Головна

Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2002. - 614 с.

Від автора.....7
Тема 1. Макроекономіка як наука.....9
1.1. Потреби й ресурси. Національна економіка та економічна система.....9
1.2. Предмет та функції макроекономіки.....18
1.3. Методологія макроекономіки.....28
1.4. Модель кругопотоку.....37
Тема 2. Основні макроекономічні показники.....49
2.1. Показники обсягу національного виробництва.....51
2.2. Показники рівня зайнятості.....62
2.3. Показники рівня цін.....65
Тема 3. Виробництво і розподіл національного доходу.....75
3.1. Виробництво національного доходу.....75
3.2. Функціональний розподіл національного доходу.....80
3.3. Родинний розподіл національного доходу.....86
Тема 4. Споживання та інвестиції.....98
4.1. Споживання і заощадження.....98
4.2. Моделі поведінки споживача.....112
4.3. Інвестиції.....121
Тема 5. Економічне зростання.....141
5.1. Суть, фактори й типи економічного зростання.....141
5.2. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу.....149
5.3. Неокласична модель економічного зростання: збільшення населення і науково-технічний прогрес.....156
5.4. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні.....165
Тема 6. Гроші і валюта.....182
6.1. Гроші та їхні функції. Грошові системи.....182
6.2. Процентна ставка. Попит на гроші
та пропозиція грошей.....189
6.3. Валюта і валютні курси.....203
Тема 7. Сукупні видатки та економічна рівновага.....221
7.1. Інструментарій дослідження економічної рівноваги.....221
7.2. Мультиплікатор видатків. Вплив зовнішньої торгівлі та державного сектора на рівноважний ВВП.....231
7.3. Економічна рівновага у довгостроковому періоді. Рецесійний та інфляційний розриви.....241
Тема 8. Сукупний попит і сукупна пропозиція.....253
8.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення.....253
8.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення.....260
8.3. Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Застосування моделі AS-AD.....272
8.4. Модель IS-LM для закритої економіки.....280
Тема 9. Економічні коливання. Безробіття.....296
9.1. Економічні коливання та їхні причини.....296
9.2. Втрати від безробіття та його причини.....307
9.3. Зайнятість і формування ринку праці в Україні.....317
Тема 10. Інфляція та методи боротьби з нею.....329
10.1. Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції.....329
10.2. Причини інфляції. Крива Філіпса.....337
10.3. Методи боротьби з інфляцією.....348
Тема 11. Монетарна політика.....366
11.1. Пропозиція грошей.....366
11.2. Центральний банк. Знаряддя та завдання монетарної політики.....377
11.3. Передавальний механізм та ефективність монетарної політики.....389
Тема 12. Фіскальна політика. Дефіцит бюджету і державний борг.....402
12.1. Суть та знаряддя фіскальної політики.....402
12.2. Дискреційна і не дискреційна фіскальна політика.....407
12.3. Дефіцит бюджету і державний борг.....418
Тема 13. Зовнішня торгівля та зовнішньоторговельна політика 435
13.1. Міжнародний поділ праці.....435
13.2. Теорії міжнародної торгівлі.....439
13.3. Зовнішньоторговельна політика.....457
Зміст
Тема 14. Відкрита економіка.....476
14.1. Міжнародні потоки товарів і капіталів. Макроекономічна політика у відкритій економіці.....476
14.2. Платіжний баланс.....493
14.3. Міжнародні системи валютних курсів.....502
Тема 15.....Альтернативні погляди на макротеорію та макрополітику 516
15.1. Найважливіші висновки та нерозв'язані проблеми.....516
15.2. Дискусія щодо фіскальної та монетарної політики.....525
Словник економічної термінології.....538
Українсько-англійський словник ужитих термінів.....594

Одержати книгу
"Панчишин С. М. Макроекономіка"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Теорія контролінга. Фундаментальні поняття контролінга. Сутність, принципи і сфера застосування контролінга. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга. Функції та завдання контролінга. Місце контролінга в системі економічних наук. Контролінг у системі стратегічного менеджменту. Організаційна структура, функції та технологія управління. Вибір організаційних структур управління. Функції управління. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. Комунікаційний процес у системі контролінга. Поняття про комунікаційний процес. Канали, типи та засоби комунікації. Документація в комунікаційному процесі. Комунікаційні перешкоди...
Савощенко А. С. Інфраструктура товарного ринку: Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії. Категорії дисципліни та взаємозв'язок їх. Функції та завдання дисципліни. Генеза дисципліни, логіко-структурна схема побудови її. Сутнісна характеристика товарного ринку. Поняття та економічний зміст ринку. Передумови й умови функціонування ринкових відносин. Класифікаційні ознаки та види ринків. Особливості товарного ринку. Форми та методи регулювання товарного ринку. Види ринкових процесів на товарному ринку. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці. Особливості діяльності суб'єктів інфраструктури товарного ринку...
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Сутність і сфера стратегічного маркетингу. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом. Основні категорії стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій. Маркетингове стратегічне планування. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг. Сутність і склад маркетингового середовища. Фактори маркетингового макросередовища. Фактори маркетингового мікросередовища. Етапи аналізу маркетингового середовища. Аналіз сильних та слабких сторін фірми, маркетингових можливостей та загроз (SWOT-аналіз). Конкурентна перевага фірми. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу...
Підприємництво / За ред. В.Л. Подсолонко, Т.Л. Миронова: Теоретичні основи розвитку малого підприємництва в перехідній економіці України. Соціально-економічна суть малого підприємництва. Кількісно-якісні критерії визначення малих підприємств. Роль і місце малого підприємництва в економіці держави. Класифікація деструктивних факторів розвитку малого підприємництва в Україні. Організація і розвиток малого підприємництва. Проблеми створення і формування нового підприємства. Вибір організаційно-правових форм господарювання. Управління функціонуванням і розвитком малого підприємства. Фінанси малих підприємств. Фінансування малого бізнесу. Оподаткування в малому бізнесі. Бухгалтерський облік у малому бізнесі...
Вовчак О.Д. Страхування: Сутність, принципи та роль страхування. Необхідність страхового захисту та його форми. Суть страхування як економічної категорії та його специфічні ознаки. Принципи страхування. Функції страхування. Роль та значення страхування в системі економічних відносин. Класифікація страхування. Основні підходи до класифікації страхування. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі і види страхування. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового і добровільного страхування. Системи страхування та франшизи. Поняття страхових ризиків та їх класифікація. Поняття та економічна суть страхових ризиків. Класифікація та оцінка ризиків у страхуванні. Управління страховими ризиками. Страховий ринок...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com