Головна

Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.

Передмова.....6
Розділ 1. Введення в ціноутворення.....11
1.1. Місце ціноутворення в концепції маркетингу.....11
1.2. Система цін в економіці.....20
Висновки до розділу.....29
Контрольні запитання до розділу.....30
Розділ 2. Процедура прийняття рішень по встановленню ціни.....31
2.1. Базові підходи до ціноутворення.....31
2.2. Загальна схема ціноутворення.....35
2.3. Встановлення ціни на принципово новий товар.....38
2.4. Встановлення ціни на новий для компанії товар.....41
2.5. Коригування ціни.....44
Висновки до розділу.....47
Контрольні запитання до розділу.....48
Розділ 3. Встановлення задач ціноутворення.....49
Висновки до розділу.....55
Контрольні запитання до розділу.....55
Розділ 4. Аналіз факторів, що впливають на ціноутворення.....56
4.1. Аналіз попиту.....57
4.2. Конкуренція.....89
4.3. Цінність товару для покупців.....110
4.4. Рівень витрат на одиницю товару.....117
4.5. Державне регулювання.....121
Висновки до розділу.....125
Контрольні запитання до розділу.....126
Розділ 5. Розробка стратегії ціноутворення.....127
5.1. Цінове позиціонування.....128
5.2. Стратегія поведінки відносно конкурентів.....148
5.3. Диференціація цін на товари в рамках асортименту.....151
5.4. Цінова дискримінація.....160
5.5. Гнучкість цін.....168
Висновки до розділу.....170
Контрольні запитання до розділу.....172
Розділ 6. Встановлення базової ціни. Методи ціноутворення.....173
6.1. Витратний метод.....174
6.2. Метод беззбитковості.....178
6.3. Розрахунок ціни на підставі порівняння цінностей.....187
6.4. Метод індиферентних цін.....188
6.5. Розрахунок ціни з орієнтацією на попит.....189
6.6. Дослідницькі методи визначення базової ціни.....190
6.7. Агрегатний метод ціноутворення.....190
Висновки до розділу.....192
Контрольні запитання до розділу.....193
Розділ 7. Коригування ціни.....194
7.1. Страхування ціни.....194
7.2. Формування системи знижок.....198
7.3. Психологічні ціни.....214
7.4. Ціноутворення в торговельному маркетингу.....217
7.5. Переговори по ціні.....221
Висновки до розділу.....223
Контрольні запитання до розділу.....224
Розділ 8. Ціноутворення в міжнародному маркетингу.....225
8.1. Трансфертні ціни.....225
8.2. Експортні витрати.....228
8.3. Міжнародні стратегії ціноутворення.....231
8.4. Світові ціни.....235
Висновки до розділу.....237
Контрольні запитання до розділу.....238
Розділ 9. Маркетингові дослідження для задач ціноутворення.....239
9.1. Аналіз факторів цінової чутливості.....239
9.2. Методи цінових досліджень для визначення базової ціни.....244
9.3. Цінові дослідження в Україні.....259
Висновки до розділу.....262
Контрольні запитання до розділу.....262
Розділ 10. Господарські вправи.....263
10.1. Ринок лаків та фарб.....263
10.2. Ринок плодоовочевої консервації.....268
10.3. Ринок офісних меблів.....280
Тестові завдання.....286
Додатки.....293
Додаток А. Сенсу роздрібної точки.....293
Додаток Б. Аудит роздрібних цін.....295
Література.....296
Рекомендована література.....296
Використані джерела.....298

Одержати книгу
"Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Грошовий обіг. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Основні тенденції динаміки грошового обігу. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота. Стійкість грошового обігу. Інфляція. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції. Розвиток міжнародних валютних відносин. Еволюція світових валютних систем. Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Розвиток регіональних валютних угруповань. Валютні блоки. Валютні зони...
Пономаренко О. І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Статична модель «витрати-випуск» Леонтьева. Міжгалузевий баланс і лінійна модель обміну. Теорія невід'ємних матриць. Аналіз продуктивності моделі «витрати-випуск». Коефіцієнти трудових витрат. Теорема Самуельсона про заміщення. Порівняльна статика моделі Леонтьева. Задача загальної рівноваги, пов'язана з моделлю Леонтьева. Задачі та вправи. Динамічні багатогалузеві моделі. Модель динамічного міжгалузевого балансу. Модель фон Неймана. Динамічна рівновага моделі фон Неймана. Продуктивність і нерозкладність у моделі фон Неймана. Рівновага моделі динамічного балансу. Модель Гейла. Задачі та вправи. Оптимальні траєкторії динамічних моделей. Магістральний підхід...
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Історія розвитку аудиту. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність. Суть аудиту та його завдання. Виникнення аудиту в світі. Виникнення та встановлення вітчизняного аудиту. Предмет, метод та об'єкти аудиту. Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту. Методі методичні прийоми аудиту. Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті. Вибіркова перевірка. Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів. Аудитор, його статус та сертифікація. Аудиторська діяльність. Управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту та вимоги до нього. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці...
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Розробка та впровадження МСБО. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності. Організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності. Призначення та склад фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Порядок подання фінансових звітів. Баланс та події після звітної дати. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура і зміст балансу. Формати балансу. Події після дати балансу. Звіт про прибутки та збитки. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки...
Економіка підприємства / А. В. Шегда та ін: Підприємство в економічній системі сучасного суспільства. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання. Особливості створення підприємства підприємницького типу. Функції та мета підприємства. Функції підприємства та його служби. Організаційно-правові форми підприємства. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу. Кооператив та орендні підприємства. Картель та інші форми об'єднання підприємств. Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання. Суть підприємництва як форми господарювання підприємств. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Структура підприємства...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com