Головна

Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003 - 160 с.

ВСТУП.....3
Розділ 1. ТОВАР ЯК ОБ'ЄКТ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ.....5
1.1. Поняття товару. Класифікація товарів.....5
1.2. Властивості та якість товару.....7
1.3. Стандартизація товарів в Україні.....9
Розділ 2. ТОВАРНИЙ ЗНАК, УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ.....11
2.1. Сутність товарного знака (торгової марки) та його типи.....11
2.2. Державна реєстрація товарного знака в Україні.....18
2.3. Роль упаковки і маркування в маркетинговій товарній політиці.....23
Розділ 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ.....34
3.1. Поняття конкурентоспроможності товару.....34
3.2. Технічні параметри та їх класифікація.....36
3.3. Економічні показники конкурентоспроможності.....40
3.4. Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності.....42
Розділ 4. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ І ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ.....44
4.1. Поняття життєвого циклу товару.....44
4.2. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару.....45
4.3. Формування асортименту товарів.....49
Розділ 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНЦІЇ.....57
5.1. Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарства.....57
5.2. Еволюція конкуренції та її форми.....65
5.3. Внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція.....67
5.4. Розвиток конкуренції монополій.....70
Розділ 6. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ І КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА.....74
6.1. Класифікація конкурентних стратегій.....74
6.2. Оцінка стратегій основних конкурентів.....79
6.3. Методи відкритої цінової конкуренції.....81
6.4. Методи прихованої цінової конкуренції.....83
6.5. Нецінові форми і методи конкуренції.....85
6.6. Фактори успіху в конкурентній боротьбі.....90
Розділ 7. ОБМЕЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ.....92
7.1. Взаємозв'язок конкуренції і монополізму.....92
7.2. Поняття монополії та основні організаційні форми монополістичних об'єднань.....93
7.3. Форми монополізму.....97
7.4. Форми й методи обмеження конкуренції.....102
7.5. Бар'єри, що обмежують конкуренцію в Україні.....104
Розділ 8. РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ.....107
8.1. Аналіз і оцінка державної політики, що регулює конкуренцію на певному товарному ринку.....107
8.2. Основні напрями антимонопольної політики.....111
8.3. Система органів Антимонопольного комітету України.....116
Розділ 9. КОНТРОЛЬ ЗА МОНОПОЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРНИХ РИНКІВ.....120
9.1. Етапи аналізу товарних ринків.....120
9.2. Визначення монопольного становища підприємців на ринку.....121
9.3. Контроль за економічною концентрацією.....124
Розділ 10. НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ.....130
10.1. Напрями впливу на конкурента і методи недобросовісної конкуренції.....130
10.2. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.....134
10.3. Захист прав підприємств (підприємців).....136
Розділ 11. ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ.....138
11.1. Поведінка споживача при виборі місця здійснення покупки.....138
11.2. Принципи розташування роздрібної мережі в умовах конкуренції 142
11.3. Особливості конкуренції в роздрібній торгівлі України.....149
Список використаної та рекомендованої літератури.....157

Одержати книгу
"Шканова О. М. Маркетингова товарна політика"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі: Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики. Регуляторні важелі формування конкурентної політики. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держав...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Вступ до економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. Предмет економічної теорії. Методологія економічної науки. Економічна теорія і практика. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки. Потреби і ресурси. Ефективність економіки. Перспективи економічного зростання. Моделі економічної системи. Власність та правові форми ділових підприємств. Місце власності в економічній системі. Правові форми ділових підприємств. Процеси приватизації в сучасній економіці. Економічна роль держави. Економічні функції держави...
Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Теоретичні засади аудиторської діяльності. Загальні положення щодо аудиторської діяльності. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (МСА 120). Відповідальність. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 200). Умови домовленості про аудиторську перевірку (МСА 210). Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220). Документація (МСА 230). Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства і помилки, допущені під час перевірки фінансової звітності (МСА 240). Врахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 250). Планування. Планування роботи (МСА 300). Знання бізнесу (МСА 310). Суттєвість в аудиті (МСА 320). Внутрішній контроль...
Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення та побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова. План рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках...
Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного: Вступ до економіки підприємства. Підприємство в сучасній системі господарювання. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі й напрямки діяльності. Правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств (організацій). Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. Основи підприємницької діяльності. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності. Міжнародна підприємницька діяльність. Управління підприємствами. Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com