Головна

Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 360 с.

ПЕРЕДМОВА.....6
Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій.....9
1.1. Сутність, значення та основні поняття маркетингу.....9
1.2. Основні цілі та принципи маркетингу.....24
1.3. Види маркетингу та їх застосування.....31
1.4. Концепції маркетингу.....34
Контрольні питання до теми.....39
Список використаної літератури.....40
Тема 2. Маркетинг як мобільна система.....42
2.1. Системний підхід до організації маркетингу підприємства.....42
2.2. Функції маркетингу.....57
2.3. Поняття маркетингового середовища.....63
2.4 Фактори макросередовища.....66
2.5. Фактори мікросередовища.....70
2.6. Фактори внутрішнього середовища.....76
Контрольні запитання.....83
Література.....84
Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень.....85
3.1. Маркетингова інформаційна система.....85
Контрольні запитання.....123
Література.....123
Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів.....125
4.1. Моделювання поведінки покупців.....125
4.2. Особливості купівлі товарів виробничого призначення.....131
4.3. Сутність та принципи сегментації ринку покупців споживчих товарів та товарів виробничого призначення.....139
Список літератури.....145
Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу.....146
5.1 Суть, цілі та завдання товарної політики підприємства 146
5.2. Концепція життєвого циклу товару.....157
5.3. Суть та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства.....162
5.4. Торговельна марка, її складові.....167
5.5. Поняття якості товару.....174
5.6. Конкурентоспроможність товару та її розрахунок.....178
Контрольні завдання.....185
Список літератури.....186
Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу.....187
6.1. Суть та завдання цінової політики в системі маркетингу.....187
6.2. Види цінових стратегій.....202
6.3 Методи ціноутворення.....209
Питання для обговорення.....220
Список літератури.....220
Тема 7. Політика розповсюдження в системі маркетингу.....222
7.1. Значення, цілі та завдання політики розповсюдження в системі маркетингу.....222
7.2 Види маркетингових систем розповсюдження.....231
7.3 Маркетингові рішення щодо побудови каналів розповсюдження.....237
7.4. Маркетинговий логістичний підхід при організації розповсюдження товарів.....253
Контрольні завдання.....265
Список рекомендованої літератури.....265
Тема 8. Комунікаційна політика в системі маркетингу.....267
8.1. Значення, цілі, завдання системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу.....267
8.2. Основні елементи системи маркетингових комунікацій.....276
8.3. Структура комунікаційного бюджету.....307
Тема 9. Стратегії маркетингу підприємства.....316
9.1. Сутність стратегій маркетингу.....316
9.2. Види маркетингових стратегій.....321
9.3. Розробка стратегій маркетингу.....333
Контрольні питання.....359
Список літератури.....360

Одержати книгу
"Бородкіна Н.О. Маркетинг"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Основи товарної інноваційної політики. Інновація як об'єкт товарної інноваційної політики. Поняття інновації. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновації. Процесний підхід в управлінні інноваціями на підприємстві. Сутність інноваційного процесу. Моделі інноваційного процесу. Управління процесом інновації на підприємстві. Інновації в менеджменті: сучасні концепції управління. Новий товар в концепції маркетингу. Маркетингове забезпечення товарної інноваційної політики. Споживча поведінка як реакція на продуктову інновацію. Маркетингове дослідження чинників реалізації нових товарів. Дифузія продуктових інновацій...
Основи бізнесу / За ред. Ф.Ф. Бутинця: Сутність бізнесу та його види. Поняття економіки. Поняття бізнесу та підприємництва. Власність як економічна основа бізнесу. Підприємство як організаційна. структура підприємництва. Поняття і види підприємств. Договірні відносини підприємств. Кадрова політика підприємства. Господарські товариства в Україні. Поняття і види господарських товариств. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й особливості створення. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства. Сутність грошей та їх роль в економіці країни. Історія виникнення і розвитку грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошового обороту. Фінансування підприємницької діяльності. Поняття та функції фінансів...
Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Фінансово-господарський контроль, його предмет і метод. Сутність, завдання і функції контролю. Форми й види фінансово-господарського контролю. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі. Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм власності. Організація контрольно-ревізійної роботи, її стан і перспективи розвитку в умовах різних форм власності. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов'язки і відповідальність ревізорів. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика...
Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За ред. Ф.Ф. Бутинця: Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження. Облік необоротних активів. Загальні засади обліку необоротних активів. Облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. Облік зносу необоротних активів. Облік незавершеного капітального будівництва. Інвентаризація необоротних активів. Облік запасів. Поняття та оцінка запасів. Документальне оформлення операцій і характеристика рахунків...
Лібанова Е.М. Ринок праці: Ринок праці в соціально-економічній системі. Поняття ринкової економічної системи. Структура ринкової системи. Ринок праці як самостійна відкрита соціально-економічна підсистема. Пропозиція товару на ринку праці. Показники пропозиції робочої сили. Працездатність як первинна основа входження до складу робочої сили. Чинники економічної (трудової) активності. Трудова мобільність як чинник формування пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Попит на товар на ринку праці. Вартість та ціна робочої сили. Закономірності попиту-пропозиції на ринку праці. Крива пропозиції робочої сили. Ринкові криві пропозиції робочої сили. Ринковий попит на робочу силу. Конкурентна рівновага...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com