2. Максимізація прибутку. Коротко та довгострокова рівновага монополії. Модель монопсонії.....215
11.3. Соціально-економічні наслідки монополії. Природна монополія.....220
11.4. Монопольна влада. Цінова дискримінація.....226
Висновки.....233
Контрольні завдання.....234
Розділ 12. Фірми на ринку монополістичної конкуренції.....235
12.1. Особливості монополістичної конкуренції.....235
12.2. Моделі рівноваги монополістичного конкурента.....237
12.3. Роль диференціації продукту і реклами як інструментів нецінової конкуренції.....242
Висновки.....249
Контрольні завдання.....250
Розділ 13. Моделі олігополії.....251
13.1. Характерні риси та причини поширення олігополії.....251
13.2. Особливості поведінки олігополіста.....253
13.3. Моделі рівноваги олігополії.....255
13.4. Моделі олігополістичного ціноутворення.....261
Висновки.....271
Контрольні завдання.....272
Частина V. Теорія ринків ресурсів.....273
Розділ 14. Попит на фактори виробництва.....274
14.1. Особливості попиту на фактори виробництва.....274
14.2. Попит фірми на один змінний фактор.....275
14.3. Зміна попиту фірми на фактор виробництва. Еластичність попиту на ресурс.....281
14.4. Ринковий попит на ресурс.....284
14.5. Попит фірми на декілька факторів виробництва. Оптимальне співвідношення ресурсів.....286
Висновки.....291
Контрольні завдання.....292
Розділ 15. Пропонування і рівновага на ринку праці.....293
15.1. Пропонування праці на досконало конкурентному ринку.....293
15.2. Рівновага фірми и галузі на конкурентному ринку праці.....297
15.3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією.....302
15.4. Роль профспілок. Двостороння монополія.....304
15.5. Диференціація ставок заробітної плати. Людський кзпітал.....309
Висновки.....314
Контрольні завдання.....315
Розділ 16. Пропонування і рівновага на ринках капіталу і землі.....316
16.1. Ринок фінансового капіталу.....317
16.2. Ринок капітальних активів. Ціна активу.....327
16.3. Ринок послуг капіталу. Рентна оцінка капіталу.....332
16.4. Ринок землі. Визначення ціни землі.....336
Висновки.....340
Контрольні завдання.....341
Частина VI. Ефективність конкурентної ринкової системи.....342
Розділ 17. Ефективність і соціальний оптимум. Часткова і загальна рівновага.....342
17.1. Ефективність за Парето і соціальний оптимум.....343
17.2. Ефективність ринкової рівноваги на ринку товару.....349
17.3. Часткова та загальна рівновага. Взаємозалежність ринків.....352
Висновки.....357
Контрольні завдання.....358
Розділ 18. Ефективність обміну і розподілу ресурсів у споживанні та виробництві.....359
18.1. Ефективність у споживанні та обміні.....359
18.2. Ефективність у сфері виробництва.....365
18.3. Оптимізація структури економіки. Загальні умови ефективності конкурентної ринкової системи.....371
Висновки.....375
Контрольні завдання.....376
Розділ 19. Неспроможність ринку і державне регулювання.....377
19.1. Необхідність державного втручання в економіку.....377
19.2. Проблеми регулювання виробництва і споживання суспільних благ.....381
19.3. Шляхи регулювання зовнішніх ефектів.....386
19.4. Регулювання діяльності монополій.....395
Висновки.....400
Контрольні завдання.....401
Покажчик позначень.....402
Алфавітний покажчик.....405
Іменний покажчик.....415

Одержати книгу
"Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Загальні основи економічного розвитку. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії і його відмінність від політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії і його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...
Давидов Г.М. Аудит: Сутність аудиторської діяльності, її призначення і сфера. Система національного фінансово-економічного контролю України. Історія розвитку аудиту. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту. Планування, стадії та процедури аудиту. Планування аудиту. Стадії аудиту. Процедури аудиту. Аудиторські докази і аудиторські тести. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Вибіркові дослідження в аудиті. Визначення розміру вибірки. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні. Виявлення помилок і шахрайства. Класифікація помилок...
Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Загальні основи бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Поняття основних засобів...
Турило A.M. та ін. Управління витратами підприємства: Поняття та сутність витрат. Поняття та сутність управління. Мета та складові системи управління витратами підприємства. Методологічні засади визначення та обліку витрат. Класифікація витрат. Формування витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Характеристика одноразових витрат. Характеристика поточних витрат. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами. Аналіз витрат. Планування витрат. Контроль витрат. Способи підвищення ефективності витрат підприємства. Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат...
Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства. Цілі та сутність фінансової діяльності підприємства. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Вплив організаційно-правової форми і галузевої належності на фінансову діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємства. Фінансування підприємства власним капіталом. Складові, функції та джерела власного капіталу підприємства. Формування статутного капіталу підприємств різної форми власності. Збільшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми. Зменшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com