Головна

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
РОЗДІЛ 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ.....7
ГЛАВА 1. Господарський контроль: його сутність та необхідність.....8
1.1. Господарський контроль: поняття, завдання, функції та процес здійснення.....8
1.2. Контроль як функція управління.....14
1.3. Етапи розвитку господарського контролю.....16
1.4. Зв'язок господарського контролю з іншими навчальними дисциплінами.....36
ГЛАВА 2. Теоретичні аспекти господарського контролю: предмет, об'єкти, метод і принципи.....41
2.1. Наука про господарський контроль, її основні характеристики.....41
2.2. Предмет та об'єкти господарського контролю.....45
2.3. Методологія господарського контролю.....49
2.4. Принципи, категорії та закономірності господарського контролю.....73
ГЛАВА 3. Класифікація господарського контролю.....78
3.1. Підходи до класифікації господарського контролю.....78
3.2. Етапи контролю господарських процесів.....84
3.3. Прийоми фактичного контролю.....88
ГЛАВА 4. Суб'єкти контролю в Україні.....97
4.1. Суб'єкти зовнішнього контролю та їх характеристика.....97
4.2. Внутрішній господарський контроль: функції, значення та суб'єкти.....131
4.3.....Контроль в умовах комерційної таємниці.....137
ГЛАВА 5. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції в господарському контролі.....148
5.1. Державна контрольно-ревізійна служба: права, обов'язки, структура.....148
5.2. Права та обов'язки посадових осіб КРУ.....153
5.3. Взаємодія ДКРС з іншими контролюючими та правоохоронними органами.....158
ГЛАВА 6. Податкова служба як орган державного зовнішнього контролю за діяльністю підприємств.....166
6.1. Структура органів Державної податкової служби та їх права.....166
6.2. Види податкових перевірок та їх планування.....171
6.3. Порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості.....174
6.4. Податкова міліція: функції, права, обов'язки.....178
Контроль і ревізія
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙ.....
ГЛАВА 7. Ревізія як метод господарського контролю.....183
7.1. Історія розвитку ревізійної справи.....183
7.2. Поняття, предмет, об'єкти та система ревізії.....189
7.3. Мета, завдання, функції та принципи ревізії.....197
7.4. Класифікація ревізій.....202
ГЛАВА 8. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація здійснення.....207
8.1. Планування ревізійної роботи.....207
8.2. Підготовка до проведення ревізії.....213
8.3. Організація проведення ревізії на підприємстві.....218
8.4. Планування ревізійного процесу і порядок ревізійних дій.....222
8.5. Тактичні прийоми отримання пояснень.....237
ГЛАВА 9. Особливості організації та проведення інвентаризації.....248
9.1. Поняття, завдання, об'єкти та суб'єкти інвентаризації.....248
9.2. Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язань.....255
9.3. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації.....273
9.4. Матеріали інвентаризаційної діяльності як об'єкт ревізійного дослідження.....281
ГЛАВА 10. Юридична відповідальність.....287
10.1. Поняття та види юридичної відповідальності.....287
10.2. Матеріальна відповідальність: сутність та види.....298
10.3. Матеріальна шкода: поняття, причини виникнення та порядок визначення.....305
РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕВІЗІЙНОГО ПРОЦЕСУ.....310
ГЛАВА 11. Спеціальні прийоми дослідження фактів дійсності.....311
11.1. Поняття об'єктивної істини в ревізії.....311
11.2. Ревізійні версії як засіб пізнання об'єктивної істини в ревізії.....317
11.3. Визначення меж ревізії.....323
11.4. Застосування прийомів логіки в ревізії.....329
11.5. Застосування прийомів економічного аналізу в ревізії.....333
ГЛАВА 12. Способи перевірки документів.....346
12.1. Методика ревізії і способи вивчення фактів, відображених в бухгалтерському обліку.....346
12.2. Ревізійний огляд документів.....349
12.3. Прийоми документального контролю.....359
12.4. Вибірковий контроль якості первинних документів, законності і доцільності господарських операцій.....384
12.5. Техніка вилучення документів в процесі ревізії.....394
ГЛАВА 13. Способи ревізійного дослідження господарських операцій.....401
13.1. Система прийомів і способів вивчення господарських операцій в процесі ревізії.....401
13.2. Ревізійне дослідження господарських операцій.....410
13.3. Перевірка дотримання правил складання кореспонденції рахунків.....418
13.4. Перевірка достовірності записів в облікових регістрах.....420
13.5.....Перевірка стану облікової політики.....425
ГЛАВА 14. Ревізія в умовах застосування комп'ютерних технологій.....431
14.1. Використання комп'ютерної техніки в ревізійній роботі.....431
14.2. Ревізія на підприємствах, що ведуть комп'ютерний облік.....426
РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ НАСЛІДКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ. ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ.....455
ГЛАВА 15. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації.....456
15.1. Контрольно-ревізійні матеріали, що узагальнюють результати роботи контролерів.....456
15.2. Документи, що узагальнюють ревізорську діяльність.....465
15.3. Порядок, техніка та вимоги щодо оформлення результатів ревізійного процесу.....474
15.4. Аналіз та оцінка матеріалів ревізії.....489
15.5. Форми реалізації матеріалів ревізії та контроль їх виконання.....492
15.6.....Ефективність контрольно-ревізійної діяльності.....499
ГЛАВА 16. Загальна характеристика контрольно-ревізійної діяльності.....502
16.1. Кадрове забезпечення контрольної-ревізійної діяльності.....502
16.2. Етика ревізора.....513
16.3. Професійна культура ревізора.....520
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК.....529
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....536

Одержати книгу
"Бутинець Ф.Ф. та ін. Контроль і ревізія"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Основи аудиту / С. І. Дерев'янко та ін: Суть, предмет та метод аудиту. Виникнення та розвиток аудиту в світі та Україні. Місце аудиту в системі господарського контролю. Види аудиту. Предмет, об'єкти, суб'єкти і метод аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація аудиту в Україні. Нормативна база регулювання аудиту в Україні. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Порядок створення та функціонування аудиторських фірм. Аудитор, його правовий статус та сертифікація. Професійна етика. Договір на проведення аудиту. Практичні завдання та ситуації. Перевір свої знання. Організація процесу аудиту. Етапи аудиту та їх характеристика. Порядок розробки планів та програми аудиту. Практичні завдання та ситуації...
Бухгалтерський облік в Україні / За ред. Р. Л. Хом'яка: Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: його суть і основи організації. Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку. Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Принципи бухгалтерського обліку. Облікові вимірники. Предмет та метод бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення балансу та його будова. Зміни у балансі, зумовлені господарськими операціями. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. Поняття бухгалтерських рахунків, їх види та будова. Подвійний запис, його суть та значення. Синтетичні та аналітичні рахунки...
Турило A.M. та ін. Управління витратами підприємства: Поняття та сутність витрат. Поняття та сутність управління. Мета та складові системи управління витратами підприємства. Методологічні засади визначення та обліку витрат. Класифікація витрат. Формування витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Характеристика одноразових витрат. Характеристика поточних витрат. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами. Аналіз витрат. Планування витрат. Контроль витрат. Способи підвищення ефективності витрат підприємства. Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат...
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств". Грошові відносини як складові фінансів підприємств. Функції фінансів. Організація фінансової роботи на підприємстві. Зміст фінансової роботи. Завдання і функції фінансової служби. Фінансовий менеджмент на підприємстві. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування...
Завадський Й.С. Менеджмент: Державне управління і регулювання економіки. Суть і необхідність державного втручання в економіку. Основні теорії державного управління і регулювання економіки. Форми і методи державного регулювання економіки. Система органів державного управління та їх функції. Організаційна структура органів державного управління. Агропромисловий комплекс України як об'єкт управління. Функції Міністерства аграрної політики України, обласних та районних управлінь сільського господарства і продовольства. Господарський механізм агропромислового комплексу. Суть і зміст господарського механізму. Організаційний механізм і структура управління. Програмно-цільовий підхід до управління...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com