Головна

Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 431 с.

Вступ.....7
Розділ 1. ФІНАНСИ, ЇХ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ.....11
1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку.....11
1.2. Функції фінансів.....19
1.3. Фінансова система та її складові.....22
1.4. Фінансова політика та інструменти її проведення.....26
1.5. Навчальний тренінг.....29
Розділ 2. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ.....32
2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства.....32
2.2. Джерела фінансування діяльності суб'єктів господарювання.....37
2.3. Формування доходів і витрат підприємства.....51
2.4. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання.....54
Навчальний тренінг.....61
Розділ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....67
3.1. Цінні папери та їх функції.....67
3.2. Характеристика основних видів цінних паперів.....70
3.3. Форми випуску цінних паперів.....74
3.4. Операції з цінними паперами та порядок їх проведення.....77
Навчальний тренінг.....82
Розділ 4. ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА.....84
4.1. Оподаткування та його функції.....84
4.2. Податкова система і принципи її побудови.....90
4.3. Характеристика податкової системи України.....99
4.4. Податкова політика та напрями реформування податкової системи України.....102
Навчальний тренінг.....107
Розділ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ.....109
5.1. Державні фінанси та їх структура.....109
5.2. Державні цільові фонди та їх класифікація.....113
5.3. Державні підприємства та їх фінансова діяльність.....120
Навчальний тренінг.....126
Розділ 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА.....128
6.1. Державний бюджет і фінансування державних програм.....128
6.2. Бюджетна система України та її складові.....139
6.3. Місцеві бюджети і бюджетне регулювання.....143
Навчальний тренінг.....150
Розділ 7. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ І ВИДАТКАМИ.....153
7.1. Джерела формування доходів державного бюджету.....153
7.2. Видатки державного бюджету та їх класифікація.....158
7.3. Критерії ефективності витрачання бюджетних коштів.....163
7.4. Організація касового обслуговування державного бюджету.....167
Навчальний тренінг.....170
Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ.....177
8.1. Державне соціальне страхування та його організаційні форми.....177
8.2. Пенсійна система України і напрями її перебудови.....185
8.3. Джерела формування доходів і структура видатків Пенсійного фонду України.....194
Навчальний тренінг.....202
Розділ 9. ФІНАНСОВІ ОСНОВИ ОРЕНДИ, ЛІЗИНГУ І КОНЦЕСІЙ.....205
9.1. Оренда державного майна і порядок її проведення.....205
9.2. Орендна плата та її складові.....212
9.3. Лізинг і лізингові платежі.....218
9.4. Фінансові операції при передачі майна в концесію.....222
Навчальний тренінг.....227
Розділ 10. ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....233
10.1. Приватизація державного майна та порядок її проведення.....233
10.2. Способи приватизації майна державних підприємств.....242
10.3. Визначення ціни об'єктів приватизації.....249
10.4. Способи продажу державної частки акцій ВАТ.....254
Навчальний тренінг.....259
Розділ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ.....264
11.1. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування.....264
11.2. Державний кредит і його основні форми.....279
11.3. Державні гарантії та умови їх надання.....283
Навчальний тренінг.....287
Розділ 12. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ І БОРГОВА ПОЛІТИКА....290
12.1. Державний борг та його класифікація.....290
12.2. Характеристика державного боргу України.....297
12.3. Боргова політика і управління державним боргом.....305
Навчальний тренінг.....314
Розділ 13. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ.....319
13.1. Ресурси домогосподарств та джерела їх формування.....319
13.2. Витрати домогосподарств і їх складові.....324
13.3. Фінансові операції домогосподарств.....327
Навчальний тренінг.....333
Розділ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ.....338
14.1. Міжнародні фінансові операції та їх класифікація.....338
14.2. Іноземні інвестиції, їх залучення і використання в Україні.....346
14.3. Проведення фінансових операцій в особливих зонах.....350
14.4. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.....356
Навчальний тренінг.....360
Розділ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНА ЛІКВІДНІСТЬ УКРАЇНИ.....363
15.1. Поточні операції та їх складові.....363
15.2. Операції з капіталом та фінансові операції.....366
15.3. Структура платіжного балансу України.....370
15.4. Міжнародна ліквідність та міжнародна інвестиційна позиція України.....378
Навчальний тренінг.....382
Розділ 16. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ.....386
Державна фінансова політика та напрями її проведення.....386
16.2. Бюджетна політика та її інструменти.....396
16.3. Державний фінансовий апарат і його структура.....399
16.4. Функції Міністерства фінансів України.....412
Навчальний тренінг.....418
Список літератури.....423

Одержати книгу
"Кудряшов В.П. Курс фінансів"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства. Цілі та сутність фінансової діяльності підприємства. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Вплив організаційно-правової форми і галузевої належності на фінансову діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємства. Фінансування підприємства власним капіталом. Складові, функції та джерела власного капіталу підприємства. Формування статутного капіталу підприємств різної форми власності. Збільшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми. Зменшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми...
Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту: Інформація в процесах управління. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток. Роль інформації у системі управління. Інформаційний менеджмент. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту. Завдання інформаційних технологій у процесах управління. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії. Фактична та результатна управлінська інформація. Роль комунікацій у процесі управління. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації...
Міжнародний менеджмент / За ред. О.Б. Чернеги: Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту. Міжнародний бізнес - основа міжнародного менеджменту. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу. Міжнародні корпорації - основний суб'єкт міжнародного менеджменту. Організаційна структура міжнародної корпорації. Менеджери міжнародного бізнесу. Концепції міжнародного менеджменту. Моделі міжнародного менеджменту. Класифікація цілей міжнародного менеджменту. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту. Середовище міжнародного менеджменту. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Класифікація секторів зовнішнього средовища. Особливості аналізу зовнішнього середовища...
Маркетинг: принципи і функції / За ред. О. М. Азарян: Суть маркетингу та його сучасна концепція. Суть маркетингу, хронологія виникнення та розвитку. Еволюція концепції маркетингу, тенденції сучасного розвитку. Основні поняття в маркетингу та їх суть. Потреби і концепції споживання. Система і характеристика маркетингу. Принципи, завдання, функції та види маркетингу. Система інструментів маркетингу та їх структура. Навколишнє середовище маркетингу: внутрішнє і зовнішнє. Проблеми маркетингу на вітчизняних підприємствах. Маркетингова товарна політика. Суть маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару. Концепція життєвого циклу товару. Поняття конкурентоспроможності товару. Маркетингова цінова політика...
Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Валютні відносини та світові валютні системи. Відносини у світогосподарських зв'язках. Еволюція світової валютної системи. Елементи валютної системи. Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій. Ринок фінансових деривативів. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародні кореспондентські відносини банків. Електронні системи міжнародних міжбанківських розрахунків і платежів. Дистанційне банківське обслуговування. Організація міжнародних розрахункових операцій банку. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитива. Засоби здійснення міжнародних платежів. Способи здійснення міжнародних платежів...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com