Головна

Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник / Білозубенко B.C., Озаріна О.В., Семенов А.А.; за редакцією професора О.Б. Чернеги. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ
МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.....7
Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту.....7
Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу.....11
Міжнародні корпорації - основний суб'єкт міжнародного менеджменту.....14
Організаційна структура міжнародної корпорації.....18
Менеджери міжнародного бізнесу.....23
Концепції міжнародного менеджменту.....26
Моделі міжнародного менеджменту.....27
Класифікація цілей міжнародного менеджменту.....34
Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту.....36
Резюме.....38
Основні терміни і поняття.....39
Ситуації для аналізу та обговорення.....41
Контрольні запитання.....43
Основна і додаткова література.....44
РОЗДІЛ 2. СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.....46
Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище.....46
Класифікація секторів зовнішнього средовища.....51
Особливості аналізу зовнішнього середовища.....72
Резюме.....77
Контрольні питання.....78
Ситуації для обговорення.....79
Література.....101
РОЗДІЛ З: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.....102
Основи стратегічного планування в міжнародних корпораціях...102
Рівні стратегічного планування в міжнародних корпораціях.....116
Корпоративні стратегії розвитку.....119
Корпоративні стратегії здійснення закордонних операцій.....131
Корпоративні стратегії глобальної діяльності.....143
Стратегії структурних підрозділів.....154
Функціональні стратегії.....159
Резюме.....163
Контрольні запитання.....165
Література.....166
Ситуації для обговорення.....167
РОЗДІЛ 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.....176
Теоретичні основи прийняття управлінських рішень.....176
Етапи прийняття управлінських рішень.....184
Джерела інформації для прийняття рішень.....193
Чинники, що впливають на прийняття рішень.....197
Рівні прийняття рішень у міжнародній корпорації.....206
Прийняття корпоративних рішень.....210
Прийняття рішень на рівні структурних підрозділів.....219
Резюме.....224
Контрольні запитання.....226
Література.....228
Ситуації для обговорення.....229
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.....239
Теорія організаційного розвитку міжнародних корпорацій.....239
Організаційні проблеми міжнародних корпорацій.....242
Фактори організаційного розвитку міжнародних корпорацій.....245
Види організаційних перетворень у міжнародних корпораціях...247
Критерії оцінки ефективності організаційного розвитку міжнародних корпорацій.....253
Напрями організаційних перетворень у міжнародних корпораціях і їхніх структурних одиниць.....254
Програми організаційного розвитку міжнародних корпорацій.....288
Управління організаційним розвитком міжнародних корпорацій....294
Опір змінам при здійсненні організаційних перетворень.....297
Резюме.....301
Контрольні запитання.....302
Ситуації для обговорення.....304
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ.....314
Система управління персоналом.....314
Науково-технічний прогрес і зміни в управлінні персоналом.....320
Кадрова політика міжнародних корпорацій.....326
Управління персоналом у структурних підрозділах (філіях, дочірніх та асоційованих компаніях) міжнародних корпорацій.....335
Досвід роботи з персоналом у міжнародних корпораціях.....380
Роль кадрових служб.....397
Питання міжнародного трудового права.....400
Резюме.....408
Контрольні запитання.....411
Ситуації для обговорення.....413
Література.....416
РОЗДІЛ 7. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.....418
Фінансова звітність міжнародних корпорацій.....418
Бухгалтерський баланс.....436
Звіт про прибуток і збитки.....442
Звіт про рух грошових коштів.....446
Звіт про зміни у власному капіталі.....449
Примітки до фінансової звітності.....451
Контроль за діяльністю міжнародних корпорацій.....454
Резюме.....469
Контрольні запитання.....471
Література.....472
РОЗДІЛ 8. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.....474
Визначення фінансового
менеджменту міжнародних корпорацій.....474
Завдання і напрями фінансового
менеджменту міжнародних корпорацій.....476
Контроль і регулювання фінансових операцій міжнародних компаній.....476
Складання кошторисів міжнародних капіталовкладень та їх окупності.....479
Система фінансування міжнародної діяльності компаній.....483
Показники фінансування закордонного підрозділу міжнародної компанії.....489
Сутність валютних ризиків.....489
Методи захисту від валютних ризиків.....492
Резюме.....501
Контрольні запитання.....502
Ситуації для обговорення.....503
Література.....506
РОЗДІЛ 9. ЕТИКА і СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.....507
Конфлікти в системі міжнародного менеджменту.....507
Етика бізнесу.....516
Сторони етичних конфліктів макрорівня.....527
Соціальна відповідальність бізнесу.....531
Екологічна політика міжнародних корпорацій.....541
Корпоративна культура й етичні стандарти.....548
Управління соціально-етичною
політикою в міжнародній корпорації.....557
Резюме.....559
Контрольні запитання.....561
Ситуації для аналізу та обговорення.....562
Література.....571
ГЛОСАРІЙ.....573
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.....580

Одержати книгу
"Міжнародний менеджмент / За ред. О.Б. Чернеги"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Змісті застосування маркетингу послуг. Особливості і роль сфери послуг в економіці. Визначення послуги. Особливості сфери послуг. Торговельна політика у сфері послуг. Стратегія обслуговування. Розташування та асортимент підприємства послуг. Прогнозування збуту послуг. Становлення маркетингу послуг. Історія вивчення маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє та Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнер та Ф. Котлера. Специфіка маркетингу послуг. Особливості ринку послуг. Характеристики послуг та їх класифікації. Природа послуги. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг. Класифікації послуг. Сучасний світовий ринок послуг...
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Специфика печатной рекламы. Психология восприятия рекламных текстов. Формы, виды и жанры рекламы. Формы рекламы. Виды рекламы. Жанры рекламы. Стилистические особенности рекламы. Основные требования к рекламным текстам. Конкретность, целенаправленность текста. Доказательность, логичность построения, доходчивость текста. Краткость, лаконичность текста. Оригинальность текста. Информативность, действенность текста. Литературная грамотность текста. Выразительные средства языка в тексте рекламы. Многозначность слова. Тропы. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. Гипербола. Олицетворение.Перифраз. Фразеологические обороты...
Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А: Предмет і метод економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Економічна безпека. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС. Фундаментальні проблеми економічного розвитку. Економічні потреби та ресурси. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб...
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація: Теоретико-методологічні засади аудиту. Напрями реорганізації системи фінансового контролю в Україні. Роль аудиту в умовах переходу до ринкової економіки. Теоретико-методологічні засади аудиту. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту. Мета аудиторської перевірки. Основні завдання аудиторського контролю. Класифікація аудиторських робіт. Методи аудиторського контролю. Організація та регулювання аудиторської діяльності. Порівняльний аналіз систем організації і регулювання аудиторської діяльності в зарубіжних країнах і в Україні. Напрями вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні. Атестація аудиторів і аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів за некваліфіковане надання аудиторських послуг...
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Загальний аспект системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. Підсистеми обліку. Система бухгалтерського обліку; національний аспект. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація. Система регламентації обліку на національному рівні. Нормативне регулювання. Національні бухгалтерські стандарти. Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку. Характеристика організації бухгалтерського обліку...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com