Головна

Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003 - 120 с.

Вступ.....3
Лекція 1. Комунікація та її значення в маркетингу.....6
1.1. Процес маркетингової комунікації.....6
1.2. Вибір комплексу просування.....12
1.3. Види маркетингових комунікацій: переваги і недоліки.....15
1.4. Нові комунікативні технології.....17
Лекція 2. Реклама як основний засіб маркетингової комунікації.....21
2.1. Значення реклами в маркетингу.....21
2.2. Цілі і види реклами.....24
2.3. Канали поширення реклами.....27
2.4. Законодавче регулювання рекламної діяльності.....32
Лекція 3. Стимулювання збуту й особливості його використання.....35
3.1. Особливості стимулювання збуту.....35
3.2. Стимулювання збуту на етапах життєвого циклу товару.....38
3.3. Види стимулювання збуту.....40
Лекція 4. Паблік рилейшнз у маркетинговій політиці комунікацій.....47
4.1. Сутність паблік рилейшнз.....47
4.2. Внутрішні та зовнішні паблік рилейшнз.....50
4.3. Методи й інструменти паблік рилейшнз.....52
4.4. Кризові паблік рилейшнз.....55
Лекція 5. Персональні продажі як особова комунікація.....58
5.1. Персональні продажі у комунікативному процесі.....58
5.2. Процес персональних продажів.....62
5.3. Управління торговим персоналом.....65
Лекція 6. Виставки у контексті комунікативного впливу.....69
6.1. Виставкова діяльність і маркетингові комунікації.....69
6.2. Планування виставкової діяльності.....71
6.3. Комунікативна виставкова діяльність.....76
Лекція 7. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації.....80
7.1. Імідж як концентрована комунікація.....80
7.2. Особливості створення іміджу підприємства.....82
7.3. Комунікативний інструментарій формування іміджу підприємства.....84
7.4. Бренд як носій іміджу підприємства.....86
Лекція 8. Спонсорство та його переваги.....92
8.1. Сутність спонсорства.....92
8.2. Методи комунікативної підтримки спонсорства.....94
Лекція 9. Прямий та інтерактивний маркетинг.....100
9.1. Форми і процеси прямого маркетингу.....100
9.2. Комунікативні особливості інтерактивного маркетингу.....105
Лекція 10. Ефективність маркетингової політики комунікацій.....108
10.1. Оцінювання ефективності реклами.....108
10.2. Оцінювання ефективності застосування інших видів комунікації.....114
Список використаної та рекомендованої літератури.....117

Одержати книгу
"Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Предмет, методологія і структура курсу ЗЕД. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України. Маркетинг у ЗЕД. Пошук та оцінка іноземних партнерів. Міжнародні господарські контракти. Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити. Зовнішня торгівля суб'єктів в ЗЕД. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері науково-технічних відносин. Іноземне інвестування в системі ЗЕД. Транспортне забезпечення ЗЕД. Митне регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД. Оподаткування ЗЕД. Ризики в ЗЕД. Страхування ЗЕД. Ефективність ЗЕД. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Уніфіковані правила по Інкасо. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (UCP500)...
Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Мікроекономіка. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції. Мікроекономіка як розділ економічної теорії. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція. Аналіз попиту і пропозиції. Фактори, що визначають попит і пропозицію. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції. Законодавче встановлення максимальної ціни. Законодавче встановлення мінімальної ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію...
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність. Історія розвитку і становлення аудиту. Суть аудиту, його мета і завдання. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення. Організація аудиту та його правове забезпечення. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ). Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних. Забезпечення якості професійних послуг. Аудиторський процес і оцінка його складових...
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Загальний аспект системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. Підсистеми обліку. Система бухгалтерського обліку; національний аспект. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація. Система регламентації обліку на національному рівні. Нормативне регулювання. Національні бухгалтерські стандарти. Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку. Характеристика організації бухгалтерського обліку...
Економіка підприємства / За ред. А. В. Калини: Економічна реформа в Україні на рівні підприємства. Цілі та принципи економічного реформування підприємництва. Нове економічне законодавство 2000-2004 рр. Нормативно-правове забезпечення підприємництва. Політика державного регулювання економіки та підприємництва. Державне регулювання малого та середнього бізнесу. Етапи і стратегія формування державної політики підтримки підприємництва. Підприємство як основна ланка ринкової економіки. Поняття підприємства, його роль в ринковій економіці і умови ефективної роботи. Складові ланки підприємства та їх взаємодія. Види підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Макросередовище функціонування підприємства. Мікросередовище функціонування підприємства...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com