Головна

Мочерний С. В. Економічна теорія: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 656 с.

1. Загальні основи економічної теорії
1.1. Предмет і метод економічної теорії
Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії.....9
Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин.....18
Економічні закони і категорії та їх класифікація.....34
Метод економічної теорії та його складові елементи.....38
1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії.
Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст.....51
Основні напрями сучасної економічної теорії.....62
1.3. Економічний прогрес: критерії й рушійні сили
Сутність і критерії економічного прогресу.....74
Рушійні сили і фактори економічного прогресу.....81
НТР та її роль в економічному прогресі.....90
Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу.....100
2. Товарне виробництво
2.1. Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства
Форми суспільного виробництва.....116
Товар і його фактори.....119
Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.....128
Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.....131
Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція.....136
Закони обігу грошей. Інфляція.....146
Закон вартості та його функції.....154
2.2. Сутність, структура та механізм ринку і проблеми його розвитку
Сутність і структура ринку.....158
Інфраструктура ринку.....177
2.3. Ринкова рівновага і механізм її досягнення
Закон попиту і закон спадної віддачі.....185
Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види.....195
2.4. Монополії і конкуренція
Причини виникнення і сутність монополій.....206
Конкуренція, монополії та антимонопольна діяльність держави.....217
2.5. Ринкова економіка та її еволюція
Сутність ринкової, соціально ринкової і змішаної економіки.....226
Причини виникнення планомірної ринкової системи та головні функції держави.....242
Сутність і структура господарського механізму.....255
3. Мікроекономіка
3.1. Підприємництво та акціонерна власність
Підприємства та їх основні види.....264
Акціонерна власність в економічній системі.....277
3.2. Капітал, витрати виробництва. Ціна і прибуток Соціально-економічний зміст капіталу.....286
Виробничі фонди підприємства й витрати виробництва.....291
Ціна і прибуток.....299
3.3. Ринок робочої сили і заробітна плата
Сутність товару робоча сила та її вартість.....308
Заробітна плата, її форми та функції.....318
Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання.....325
3.4. Система управління сучасним підприємством
Основні форми й методи управління підприємством.....331
Сутність та основні види маркетингу.....346
3.5. Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
Продуктивні сили і відносини власності в сільському господарстві.....356
Радикальні перетворення у відносинах власності та АПК.....363
Земельна рента та її форми в сучасних умовах.....369
4. Макроекономіка
4.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход
Результати суспільного виробництва і його ефективність.....376
Джерела національного доходу, його розподіл та перерозподіл.....386
Споживання і нагромадження національного доходу.....391
4.2. Фінанси в системі економічних відносин
Бюджетна ті податкова системи.....396
Державні витрати та дефіцит бюджету.....404
4.3. Кредитно-банківська система
Банки й банківська система.....410
Кредит і кредитна система.....417
4.4. Державне регулювання економіки
Сутність і методи державного регулювання економіки.....424
Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією.....437
Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція.....446
4.5. Циклічні коливання і кризи в економіці
Причини і механізм циклічних коливань.....451
Причини економічної кризи в Україні.....464
Валютні та структурні кризи в економіці.....470
4.6. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
Народонаселення і суспільний розвиток.....481
Зайнятість і безробіття.....485
Соціальний захист населення.....491
4.7. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття
Радикальні зміни в технологічному способі виробництва.....500
Новітні тенденції в еволюції власності.....505
Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - на початку XXI ст.....514
4.8. Економічний суверенітет України і шляхи його досягнення
Сутність економічного суверенітету.....523
Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення.....527
Економічна безпека України.....534
4.9. Перехідна економіка
Сутність перехідної економіки.....543
Трансформаційні процеси в економічній системі України у 90-х роках.....548
Пріоритетність форм власності в перехідній економіці.....553
5. Світове господарство
5.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України
Сутність світового господарства та його економічні закони.....560
Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності кономічного розвитку.....567
Україна і світове господарство.....574
5.2. Міжнародні економічні відносини та їх структура
Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах.....578
Міжнародний рух капіталу.....588
Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика.....594
5.3. Міжнародні валютні відносини
Еволюція міжнародної валютної системи.....604
Валютний ринок і валютне регулювання.....611
Форми конвертованості валют та умови їх формування.....621
5.4. Економічні аспекти глобальних проблем
Причини виникнення і сутність глобальних проблем.....627
Роззброєння - ключ до розв'язання глобальних проблем.....634
Основні шляхи розв'язання інших глобальних проблем.....642
Концепція ноосфери В. Вернадського і формування глобальної економіки.....648

Одержати книгу
"Мочерний С. В. Економічна теорія"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Внукова Н. М., Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Кредитно-модульний курс: Теоретичні основи виникнення видів соціального страхування. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Сутність соціального страхування. Функції соціального страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суб'єкти й об'єкти соціального страхування. Принципи соціального страхування. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи і джерела фінансування соціальних гарантій, індексація. Система соціальних гарантій населенню. Державні соціальні стандарти і нормативи. Державний моніторинг у сфері соціального страхування. Індексація у системі соціального захисту. Становлення і розвиток соціального страхування...
Любунь О.С. Система банківського менеджменту: Фінансовий менеджмент у банку. Особливості менеджменту у банку. Основні функції фінансового менеджменту у банку. Фінансове планування у банку. Методи управління активами та пасивами у банку. Маркетинг у банку. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. Маркетингові дослідження банківського ринку. Конкурентна позиція банку на ринку банківських послуг. Маркетингова стратегія банку по продажу банківських продуктів. Комунікації банківських продуктів та стимулювання їх збуту. Кредитування і контроль. Організація процесу кредитування. Сутність та форми кредитних відносин. Закономірність грошового обігу та розвиток банківської системи. Основні умови надання кредитів та їх види...
Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Методологічні засади формування витрат на підприємстві. Економічна політика підприємства у сфері формування втрат. Визнання та класифікація витрат. Групування витрат за економічними елементами. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). Загальновиробничі витрати підприємства. Калькулювання виробничої собівартості виготовленої та визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Адміністративні витрати. Витрати на збут. Операційні витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю. Витрати підприємства, не пов'язані з операційною діяльністю. Формування витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Формування витрат на придбання та створення запасів...
Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою. Фінанси в системі ринкових відносин. Механізм функціонування державних видатків. Державні доходи: методи мобілізації й особливості. Фінанси підприємств (об'єднань). Форми організації підприємництва і фінансовий менеджмент. Типи підприємств. Об'єднання підприємств. Холдинги. Система управління фінансами корпорацій. Фінансовий ринок. Структура фінансового ринку. Механізм ціноутворення на фінансовому ринку. Звітність корпорацій. Річні звіти. Баланс. Звіт про прибутки та збитки. Звіт про нерозподілений прибуток. Звіт про зміни фінансового стану. Аналіз фінансових звітів корпорацій. Методи аналізу. Показники прибутковості. Показники ліквідності. Показники стабільності...
Крикавський Є. В. та ін. Логістика: компендіум і практикум: Компендіум: теоретичні аспекти логістики. Вступ до логістики. Логістика підприємства. Логістика постачання. Логістика виробництва. Логістика дистрибуції. Логістичні витрати і логістичне обслуговування. Підприємство в ланцюгу поставок. Функціональна логістика. Логістика транспортування. Система управління запасами. Логістика складування. Технології прийняття типових логістичних рішень. Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва. Оптимізація часової координації та послідовності технологічних операцій. Оцінка впливу зміни транспортного тарифу і джерела постачання на місце локалізації виробничого об'єкту...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com