Головна

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 305 с.

Передмова.....9
ГРОШОВИЙ ОБІГ.....13
Розділ 1. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки.....15
1. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання.....15
2. Основні тенденції динаміки грошового обігу.....18
3. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота.....22
Розділ 2. Стійкість грошового обігу. Інфляція.....27
1. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція.....27
2. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції.....35
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН.....43
Розділ 3. Еволюція світових валютних систем.....45
1. Національна та світова валютні системи.....45
2. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту.....52
3. Бреттон-Вудська валютна система.....59
4. Кінгстонська валютна система.....66
Розділ 4. Розвиток регіональних валютних угруповань.....71
1. Валютні блоки.....71
2. Валютні зони.....73
3. Європейська валютна система та проблеми переходу до Економічного і Валютного союзу.....79
ВАЛЮТНИЙ КУРС. ВАЛЮТНІ РИНКИ.....91
Розділ 5. Конвертованість національних валют. Валютні курси.....93
1. Конвертованість валют.....93
2. Економічний зміст валютного курсу.....101
3. Методика визначення валютних курсів. Фіксований та плаваючий курси.....113
Розділ 6. Світові валютно-фінансові ринки.....121
1. Девізні ринки.....121
2. Міжнародні фінансові ринки.....127
3. Світові ринки золота.....130
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ.....133
Розділ 7. Валютні операції.....135
1. Операції з валютою.....135
2. Міжнародні розрахункові операції.....145
Розділ 8. Платіжний баланс.....155
1. Економічний зміст платіжного балансу.....155
2. Структура платіжного балансу.....160
3. Фактори, які впливають на платіжний баланс.....165
Розділ 9. Сучасні міжнародні кредитні відносини.....171
1. Форми міжнародного кредиту.....171
2. Криза заборгованості.....178
СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН.....187
Розділ 10. Національні системи регулювання грошово-валютних відносин.....189
1. Сутність валютного регулювання. Валютна політика.....189
2. Валютні обмеження та валютні ризики.....196
Розділ 11. Наднаціональна координація міжнародних валютних відносин.....203
1. Міжнародні валютно-фінансові організації.....203
2. Регіональні валютно-кредитні установи.....220
Розділ 12. Особливості сучасної світової валютно-фінансової кризи.....235
1. Економічні передумови зростання нестабільності міжнародних фінансів.....235
2. Діяльність міжнародних валютно-фінансових структур в умовах кризи.....240
ГРОШОВО-ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ.....247
Розділ 13. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні.....249
1. Перші кроки валютного регулювання і валютного контролю.....249
2. Проблеми накопичення валютних резервів.....253
3. Формування національної системи валютного регулювання і валютного контролю.....261
Розділ 14. Становлення валютного ринку України.....267
1. Суб'єкти валютного ринку в Україні.....267
2. Обіг готівкової іноземної валюти в Україні.....272
Розділ 15. Проблеми функціонування повноцінної національної валюти України.....277
1. Економічні передумови запровадження національної грошової одиниці.....277
2. Функціонування гривні.....283
Список рекомендованої літератури.....299

Одержати книгу
"Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Вступ до економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічної науки. Економічна теорія і практика. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки. Потреби і ресурси. Ефективність економіки. Перспективи економічного зростання. Моделі економічної системи. Власність та правові форми ділових підприємств. Місце власності в економічній системі. Правові форми ділових підприємств. Процеси приватизації в сучасній економіці. Економічна роль держави. Економічні функції держави...
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Суть аудиту, його мета і завдання. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення. Організація аудиту та його правове забезпечення. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних. Забезпечення якості професійних послуг. Аудиторський процес і оцінка його складових...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Л. Панкевич та ін: Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Загальна характеристика бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Основні принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облікові вимірники. Метод бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бухгалтерський баланс, його зміст та призначення. Бухгалтерські рахунки. Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Подвійний запис, його суть та значення. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікова політика бюджетної установи. Економічна характеристика та зміст кошторису...
Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Місце ділового проекту в процесі впровадження бізнес-ідей. Моделі розвитку бізнесу. Логіка формування та впровадження бізнес-ідей. Життєвий цикл розвитку бізнес-ідеї. Причини невдач у впровадження і нововведень у бізнесі. Характеристика проектної стадії розвитку бізнес-ідеї. Проект, його сутність, типи і термінологія. Поняття проекту як стадії життєвого циклу розвитку бізнес-ідеї. Основні характеристики проекту. Життєвий цикл та типи проектів. Середовище та зацікавлені сторони проекту. Сутність і завдання проектного менеджменту. Визначення та етапи становлення проектного менеджменту. Методологічні основи управління проектами. Основні терміни проектного менеджменту...
Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств: Теоретичні засади управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки. Характеристика державних підприємств як об'єкта управління фінансами. Сутність та особливості управління фінансами державних підприємств. Методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств. Дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств в Україні. Характеристика економічного розвитку державних підприємств і його забезпеченість фінансовими ресурсами. Оцінка фінансового стану державних підприємств. Ефективність фінансової діяльності державних підприємств. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com