Головна

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 253 с.

Вступ.....8
Тема 1. Фінансово-господарський контроль, його предмет і метод.....9
1.1. Сутність, завдання і функції контролю.....9
1.2. Форми й види фінансово-господарського контролю.....14
1.3. Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі.....23
1.4. Предмет фінансово-господарського контролю та його об'єкти.....24.
1.5. Метод і методичні прийоми фінансово-господарського контролю.....2 7
Тема 2. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах різних форм власності.....31
2.1. Організація контрольно-ревізійної роботи, її стан і перспективи розвитку в умовах різних форм власності.....31
2.2. Функції ревізійного апарату державної контрольно-ревізійної служби. Права, обов'язки і відповідальність ревізорів.....32
2.3. Ревізія як одна з форм фінансово-господарського контролю, її види та характеристика.....35
2.4. Послідовність ревізійного процесу, його планування й процедури здійснення.....37
2.5. Організація й порядок проведення інвентаризацій.....44
Тема 3. Методика й техніка перевірки облікової документації підчас ревізії.....48
3.1. Техніка ревізійного дослідження документів.....48
3.2. Прийоми перевірки документів за суттю.....52
3.3. Криміналістична експертиза документів.....5З
3.4. Способи перевірки документів.....54
Тема 4. Ревізія касових операцій.....56
4.1. Завдання, послідовність, джерела ревізії.....56
4.2. Раптова ревізія каси.....57
4.3. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.....61
4.4. Документальна ревізія касових операцій.....63
4.5. Ревізія коштів у дорозі.....66
Тема 5. Ревізія операцій з рахунків у банках.....68
Тема 6. Ревізія розрахункових операцій.....73
6.1. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками.....73
6.2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.....78
6.3. Ревізія розрахунків за претензіями.....81
6.4. Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.....84
6.5. Ревізія розрахунків з постачальниками та підрядниками.....87
6.6. Ревізія розрахунків за податками і платежами.....88
6.7. Ревізія розрахунків за страхуванням.....95
6.8. Ревізія розрахунків з оплати праці.....98
6.8.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії.....98
6.8.2. Перевірка дотримання встановлених норм погодинної, відрядної оплати праці, оплати за сумісництвом, суміщенням професій і за роботу в надурочний час.....100
6.8.3. Контроль нарахування і виплати заробітної плати і розрахунків за соціальним страхуванням.....102
Тема 7. Ревізія операцій з основними засобами, нематеріальними активами.....112
7.1. Завдання і джерела ревізії.....112
7.2. Особливості інвентаризації основних засобів.....114
7.3. Документальна ревізія основних засобів.....121
7.4. Перевірка амортизаційних відрахувань.....124
7.5. Ревізія нематеріальних активів.....126
Тема 8. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями.....129
8.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії.....129
8.2. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.....131
8.3. Ревізія руху та наявності товарних запасів на оптових складах.....133
8.4. Ревізія руху та наявності товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.....137
8.5. Ревізія наявності й руху тари під товарами та порожньої тари.....141
8.6. Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів.....142
Тема 9. Контроль і ревізія витрат на виробництво й собівартості продукції.....145
9.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії.....145
9.2. Контроль і ревізія витрат виробництва за елементами затрат і калькуляційними статтями.....146
9.3. Ревізія собівартості продукції.....153
Тема 10. Ревізія готової продукції та її реалізації.....158
Тема 11. Ревізія доходів і результатів діяльності.....163
Тема 12. Ревізія власного капіталу та забезпечення зобов'язань.....172
Тема 13. Ревізія стану бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності.....176
13.1. Завдання, послідовність і джерела ревізії.....176
13.2. Перевірка стану обліку і звітності.....179
Тема 14. Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку.....185
Тема 15. Наукова організація контролю й ревізії.....188
15.1. Методика викладання курсу "Контроль і ревізія".....188
15.2. Наукова організація праці в контрольно-ревізійному процесі.....193
Тема 16. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії.....198
16.1. Основні вимоги до узагальнення і оформлення матеріалів ревізії.....198
16.2. Порядок складання основного акта ревізії.....201
16.3. Висновки! пропозиції за результатами ревізії.....215
16.4. Порядок приймання, розгляду і затвердження матеріалів ревізії і контроль за виконанням прийнятих рішень.....217
Тема 17. Порядок передачі матеріалів про нестачі органам слідства і суду.....220
Тема 18. Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів.....223
Тема 19. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією й судово-бухгалтерською експертизою.....231
Тема 20. Прийоми й способи економічного аналізу в контрольно-ревізійному процесі.....234
Список використаної літератури.....251

Одержати книгу
"Усач Б.Ф. Контроль і ревізія"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В. Вітлінського: Основні засади функціонування комерційних банків і ризик. Банки в кредитній системі перехідної економіки України. Основні принципи функціонування комерційних банків. Банківський менеджмент. Стратегія банківських ризиків. Банківська кредитна політика та ризик. Елементи системи банківського кредитування. Основні засади системи банківського кредитування. Класифікація банківських кредитів. Принципи банківського кредитування. Методи кредитування. Кредитна політика комерційного банку. Поняття кредитна політика. Підготовка і складання інструкцій щодо кредитування. Оцінка кредитних заявок і укладання кредитних угод. Ведення кредитних справ і кредитний моніторинг. Аналіз кредитного портфеля...
Бек В.Л. Теорія статистики: Предмет і метод статистики. Загальне уявлення про статистику і відомості з її історії. Предмет статистики. Основні категорії статистики. Загальні поняття про статистичну методологію. Організація і завдання статистики. Статистичне спостереження. Поняття про статистичне спостереження. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження. Організаційні питання статистичного спостереження. Форми статистичного спостереження. Види та способи спостереження. Помилки спостереження та способи їх виправлення. Зведення і групування статистичних даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці і графіки. Поняття про статистичне зведення. Види зведення. Статистичне групування. Види групування...
Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури. Формування науки про місцеві фінанси. Становлення системи місцевих фінансів. Система місцевих фінансів та їх роль в економічній системі держави. Прозорість та оптимальна децентралізація системи державних фінансів як передумови її ефективного функціонування. Функції місцевих фінансів та економічний механізм управління територіями. Функція територіальної громади, її роль та правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади. Виконання бюджетної політики на місцевому рівні. Основи бюджетної системи України. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави...
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Поняття інвестиції та капіталу. Фінансові ресурси. Фінансові інструменти. Фінансовий ринок, його структура та функції. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес. Теоретичний аналіз фінансових ринків. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок. Макроекономічний аналіз фінансових ринків. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлексивності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу...
Кутырев Б. П. Стратегия социального развития коллектива: Генезис социального управления трудовым коллективом. Задачи социального управления. Метод организации жизнедеятельности трудового коллектива - коллективный подряд. Индивидуальное социальное развитие. Сущность и содержание социального планирования. Некоторые методологические посылки возникновения социального планирования. Социально-экономические условия появления социального планирования. Сущность стратегии социального управления. Значение стратегии и тактики в социальном развитии. Стратегия социального управления и текучесть рабочей силы. Трудовая дисциплина с позиций стратегии социального управления. Методические вопросы планирования социального развития трудового коллектива...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com