Головна

Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. - К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2004. - 152 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
ВСТУП. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ - ВАЖЛИВИЙ АТРИБУТ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ.....5
Частина 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ.....8
1.1. Тенденції розвитку світового господарства.....8
1.1.1. Основні характеристики розвитку світового ринку.....8
1.1.2. Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі.....10
Контрольні запитання.....12
1.2. Середовище міжнародного маркетингу.....13
1.2.1. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження.....13
1.2.2. Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу.....14
1.2.3. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі.....3О
Контрольні запитання.....32
1.3. Стратегії міжнародного маркетингу.....33
1.3.1. Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Маркетингові програми.....33
1.3.2. Аналітичні підходи до стратегічного планування.....35
1.3.3. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація.....38
Контрольні запитання.....40
1.4. Аналіз міжнародної конкуренції.....41
1.4.1. Суб'єкти, об'єкти та методи міжнародної конкуренції.
Рівні конкурентної агресивності.....41
1.4.2. Конкурентні стратегії в міжнародному маркетингу.....42
1.4.3. Конкурентна політика. Формування міжнародних конкурентних переваг.....43
1.4.4. Аналіз конкурентів.....44
Контрольні запитання.....46
1.5. Тактика міжнародного маркетингу: продуктова політика.....47
1.5.1. Міжнародна концепція продукту.....47
1.5.2. Альтернативи продуктової стратегії міжнародного маркетингу: рівень стандартизації та фактори адаптації продукту.....51
1.5.3. Функціональні аспекти міжнародної продуктової політики.....52
Контрольні запитання.....55
1.6. Тактика міжнародного маркетингу: пріоритети ціноутворення.....56
1.6.1. Фактори впливу на прийняття рішення.....56
1.6.2. Формування міжнародної ціни.....57
Контрольні запитання.....59
1.7. Тактика міжнародного маркетингу: міжнародна практика просування та збуту.....60
1.7.1. Особливості формування попиту та стимулювання збуту в міжнародному середовищі.....60
1.7.2. Міжнародна реклама і пропаганда. Табу міжнародної реклами.....62
Контрольні запитання.....64
1.8. Управління міжнародним маркетингом.....65
1.8.1. Оптимізація виду присутності компаній на зарубіжних ринках.....65
1.8.2. Організація маркетингової служби компанії, що діє на міжнародному ринку.....66
1.8.3. Контроль та оцінка ефективності заходів міжнародного маркетингу.....67
Контрольні запитання.....69
Частина 2. СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ.....70
2.1. Методичні вказівки до аналізу ситуаційних вправ.....70
2.1.1. Зміст та мета кейсу.....70
2.1.2. Методика роботи над кейсом.....70
2.1.3. Організаційні рекомендації щодо порядку роботи над кейсом.....73
2.2. Ситуаційна вправа 1 CELOTEX Corporation: проблеми виходу на український ринок.....75
2.3. Ситуаційна вправа 2 АЗМОЛ: оцінка експортних можливостей.....82
2.4. Ситуаційна вправа З АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ: проблеми закріплення конкурентних позицій національної компанії в глобальному сегменті.....97
2.5. Ситуаційна вправа 4 Київський завод «АВІАНТ»: тернистий шлях до міжнародного успіху.....101
2.6. Ситуаційна вправа 5 Українські страуси.....112
ДОДАТКИ.....116
Додаток 1. Показники маркетингового середовища зарубіжного ринку.....116
Додаток 2. INCOTERMS - 2000.....120
Додаток 3. Міжнародні (глобальні) організації.....123
Додаток 4. Форми міжнародної економічної інтеграції.....128
Додаток 5. Маркетингові аспекти формування
міжнародної спеціалізації України.....130
Додаток 6. Програма курсу.....136
Додаток 7. Методичні вказівки до виконання індивідуального проекту.....141
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....143
WEB-ІНФОРМАЦІЯ.....145

Одержати книгу
"Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка: Вступ до мікроекономіки: основні поняття. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці. Ефективність. Проблема координації та ринок. Поняття і економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги. Попит і обсяг попиту. Пропозиція і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки. Динамічна модель ринкової рівноваги. Еластичність. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції...
Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного: Загальні основи економічного розвитку. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії і його відмінність від політичної економії. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин. Економічні закони і категорії та їх класифікація. Метод економічної теорії і його складові елементи. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії. Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст. Основні напрями сучасної економічної теорії. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили. Сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного прогресу. НТР та її роль в економічному прогресі...
Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Професія бухгалтера в Україні. Історія бухгалтерського обліку. Загальні питання історії бухгалтерського обліку. Історія бухгалтерського обліку Росії та України. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в сучасний період. Як оволодіти тайнами професії бухгалтера, аудитора, менеджера. Установка на навчання. Психофізіологічні основи розумової діяльності. Динаміка працездатності. Навички та вміння. Процеси переробки інформації людиною. Раціоналізація праці та зниження затрат робочого часу в обліковому процесі. Поняття та основні елементи наукової організацій праці. Розробка раціональних форм розподілу і кооперації праці. Покращення організації і обслуговування робочих місць...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: теоретико-методологічний аспект. Сутність та основні складові управлінського обліку. Сутність та завдання управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку. Предмет, об'єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві...
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Економічна природа і сутність державних фінансів. Необхідність і зміст державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні основи державних фінансів. Державні фінанси України. Еволюція науки про державні фінанси. Становлення та розвиток державних фінансів. Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Бюджет і бюджетна система України. Становлення і розвиток бюджетної системи України. Призначення і роль бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій. Бюджетна класифікація. Бюджетна політика. Бюджетне планування. Бюджетне прогнозування. Державний бюджет України. Призначення і роль державного бюджету. Доходи державного бюджету...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com