Головна

Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1994. - 256 с.

Частина 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО МАРКЕТИНГ.....3
Розділ І. Сутність, мета і концепції розвитку маркетингу.....3
1. Сутність маркетингу.....3
2. Причини розвитку маркетингу.....5
3. Цілі маркетингової діяльності.....7
4. Концепції маркетингової діяльності.....10
Розділ 2. Загальна характеристика процесу управління маркетингом.....15
1. Внутрішні і зовнішні фактори управління підприємством.....15
2. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств.....19
3. Комплекс засобів управління маркетингом.....26
Частина 2. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РИНКУ І МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦІВ.....30
Розділ 3. Маркетингове середовище.....30
1. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства.....30
2. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства.....34
3. Взаємозв'язок мікро- і макромаркетингу.....38
Розділ 4. Поведінка покупців на споживчому ринку.....42
1. Моделі поведінки покупців на ринку.....42
2. Основні фактори, які впливають на поведінку покупців.....43
3. Процес прийняття рішень щодо покупки.....49
Розділ 5. Поведінка покупців на організованому ринку.....58
1. Моделі поведінки покупців на індустріальному ринку.....58
2. Процес прийняття рішень при купівлях на індустріальному ринку.....64
3. Ринок посередників.....68
4. Ринок бюджетних організацій.....72
Частина 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ.....74
Розділ 6. Інформаційна система маркетингу.....74
1. Складові інформаційної системи.....74
2. Фактичні і оброблені звітні дані.....75
3. Маркетингові дослідження.....77
4. Аналітична система маркетингу.....87
Розділ 7. Визначення і прогнозування попиту.....96
1. Основні концепції визначення попиту.....96
2. Методи оцінки поточного попиту.....101
3. Методи оцінки перспективного попиту.....104
Розділ 8. Сегментація ринку.....108
1. Основні принципи сегментації ринку.....108
2. Особливості сегментації ринку засобів виробництва.....114
3. Визначення цільового ринку.....116
4. Закріплення позиції товару на ринку.....118
Частина 4. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ.....120
Розділ 9. Процес планування маркетингу.....120
1. Еволюція процесу планування.....129
2. Зміст плану маркетингу.....122
3. Ефективний розподіл і розміщення ресурсів на маркетинг.....130
4. Оптимізація маркетингу-мікс.....136
Розділ 10. Процес розвитку нового товару.....139
1. Управління процесом розвитку нового товару.....139
2. Генерування і відбір ідей щодо нового товару.....144
3. Розробка і розвиток нового товару на виробництві.....146
4. Підготовка виходу нового товару на ринок.....150
5. Процес адаптації споживачів до нових товарів.....154
Розділ 11. Стадії життєвого циклу товару.....155
1. Концепція життєвого циклу товару.....155
2. Стадія впровадження.....157
3. Стадія зростання.....160
4. Стадія зрілості.....161
5. Стадія спаду.....164
Частина 5. ТАКТИКА МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ.....167
Розділ 12. Прийняття рішень щодо виробництва і продажу товарів.....167
1. Основні характеристики і класифікація товарів.....167
2. Асортимент товарів.....472
3. Споживчі властивості товару.....177
4. Використання товарних марок.....179
5. Упаковка товарів і сервіс.....184
Розділ 13. Прийняття рішень щодо ціноутворення.....188
1. Вибір мети ціноутворення.....188
2. Визначення еластичності ціни і попиту.....190
3. Оцінка витрат і аналіз цін на товари конкурентів.....192
4. Вибір методу ціноутворення і утворення остаточної ціни.....194
5. Модифікація ціни.....198
Розділ 14. Методи розподілу товарів: канали розподілу.....203
1. Необхідність, сутність, функції і типи каналів розподілу товарів.....203
2. Динаміка розвитку каналів розподілу товарів.....206
3. Прийняття управлінських рішень щодо формування каналів розподілу товарів.....210
4. Прийняття рішень щодо управління каналом розподілу товарів.....216
Розділ 15. Прийняття рішень щодо торгівлі і доставки товарів на ринок.....217
1. Типи підприємств роздрібної торгівлі.....217
2. Маркетингові рішення роздрібних торговців.....230
3. Види підприємств оптової торгівлі.....232
4. Маркетингові рішення оптовиків.....236
5. Суть і цілі руху товарів.....238
6. Управління рухом товарів.....240
Розділ 16. Організація управління маркетингом на підприємстві.....245
1. Еволюція організації управління маркетингом.....245
2. Організаційна структура відділів маркетингу.....246
3. Співробітництво відділу маркетингу з іншими відділами.....251
4. Стратегія побудови маркетингової орієнтації в управлінні підприємством.....254

Одержати книгу
"Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн: Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...
Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А: Предмет і метод економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Економічна безпека. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС. Фундаментальні проблеми економічного розвитку. Економічні потреби та ресурси. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб...
Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Аудит у системі економічного контролю та його суть. Місце аудиту в системі економічного контролю. Суть аудиту, його мета і завдання. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього. Становлення і розвиток аудиту в Україні. Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю. Види аудиту та його класифікація. Відмінності аудиту від інших форм контролю. Види аудиторських послуг. Концепції, постулати та стандарти аудиту. Концепції та постулати аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Предмет і метод аудиту. Предмет і об'єкти аудиту. Метод аудиту. Вибіркові прийоми аудиту. Організація, аудиту та його процесу...
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Основи організації бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Організація документообороту і зберігання документів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облік основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів...
Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Місце ділового проекту в процесі впровадження бізнес-ідей. Моделі розвитку бізнесу. Логіка формування та впровадження бізнес-ідей. Життєвий цикл розвитку бізнес-ідеї. Причини невдач у впровадження і нововведень у бізнесі. Характеристика проектної стадії розвитку бізнес-ідеї. Проект, його сутність, типи і термінологія. Поняття проекту як стадії життєвого циклу розвитку бізнес-ідеї. Основні характеристики проекту. Життєвий цикл та типи проектів. Середовище та зацікавлені сторони проекту. Сутність і завдання проектного менеджменту. Визначення та етапи становлення проектного менеджменту. Методологічні основи управління проектами. Основні терміни проектного менеджменту...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com