Головна

Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.

Вступ.....3
Розділ 1. Маркетинг у системі управління підприємством.....5
1.1. Маркетинг як одна з основних функцій бізнесу.....5
1.2. Місце маркетингу в системі управління підприємством.....6
1.3. Сутність менеджменту як управління бізнесом в умовах ринку його основні функції і характеристики.....8
Розділ 2. Сутність і методологічні основи маркетингового менеджменту.....11
2.1. Сутність та основні поняття маркетингового менеджменту його цілі і завдання.....11
2.2. Еволюція концепції маркетингового менеджменту.....13
2.3. Характеристика процесу маркетингового менеджменту.....15
Розділ 3. Управління маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей підприємства.....19
3.1. Сутність, мета й основні завдання маркетингових досліджень.....19
3.2. Структура і процес маркетингових досліджень.....20
3.3. Маркетингова інформація: джерела, методи збирання.....24
3.4. Комплексне дослідження ринків.....30
3.5. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових ринків підприємства.....45
Розділ 4. Формування маркетингової стратегії і планування маркетингових програм.....51
4.1. Сутність маркетингового планування, його завдання і принципи.....51
4.2. Формування маркетингової стратегії фірми.....54
4.3. Планування програм маркетингу.....68
4.4. Маркетинг у складі бізнес-плану фірми.....73
Розділ 5. Управління товаром.....78
5.1. Сутність маркетингової товарної політики фірми.....78
5.2. Конкурентоспроможність продукції та її оцінка.....79
5.3. Інновації в товарній політиці.....83
5.4. Управління товаром і його життєвий цикл.....88
5.5. Маркетингове управління у сфері послуг.....92
Розділ 6. Управління ціноутворенням.....95
6.1. Сутність маркетингової цінової політики фірми.....95
6.2. Встановлення ціни на товари (послуги).....97
6.3. Управління цінами.....103
6.4. Ініціювання зміни цін і реакція на цінові зміни.....107
Розділ 7. Управління розподілом товарів.....112
7.1. Сутність маркетингової політики розподілу.....112
7.2. Функції і формування каналів розподілу.....113
7.3. Управління каналами розподілу.....119
7.4. Управління оптовою та роздрібною торгівлею.....121
7.5. Маркетингова логістика.....124
Розділ 8. Управління комплексом маркетингових комунікацій.....128
8.1. Сутність маркетингової політики комунікацій.....128
8.2. Розробка і реалізація комплексу маркетингових комунікацій.....129
8.3. Реклама, стимулювання збуту і паблік рилейпінз.....136
8.4. Персональний продаж і прямий маркетинг.....142
Розділ 9. Організація маркетингу на підприємстві.....149
9.1. Сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві.....149
9.2. Маркетингова організаційна структура фірми.....150
9.3. Еволюція розвитку внутрішньофірмової системи маркетингу.....156
9.4. Взаємодія структур маркетингу з іншими підрозділами фірми.....159
9.5. Структура і розуміння підприємства, повністю орієнтованого на маркетинг (споживачів).....160
Розділ 10. Контроль маркетингової діяльності.....165
10.1. Сутність контролю маркетингової діяльності фірми.....165
10.2. Система і процес контролю маркетингової діяльності.....166
10.3. Стратегічний контроль маркетингу.....168
Розділ 11. Управління торговим персоналом.....173
11.1. Розробка системи збуту фірми.....173
11.2. Управління торговим персоналом системи збуту.....174
11.3. Навчання торгового персоналу.....177
Список використаної та рекомендованої літератури.....180

Одержати книгу
"Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Торгова Л.B., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Категорії і теорії зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання і контрактне оформлення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, суб'єкти, види, фактори і принципи розвитку. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічний комплекс та зовнішньоекономічна стратегія країни. Фактори, що впливають на організацію і розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Еволюція поглядів на зовнішньоекономічну діяльність. Класичні концепції зовнішньої торгівлі. Регулятивні теорії розвитку...
Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича: Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства. Предмет і метод економічної теорії. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів. Функції економічної теорії. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Економічний закон зростання потреб. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація...
Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Сутність аудиту, його мета i завдання. Сутність аудиту, його місце і значення в економічних відносинах. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту у світі. Становлення аудиту в Україні. Визначення аудиту. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та характеристики робіт (завдань) з надання впевненості. Види завдань з надання впевненості. Класифікація видів аудиту. Завдання внутрішнього аудиту, його взаємозв'язок із зовнішнім аудитом. Класифікація зовнішнього аудиту. Аудиторська діяльність та її регулювання. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті. Стандарти аудиту та етики. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів...
Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Загальні поняття про бухгалтерський облік. Визначення бухгалтерського обліку. Класифікація видів обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Значення та завдання бухгалтерського обліку. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку. Креативний облік. Загальні основи бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські регістри. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Оборотна відомість. Поняття про баланси. Інвентаризація. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Поняття основних засобів...
Романенко О. Р. Фінанси. 2009: Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com