Головна

Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2006. - 296 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Сутність і методологічні основи міжнародного менеджменту.....5
1.1. Сутність, види й характерні риси міжнародного бізнесу. Глобалізація міжнародного бізнесу.....5
1.2. Управління міжнародним бізнесом (міжнародний менеджмент): сутність, структура, відмінності від національної моделі.....10
1.3. Цілі й завдання міжнародного менеджменту.....15
Розділ 2. Зовнішнє середовище міжнародного менеджменту.....20
2.1. Поняття зовнішнього середовища міжнародного бізнесу (менеджменту), його базові складові. Аналіз зовнішнього середовища.....20
2.2. Рольові функції міжнародного менеджера. Урахування національних особливостей країн (національних стереотипів) у діяльності міжнародного менеджера.....34
2.3. Адаптація фірми до зовнішнього середовища.....48
Розділ 3. Структура і стратегічне управління в міжнародних фірмах.....55
3.1. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу. Цілі міжнародної економічної інтеграції. Інтегровані корпоративні структури в міжнародному бізнесі.....55
3.2. Багатонаціональні (транснаціональні) компанії (БНК, ТНК). Інтегровані банківські структури.....75
3.3. Сутність та основні етапи стратегічного планування в міжнародній фірмі. Види міжнародних стратегій.....96
3.4. Практика розробки та реалізації стратегічних планів МНК і МСА.....138
Розділ 4. Управління фінансами в міжнародному менеджменті.....156
4.1. Валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту.....156
4.2. Фінансовий менеджмент міжнародної фірми. Коротко- і довгострокове фінансування фірми.....166
4.3. Управління оборотним капіталом. Управління валютним ризиком.....174
4.4. Фінансування зовнішньої торгівлі. Міжнародний лізинг. Факторинг і форфейтинг.....179
Розділ 5. Управління людськими ресурсами в міжнародному менеджменті.....186
5.1. Основні фактори, що впливають на кадрову політику міжнародних фірм. Підсистема управління людськими ресурсами в системі менеджменту міжнародної фірми.....186
5.2. Підходи і критерії добору персоналу (менеджерів) у міжнародній фірмі.....192
5.3. Навчання, мотивація й оплата праці. Зарубіжний досвід управління персоналом.....197
Розділ 6. Технології інвестицій у міжнародному менеджменті.....206
6.1. Поняття міжнародних інвестицій, їх основні форми. Інвестиційне середовище та інвестиційний процес.....206
6.2. Міжнародний ринок інвестицій. Міжнародні інвестиційні ризики.....219
6.3. Міжнародні інвестиційні компанії (фонди). Оцінка схем інвестування.....235
Розділ 7. Технології інновацій у міжнародному менеджменті.....255
7.1. Технологічна політика міжнародних фірм: цілі й напрями. Місце інновацій у міжнародних технологічних стратегіях фірм.....255
7.2. Міжнародний ринок технологій.....264
7.3. Міжнародна науково-технічна співпраця. Організація міжнародних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).....269
Список використаної та рекомендованої літератури.....289

Одержати книгу
"Куценко В. М. Міжнародний менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Корж М. В. Маркетинг: Вступ до маркетингу. Етапи становлення і визначення сутності маркетингу. Основні визначення маркетингу та їх класифікація. Сучасний напрямок у маркетингу та порівняльна характеристика підприємств, орієнтованих на виробництво і підприємств, орієнтованих на збут. Сучасна концепція маркетингу. Основні поняття, що лежать в основі маркетингу. Еволюція концепції маркетингу. Головні суб'єкти маркетингу. Зміст та характеристика маркетингу. Головні принципи, функції та методи маркетингу. Маркетингові цілі та еволюція їх становлення. Принципи класифікації маркетингу. Система засобів маркетингу. Система маркетингу «5 Р». Організація роботи маркетингової служби на сучасному підприємстві. Сегментування ринку збуту: сутність, процедура та головні етапи...
Циганкова Т. М. Управління міжнародним маркетингом: Зміст міжнародної маркетингової діяльності. Управління маркетингом і маркетингове управління. Процеси та операції в міжнародній маркетинговій діяльності. Підходи до організації міжнародної маркетингової діяльності. Рівні компетентності в міжнародній маркетинговій діяльності. Функціональні напрями міжнародної маркетингової діяльності. Стандартні вимоги до менеджера з міжнародного маркетингу. Коло обов'язків менеджера з міжнародного маркетингу. Основні функції менеджерів з міжнародного маркетингу. Оцінка потенціалу міжнародної діяльності. Мотиви міжнародної діяльності фірм. Типи експортної поведінки фірм. Зовнішньоекономічний потенціал фірми та умови його реалізації. Підходи до визначення потенціалу...
Мочерний С. В. Економічна теорія: Загальні основи економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії та його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...
Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Аудит у системі економічного контролю та його суть. Місце аудиту в системі економічного контролю. Суть аудиту, його мета і завдання. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього. Становлення і розвиток аудиту в Україні. Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю. Види аудиту та його класифікація. Відмінності аудиту від інших форм контролю. Види аудиторських послуг. Концепції, постулати та стандарти аудиту. Концепції та постулати аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Предмет і метод аудиту. Предмет і об'єкти аудиту. Метод аудиту. Вибіркові прийоми аудиту. Організація, аудиту та його процесу...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Л. Панкевич та ін: Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Загальна характеристика бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Основні принципи бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облікові вимірники. Метод бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бухгалтерський баланс, його зміст та призначення. Бухгалтерські рахунки. Поняття про бухгалтерські рахунки, їх будова. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Подвійний запис, його суть та значення. План рахунків бухгалтерського обліку. Облікова політика бюджетної установи. Економічна характеристика та зміст кошторису...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com