Головна

Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу. Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 896 с

Вступ.....8
1. закони функціонування ринку та взаємодія товаровиробників і держави.....12
1.1. Ринок, його сутність та структура.....13
1.2. Економічні закони, що регулюють ринок.....26
1.3. Еластичність попиту і пропозиції.....30
1.4. Конкуренція в бізнесі.....44
1.5. Регулююча роль держави в ринковій економіці.....66
1.6. Державний менеджмент.....94
2. ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....104
2.1. Сутність підприємництва.....104
2.2. Функції та рушійні сили підприємництва.....114
2.3. Умови та принципи підприємництва.....119
2.4. Суб'єкт підприємництва.....121
2.5. Права та обов'язки підприємців.....123
2.6. Сутність і структура економічної власності.....124
2.7. Управління власністю компаній.....132
2.8. Управління якістю власності у галузі.....137
3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....142
3.1. Організаційні одиниці підприємництва.....142
3.2. Основні види підприємств та їх організаційно-правові форми.....144
3.3. Одноосібне володіння, його переваги та недоліки.....157
3.4. Товариство (партнерство), його особливості.....160
3.5. Корпоративна форма організації підприємницької діяльності.....165
3.6. Спільні підприємства.....169
3.7. Франчайзна система.....170
4. МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО.....185
4.1. Місце і роль малого підприємництва в економіці.....185
4.2. Економічна сутність і функції малих підприємств.....189
4.3. Державна політика у сфері малого підприємництва.....198
4.4. Стратегія та основні напрямки і заходи підтримки малого і середнього бізнесу.....206
4.5. Орієнтири вибору політичного курсу щодо малого та середнього бізнесу.....232
4.6. Регулювання господарської діяльності малих підприємств.....241
4.7. Розвиток малого підприємництва в галузях.....245
4.8. Розвиток малого бізнесу в муніципальних утвореннях.....254
5. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА.....264
5.1. Сутність корпоративного управлінняі.....265
5.2. Основні риси сучасного корпоративного управління.....274
5.3. Поняття відкритого акціонерного товариства. Види акціонерних товариств.....288
5.4. Статут акціонерного товариства.....293
5.5. Акції й інші цінні папери акціонерного товариства.....295
5.6. Інтегровані корпоративні структури.....300
5.7. Дотримання співвідношення корпоративних прав та інтересів різних груп акціонерів-інвесторів.....312
6. ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ.....326
6.1. Мета організації власної справи. Визначення місії та формулювання цілей фірми.....326
6.2. Вибір бізнес-ідеї.....357
6.3. Форми і принципи створення власної справи.....372
6.4. Засновницькі документи підприємства.....376
6.5. Статутний фонд підприємства та його формування.....388
6.6. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.....395
6.7. Постановка на облік у податкових органах. Відкриття рахунків у банках.....416
6.8. Дозволи, необхідні для початку роботи. Ліцензування діяльності підприємства.....425
6.9. Обмеження підприємництва. Припинення діяльності підприємства.....438
7. МАРКЕТИНГ.....453
7.1. Становлення маркетингу.....453
7.2. Сутність і функції маркетингу.....470

Одержати книгу
"Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1. Організація бізнесу"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Германчук П.К. та ін. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит: Функціонування системи державного фінансового контролю. Поняття і суть державного фінансового контролю. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні. Види, форми і методи контролю, їх класифікація і характеристика. Класифікація державного фінансового контролю за суб'єктами його здійснення. Проблеми і перспективи розвитку системи державного фінансового контролю. Світовий досвід організації державного фінансового контролю. Становлення і сучасний стан розвитку державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Історичні передумови створення державної контрольно-ревізійної служби. Завдання, функції і права органів державної контрольно-ревізійної служби...
Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Загальна характеристика банківського продукту, пасивні операції та організація грошового обігу. Загальна характеристика банківських операцій і послуг. Поняття банківського продукту та ознаки його класифікації. Взаємозв'язок операцій та результатів банківської діяльності. Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг. Правове регулювання банківських операцій в Україні. Страхування банківських операцій. Пасивні операції банків, їхній склад і структура. Економічний зміст та форми пасивних операцій. Сутність, структура, функції власного капіталу банку. Операції щодо залучення банківських ресурсів. Види та порядок відкриття банківських рахунків. Формування не депозитних джерел. Послуги комерційних банків...
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Фінансовий облік. Основи побудови фінансового обліку. Зміст і завдання фінансового обліку. Облікова інформація та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації. Суб'єкти господарської діяльності в Україні. Організація облікової роботи. Основні принципи фінансового обліку. Нормативне регламентування фінансового обліку. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Зміст та необхідність облікових оцінок. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів. Оцінка на дату передачі (обміну). Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Оцінка за ліквідаційною вартістю. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банках...
Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій: Місцеві фінанси в економічній системі держави. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини їх появи. Місцеві фінанси як система. Функції місцевих фінансів. Територіальна громада: поняття, функції, роль, правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Поняття фінансової автономії місцевих органів влади. Межі та кількісні показники фінансової автономії. Взаємозв'язок місцевих і державних фінансів. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Система місцевих фінансових інститутів. Інститут самостійних місцевих бюджетів. Структура системи місцевих фінансових інститутів. Поняття самостійності бюджету. Доходи місцевих бюджетів...
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Поняття інвестиції та капіталу. Фінансові ресурси. Фінансові інструменти. Фінансовий ринок, його структура та функції. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес. Теоретичний аналіз фінансових ринків. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок. Макроекономічний аналіз фінансових ринків. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлексивності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com