Головна

Родченко В.В., Новак В.О. Р 616 Менеджмент: Навчальний посібник: - К.: НАУ, 2001. - 400 с.

Передмова.....5
Розділ 1. ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ.....6
1.1. Планування як функція управління.....6
1.2. Організація як функція управління.....22
1.3. Мотивація як функція управління.....27
1.4. Контроль як функція управління.....47
1.5. Конкретні функції управління.....70
1.6. Структури управління організаціями.....72
Розділ 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ.....106
2.1. Загальне поняття та сутність методів управління.....106
2.2. Методи управління організацією. Система методів управління, їх склад та особливості.....109
2.3. Економічні методи управління.....111
2.4. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління.....118
2.5. Соціальні та психологічні методи управління.....127
2.6. Правові методи управління.....136
Розділ 3. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ.....138
3.1. Управлінські рішення в діяльності керівника.....138
3.2. Методи обґрунтування управлінських рішень.....188
Розділ 4. СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ.....212
Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З ЛЮДЬМИ, ЩО МАЮТЬ СКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР.....225
Розділ 6 . МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ.....251
6.1. Типологія кризових ситуацій. Симптоми та основні етапи розвитку кризи.....251
6.2. Конфлікти в трудових колективах.....267
Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ, НАРАД.....284
7.1. Методи ведення переговорів.....256
7.2. Доцільність проведення ділових нарад (економічні та організаційні передумови).....300
7.3. Підготовка наради. Особливості підготовки наради.....305
Розділ 8. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.....322
8.1. Основні тенденції, концепції та закономірності управління персоналом.....322
8.2. Роль кадрових служб у роботі з управлінським персоналом за кордоном.....325
Розділ 9. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСП.....342
9.1. Якість продукції та послуг. Забезпечення якості.....342
9.2. Стадії формування якості.....349
9.3. Якість та конкурентоспроможність продукції.....350
9.4. Сертифікація продукції та послуг.....353
9.5. Європейська політика сприяння якості.....355
9.6. Українська асоціації якості.....363
Розділ 10. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ.....365
10.1. Основні методи завоювання ринку.....371
Розділ 11. МЕНЕДЖМЕНТ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ.....375
11.1. Причини виникнення й особливості підприємств нового типу.....375
11.2. Нове бачення бізнесу і глобальне аналітичне мислення.....381
11.3. Основні тенденції і концепції управління на початку XXI століття.....385
11.4. Міжнародне економічне співробітництво на початку XXI століття.....388

Одержати книгу
"Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: Соціальні і психологічні проблеми менеджменту. Актуальність і ступінь розробленості проблеми. Методологічні основи професіографічного дослідження підготовки менеджерських кадрів. Психологія управління і психологія менеджера. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Психологічний образ польського менеджера. Методика дослідження ключових диспозицій сучасного польського менеджера. Питання добору кадрів у сфері менеджменту і психологія управління. Стрес як негативний чинник професійної діяльності менеджера. Робота менеджера в бізнесових організаціях. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Управління, керування, організація...
Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Комунікація та її значення в маркетингу. Процес маркетингової комунікації. Вибір комплексу просування. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки. Нові комунікативні технології. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації. Значення реклами в маркетингу. Цілі і види реклами. Канали поширення реклами. Законодавче регулювання рекламної діяльності. Стимулювання збуту й особливості його використання. Особливості стимулювання збуту. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару. Види стимулювання збуту. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій. Сутність паблік рилейшнз. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз. Методи й інструменти паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз...
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Грошовий обіг. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Основні тенденції динаміки грошового обігу. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота. Стійкість грошового обігу. Інфляція. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції. Розвиток міжнародних валютних відносин. Еволюція світових валютних систем. Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Розвиток регіональних валютних угруповань. Валютні блоки. Валютні зони...
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича: Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...
Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Професія бухгалтера в Україні. Історія бухгалтерського обліку. Загальні питання історії бухгалтерського обліку. Історія бухгалтерського обліку Росії та України. Напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в сучасний період. Як оволодіти тайнами професії бухгалтера, аудитора, менеджера. Установка на навчання. Психофізіологічні основи розумової діяльності. Динаміка працездатності. Навички та вміння. Процеси переробки інформації людиною. Раціоналізація праці та зниження затрат робочого часу в обліковому процесі. Поняття та основні елементи наукової організацій праці. Розробка раціональних форм розподілу і кооперації праці. Покращення організації і обслуговування робочих місць...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com