Головна

Солонінко К.С. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 320 с.

Від автора.....3
Тема 1. Макроекономіка як наука.....6
Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.....28
Тема 3. Макроекономічна нестабільність.....52
Тема 4. Споживання, заощадження та інвестиції.....71
Тема 5. Економічна рівновага в умовах ринку.....89
Тема 6. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага.....109
Тема 7. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання.....127
Тема 8. Механізм фіскальної політики.....144
Тема 9. Механізм грошово-кредитної політики.....157
Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності.....174
Тема 11. Механізм політики та соціального захисту населення.....192
Тема 12. Економічне зростання.....218
Тема 13. Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання.....236
Тема 14. Власність в економічній структурі суспільства.....251
Тема 15. Світове господарство: сутність і закономірності розвитку.....265
Тема 16. Місце і роль економіки України у світовому господарстві.....288
Тема 17. Глобальні та національні проблеми економіки.....305

Одержати книгу
"Солонінко К.С. Макроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Інноваційні процеси в ринковій економіці. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів. Інновації як об'єкт менеджменту. Еволюція інноваційної теорії. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інноваційна політика організацій. Загальні методологічні основи нововведень. Квазистабільність економіки і технологічні прориви. Умови й основи розвитку інноваційної сфери. Класифікація нововведень. Моделі й етапи інноваційних процесів. Взаємозв'язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Основи формування інноваційних організацій...
Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз: Стратеги паблік рилейіішз. Основні поняття паблік рилейшнз. Основні процеси паблік рилейнгаз. Просування корпоративного іміджу. Прес-реліз. Презентація. Політичні паблік рилейшнз. Урядові паблік рилейшнз. "Філософія" урядових ПР. Конкретні завдання в рамках урядових ПР і шляхи розв'язання подібних завдань на Заході. Принципи комунікації, що лежать в основі урядових ПР. Історичні паралелі. Фінансові паблік рилейшжз. Кризові паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз для бізнесу. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб. Паблік рилейшнз для атомних станцій. Катастрофи в минулому і сьогодні. Стереотипи в структурі громадської думки. Плюси/мінуси нинішньої політики в галузі ПР. Слабкі місця в інформуванні...
Святненко В. Ю. Промисловий маркетинг: Промисловий маркетинг: сутність, завдання, розвиток. Сутність і передумови розвитку промислового маркетингу. Принципи і завдання промислового маркетингу. Концепції промислового маркетингу: розвиток та умови застосування. Промислове підприємство як суб'єкт промислового ринку. Промисловий ринок як об'єкт промислового маркетингу. Визначення промислового ринку та основні його характеристики. Особливості формування попиту на промислові товари. Структура промислового ринку. Учасники промислового ринку та їх взаємодія. Сегментування промислового ринку. Сутність, цілі, критерії та ознаки сегментування промислового ринку. Переваги, недоліки і рівні ринкового сегментування. Етапи цільового маркетингу...
Основи бізнесу / За ред. Ф.Ф. Бутинця: Сутність бізнесу та його види. Поняття економіки. Поняття бізнесу та підприємництва. Власність як економічна основа бізнесу. Підприємство як організаційна. структура підприємництва. Поняття і види підприємств. Договірні відносини підприємств. Кадрова політика підприємства. Господарські товариства в Україні. Поняття і види господарських товариств. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й особливості створення. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства. Сутність грошей та їх роль в економіці країни. Історія виникнення і розвитку грошей. Сутність і функції грошей. Поняття грошового обороту. Фінансування підприємницької діяльності. Поняття та функції фінансів...
Бігдаш В. Д. Страхування: Сутність, принципи й роль страхування. Економічна сутність, необхідність і функції страхування. Основні терміни і поняття страхування. Страховий фонд і розвиток форм його організації. Принципи страхування. Роль страхування в розвитку сучасних соціально-економічних відносин. Класифікація страхування. Поняття про класифікацію, значення і критерії класифікації страхування. Класифікація страхування за юридичною ознакою. Обов'язкове і добровільне страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією. Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати. Системи страхової відповідальності. Страхові ризики і їх оцінювання. Поняття про ризик...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com