Головна

Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. Т. 2. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 640 с.

ЗМІСТ
Вступ.....3
Розділ 1. Державне управління і регулювання економіки
1.1. Суть і необхідність державного втручання в економіку.....6
1.2. Основні теорії державного управління і регулювання економіки.....11
1.3. Форми і методи державного регулювання економіки.....23
Розділ 2. Система органів державного управління та їх функції
2.1. Організаційна структура органів державного управління.....34
2.2 Агропромисловий комплекс України як об'єкт управління.....47
2.3 Функції Міністерства аграрної політики України, обласних та районних управлінь сільського господарства і продовольства.....53
Розділ 3. Господарський механізм агропромислового комплексу
3.1. Суть і зміст господарського механізму.....61
3.2. Організаційний механізм і структура управління.....64
3.3. Програмно-цільовий підхід до управління.....77
3.4. Удосконалення організаційного механізму та структур управління.....80
Розділ 4. Економічний механізм господарювання і методи управління
4.1. Поняття про економічний механізм і економічні методи управління.....90
4.2. Планування в економічному управлінні виробництвом.....97
4.3. Комерційний (господарський) розрахунок у менеджменті.....98
4.4. Економічний аналіз у системі менеджменту.....111
Розділ 5. Соціально-психологічні аспекти менеджменту
5.1. Роль людського фактора і соціальної психології в менеджменті.....117
5.2. Особистість як об'єкт менеджменту.....123
5.3. Менеджмент групової (колективної) діяльності.....132
5.4. Психологія організаторської діяльності керівника.....143
Розділ 6. Управління у виробничих підприємницьких формуваннях
6.1. Організація управління у виробничих підприємствах.....157
6.2. Управління в господарських товариствах.....172
6.3. Управління в сільськогосподарських кооперативах.....181
6.4. Управління у спільних підприємствах.....192
6.5. Управління в селянських (фермерських) господарствах.....205
Розділ 7. Менеджмент переробних підприємств
7.1. Організаційні основи створення і функціонування переробних підприємств.....212
7.2. Система управління переробною і харчовою галузями.....216
7.3. Економічний механізм функціонування переробних підприємств та їх взаємовідносин з товаровиробниками.....221
7.4. Управління процесом переробки і зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах харчової та переробної промисловості.....225
Розділ 8. Управління підприємствами малого бізнесу
8.1. Особливості малого бізнесу.....230
8.2. Характеристика організаційно-правових форм малого бізнесу.....236
8.3. Початок справи і управління малим бізнесом.....241
8.4. Ведення успішного франчайзингу.....248
Розділ 9. Управління комерційним підприємництвом
9.1. Суть та організаційно-правові форми комерційної діяльності.....256
9.2. Державне регулювання комерційної діяльності.....265
9.3. Кооперація при заготівлі і збуті товарів.....274
9.4. Управління оптовою і роздрібною торгівлею за ринкових умов.....280
Розділ 10. Управління в системі агросервісного підприємництва
10.1. Управління агрохімічним обслуговуванням підприємств.....294
10.2. Управління матеріально-технічним обслуговуванням та сервісним забезпеченням.....299
10.3. Створення і управління діяльністю машинно-технологічних станцій.....310
10.4. Управління лізингом і лізинговими операціями.....315
Розділ 11. Організація, нормування і оплата праці апарату управління
11.1. Формування і організація роботи апарату управління.....325
11.2. Організаційно-правова регламентація роботи апарату управління.....330
11.3. Нормування і оплата праці персоналу управління.....336
11.4. Проведення масових організаційних заходів і раціональне використання робочого часу.....351
Розділ 12. Оперативне управління і диспетчеризація в менеджменті
12.1. Зміст оперативного управління і задачі його удосконалення.....363
12.2. Проектування і впровадження диспетчерської служби.....366
12.3. Організація функціонування диспетчерської служби.....373
12.4. Оцінка ефективності диспетчеризації.....379
Розділ 13. Документаційне забезпечення менеджменту
13.1. Документація в системі менеджменту.....383
13.2. Документування управлінської діяльності підприємств, організацій і установ.....387
13.3. Організація документообороту і забезпечення управлінського процесу документованою інформацією.....393
13.4. Вимоги щодо організації діловодства і архівної справи.....401
Розділ 14. Управління інвестиційними процесами
14.1. Інвестиційні процеси як об'єкт управління.....407
14.2. Фінансовий стан підприємства та управління формуванням інвестицій.....415
14.3. Планування інвестицій і розробка інвестиційного проекту.....424
14.4. Оцінка та реалізація інвестиційного проекту.....430
Розділ 15. Інноваційний менеджмент
15.1. Особливості інноваційних процесів у ринкових умовах.....437
15.2. Органи управління нововведеннями і їх функції.....446
15.3. Планування і оцінка інновацій.....456
15.4. Сприяння розвитку інноваційних процесів і нововведень.....466
Розділ 16. Екологічний менеджмент
16.1. Екологічна ситуація, концепція і функції екологічного менеджменту.....474
16.2. Органи управління природокористуванням і охороною оточуючого середовища.....483
16.3. Управління використанням природних ресурсів і охороною навколишнього середовища.....490
16.4. Використання економічних методів в управлінні природокористуванням і охороною зовнішнього середовища.....501
Розділ 17. Мистецтво управління
17.1. Суть і складові мистецтва управління.....508
17.2. Організація спільної праці і спілкування в менеджменті.....513
17.3. Оволодіння мистецтвом адміністрування за умов ринкової економіки.....523
17.4. Бюрократизм і подолання його негативних проявів.....536
Розділ 18. Удосконалення діючих і проектування нових систем менеджменту
18.1. Необхідність внесення змін в організацію менеджменту.....545
18.2. Раціоналізація і проектування систем менеджменту.....547
18.3. Оцінка ефективності змін і нововведень в системі менеджменту.....561
Розділ 19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: економічна безпека, економічна розвідка
19.1. Суть і значення управління економічною безпекою.....571
19.2. Принципи, функції та механізм економічної безпеки.....576
19.3. Економічна розвідка в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.....579
19.4 Інформаційне забезпечення економічної розвідки.....584
Розділ 20. Зарубіжний досвід організації менеджменту
20.1. Моделі переходу до ринку у практиці світової економіки.....588
20.2. Досвід удосконалення управління в Китаї.....593
20.3. Управління в країнах Швеції, інших Західної Європи та Ізраїлі.....598
20.4. Сучасний американський та японський менеджмент.....610
Література.....628

Одержати книгу
"Завадський Й.С. Менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Міжнародний менеджмент / За ред. О.Б. Чернеги: Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту. Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації - основний суб'єкт міжнародного менеджменту. Організаційна структура міжнародної корпорації. Менеджери міжнародного бізнесу. Концепції міжнародного менеджменту. Моделі міжнародного менеджменту. Класифікація цілей міжнародного менеджменту. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Класифікація секторів зовнішнього средовища. Особливості аналізу зовнішнього середовища...
Шканова О. М. Маркетинг послуг: Основні поняття маркетингу послуг. Сутність послуги. Класифікація послуг. Специфіка маркетингу послуг. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послуги. Складові маркетингу-мікс. Послуга (суттєва відмінність). Місце (канали розподілу та обслуговування). Просування послуги. Ціна (тариф). Методи маркетингового дослідження ринку послуг. Класифікація методів дослідження. Сегментація ринку послуг. Аналіз конкурентного середовища. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги. Методи екстраполяції. Застосування факторних моделей. Дослідження діяльності підприємства та вибір маркетингових стратегій. Місія, цілі та маркетингові стратегії підприємства. Стратегії підприємства на різних стадіях життєвого циклу послуги...
Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін: Національні економіки у світовій економічній системі. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи. Глобалізація сучасних міжнародних відносин та інтеграційні процеси у світовій економіці. Україна в міжнародних економічних зв'язках. Економічно розвинуті країни. Специфічні риси економіки розвинутих країн. Економіка Сполучених Штатів Америки. Економіка Японії. Економіка Федеративної Республіки Німеччини. Економіка Франції. Економіка Великої Британії. Економіка Італії. Економіка Канади. Країни з перехідною економікою. Економічні проблеми країн з перехідною економікою. Економіка Російської Федерації. Економіка Китайської Народної Республіки. Економіка Польщі. Країни, що розвиваються...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Вступ до економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічної науки. Економічна теорія і практика. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки. Потреби і ресурси. Ефективність економіки. Перспективи економічного зростання. Моделі економічної системи. Власність та правові форми ділових підприємств. Місце власності в економічній системі. Правові форми ділових підприємств. Процеси приватизації в сучасній економіці. Економічна роль держави. Економічні функції держави...
Бутинець Ф.Ф. Аудит: Теоретичні основи аудиту. Аудит: мета та місце в системі контролю. Поняття аудиту, мета, завдання, функції. Аудит як розділ науки про господарський контроль та навчальна дисципліна. Сутність та класифікація аудиту. Основні елементи, що визначають сутність аудиту: предмет, об'єкти, суб'єкти. Класифікація аудиту. Ринок аудиторських послуг. Організаційно-правові основи аудиту. Організаційні основи та принципи здійснення аудиторської діяльності. Аудитор, його статус та сертифікація. Організація аудиторської діяльності. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту. Професійна культура аудитора управління аудиторською діяльністю в Україні. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com