Головна

Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. - 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2002. - 320 с.

ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ.....7
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.....7
1. Суть та функції економічного контролю.....7
2. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю.....8
3. Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії.....14
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ.....17
1. Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання.....17
2. Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності.....18
3. Планування контрольно-ревізійної роботи.....22
4. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів.....24
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ.....27
1. Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії.....27
2. Проведення ревізії.....28
3. Оформлення результатів ревізії.....30
4. Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії.....35
5. Організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії.....39
ЧАСТИНА II. РЕВІЗІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....40
ТЕМА 4. РЕВІЗІЯ І КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ.....40
1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі.....40
2. Ревізія і контроль каси та дотримання умов зберігання грошових коштів.....42
3. Ревізія і контроль касових операцій.....44
ТЕМА 5. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ В БАНКУ ТА ІНШИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ.....49
1. Завдання і джерела ревізії.....49
2. Ревізія операцій на поточному рахунку.....50
3. Ревізія операцій по розрахунках акредитивами і чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок.....52
4. Ревізія операцій з векселями.....54
ТЕМА 6. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ.....57
1. Завдання і джерела ревізій основних засобів.....57
2. Ревізія дотримання умов збереження основних засобів.....59
3. Ревізія операцій по руху основних засобів.....62
4. Ревізія правильності нарахування амортизації і зносу основних засобів.....67
5. Ревізія ремонту основних засобів.....73
6. Особливості ревізії операцій з нематеріальними активами.....75
ТЕМА 7. РЕВІЗІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ.....78
1. Завдання і джерела ревізії.....78
2. Ревізія матеріально-технічного забезпечення.....79
3. Ревізія збереження матеріальних цінностей.....80
4. Ревізія операцій по руху матеріальних цінностей.....84
5. Ревізія операцій з тарою і МШП.....88
ТЕМА 8. РЕВІЗІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ.....90
1. Завдання і джерела ревізії.....90
2. Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг.....92
3. Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат.....100
ТЕМА 9. РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ.....102
1. Завдання і джерела ревізії.....102
2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.....103
3. Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами.....104
4. Ревізія операцій по претензіях і відшкодуванню матеріальних витрат.....106
5. Ревізія кредитних операцій.....108
ТЕМА 10. РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ.....109
1. Завдання та джерела ревізії.....109
2. Ревізія правильності утримання прибуткового податку з громадян.....111
3. Ревізія правильності включення витрат на оплату праці до валових витрат при обчисленні податку на прибуток.....121
4. Ревізія розрахунків з оплати праці в натуральному виразі.....122
5. Ревізія збору до Пенсійного фонду.....124
6. Ревізія збору до Фонду страхування по тимчасовій непрацездатності та порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності.....131
7. Ревізія збору до Фонду страхування на випадок безробіття.....138
8. Ревізія збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.....140
9. Ревізія порядку нарахування сум відпускних.....141
ТЕМА 11. РЕВІЗІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.....150
1. Завдання, об'єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії результатів фінансово-господарської діяльності.....150
2. Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства.....151
3. Ревізія фінансової стабільності і платоспроможності та ліквідності підприємства.
4. Ревізійний контроль використання оборотних коштів.....159
5. Ревізійний контроль розрахункових взаємовідносин та інших активів і пасивів підприємства.....160
6. Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства....162
ТЕМА 12. ЗАВДАННЯ, ОБ'ЄКТИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ РЕВІЗІЇ І КОНТРОЛЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....164
1. Перевірка правильності ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємстві.....164
2. Організація ревізій (перевірок) внутрігосподарської діяльності.....168
ЧАСТИНА III. РЕВІЗІЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ.....171
ТЕМА 13. ЗАВДАННЯ, ДЖЕРЕЛА, НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ РЕВІЗІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ.....171
1. Завдання та джерела ревізії податкового обліку.....171
2. Нормативні акти, які використовуються при ревізії системи податкового обліку.....173
ТЕМА 14. РЕВІЗІЯ ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА.....176
1. Перевірка правильності визначення платників податку на прибуток та з'ясування їх особливостей.....176
2. Попередня перевірка податкової звітності.....178
3. Перевірка правильності визначення валових доходів.....183
3.1. Перевірка правильності визначення доходу від продажу товарів (робіт, послуг).....189
3.2. Перевірка доходів від здійснення товарообмінних (бартерних операцій).....192
3.3. Перевірка доходів підприємств від виконання довгострокових контрактів.....195
3.4. Перевірка правильності визначення доходів за операціями з пов'язаними сторонами.....198
3.5. Перевірка правильності визначення доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями.....199
3.6. Перевірка правильності визначення доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами.....201
3.7. Перевірка правильності відображення у складі доходів сум, отриманих у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів.....202
3.8. Перевірка правильності визначення доходів від врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості.....203
4. Перевірка правильності визначення валових витрат.....205
4.1. Перевірка правильності визначення витрат підприємства у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).....209
4.2. Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з внесенням (нарахуванням) податків, зборів (обов'язкових платежів).....223
4.3. Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з поліпшенням основних фондів.....225
4.4. Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської діяльності.....226
4.5. Перевірка правильності визначення витрат підприємства по інших операціях, пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).....227
4.6. Перевірка правильності визначення витрат підприємства за операціями з борговими зобов'язаннями та валютними цінностями.....231
4.7. Перевірка правильності визначення витрат підприємства по операціях з основними фондами та нематеріальними активами.....232
4.8. Перевірка правильності визначення витрат підприємства за іншими операціями.....234
5. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань.....235
6. Перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування та сум фактично сплаченого податку на прибуток.....240
ТЕМА 15. РЕВІЗІЯ ПРАВИЛЬНОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ.....245
1. Поняття суб'єкта малого підприємництва як платника єдиного податку.....245
2. Перевірка правильності визначення бази оподаткування єдиним податком.....248
3. Перевірка дотримання підприємством вимог, що ставляться до суб'єктів малого підприємництва - платників єдиного порядку.....250
4. Перевірка правильності нарахування, узгодження та сплати єдиного податку....251
5. Перевірка дотримання суб'єктом малого підприємництва - платником єдиного порядку вимог щодо сплати інших податків та зборів (обов'язкових платежів).....253
ЧАСТИНА IV НОРМАТИВНА БАЗА.....258
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні.....258
ІНСТРУКЦІЯ
Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні.....267
ІНСТРУКЦІЯ
Про організацію проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби.....256
ПОРЯДОК зупинення та відновлення видаткових операцій підприємств, установ і організацій за рахунками в банках за поданням органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні.....312

Одержати книгу
"Романів Є.М., Хом'як Р.Л. та ін. Контроль і ревізія"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Івасів B.C. Гроші та кредит: Гроші та грошові системи. Природа і сутність грошей. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Необхідність і сутність грошей як економічної категорії. Функції грошей. Форми грошей та їх еволюція. Основні теорії грошей. Напрямки розвитку теорії грошей. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії грошей. Загальні теоретичні положення попиту і пропозиції грошей. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій. Грошові системи. Поняття та елементи грошової системи. Основні типи грошових систем...
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Фінансовий облік. Основи побудови фінансового обліку. Зміст і завдання фінансового обліку. Облікова інформація та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації. Суб'єкти господарської діяльності в Україні. Організація облікової роботи. Основні принципи фінансового обліку. Нормативне регламентування фінансового обліку. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Зміст та необхідність облікових оцінок. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів. Оцінка на дату передачі (обміну). Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Оцінка за ліквідаційною вартістю. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банках...
Кудряшов В.П. Курс фінансів: Фінанси, їх структура і функції. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку. Функції фінансів. Фінансова система та її складові. Фінансова політика та інструменти її проведення. Навчальний тренінг. Корпоративні фінанси. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства. Джерела фінансування діяльності суб'єктів господарювання. Формування доходів і витрат підприємства. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання. Навчальний тренінг. Цінні папери та їх використання у фінансовій діяльності. Цінні папери та їх функції. Характеристика основних видів цінних паперів. Форми випуску цінних паперів. Операції з цінними паперами та порядок їх проведення. Навчальний тренінг. Податкова система і податкова політика...
Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Основи інвестиційної діяльності. Управління інвестиціями у сучасних умовах. Приватизація як основна умова пожвавлення інвестиційної діяльності. Способи залучення інвестицій в економіку України. Основні джерела інвестицій. Інвестиційна діяльність як складова розвитку економіки України. Дослідження іноземних інвестицій. Державна політика регулювання і сприяння інвестиційній діяльності. Активізація інвестиційного процесу як пріоритетний напрям державної політики. Умови сприяння іноземному інвестору. Поліпшення інвестиційного клімату. Основні положення Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Підтримка інвестиційної діяльності податковою політикою. Іноземні інвестиції в Україні...
Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Суть корпоративного управління й економічна роль господарських товариств. Суть і поняття корпоративного управління. Економічна природа корпоративного управління. Корпоративні права в системі управління. Суб'єкти корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління в Україні. Суть і економічна природа корпорації. Особливості державного корпоративного сектору. Структурні елементи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного управління. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. Економічна роль господарських товариств. Суть господарських товариств...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com