Головна

Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ [Текст]: монографія /А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник, Т.М. Мельник [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 309 с.

ВСТУП.....5
ЧАСТИНА І. Теорія та світовий досвід державного регулювання конкуренції в умовах глобалізації.....8
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності.....8
1.1. Міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність: поняття, чинники, складові формування.....8
1.2. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності країни.....27
1.3. Інноваційний розвиток - пріоритетний напрям формування конкурентної політики.....49
РОЗДІЛ 2. Регуляторні важелі формування конкурентної політики.....66
2.1. Принципи і методи використання інструментів регулювання міжнародного обміну.....66
2.2. Нетарифні засоби посилення конкурентоспроможності країни.....75
2.3. Митно-податкові інструменти підвищення конкурентоспроможності держави.....90
2.4. Тарифна квота як засіб формування конкурентного середовища країни.....112
2.5. Валютна політика країни в умовах глобальної конкуренції.....127
РОЗДІЛ 3. Конкурентна політика в умовах посилення глобалізаційних процесів.....151
3.1. Концептуальні засади формування конкурентної політики.....151
3.2. Обґрунтування механізму реалізації конкурентної політики країни.....182
3.3. Міжнародні аспекти реалізації конкурентної політики держави у галузі зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування.....197
ЧАСТИНА II. Формування конкурентної політики України в умовах членства в СОТ.....231
РОЗДІЛ 4. Вплив вступу України до СОТ на формування її експортної політики.....231
4.1. Характеристика регуляторних норм і правил СОТ стосовно експорту.....231
4.2. Формування нормативно-правової бази регулювання експорту в аспекті вступу України до СОТ.....244
4.3. Моніторинг можливих наслідків вступу України до СОТ та розвиток основних галузей української економіки.....254
РОЗДІЛ 5. Поглиблення регіональної диверсифікації зовнішньої торгівлі України в умовах вступу до СОТ.....274
5.1. Сучасний стан географічної диверсифікації ринків збуту українських товарів.....274
5.2. Оцінка впливу вступу України до СОТ на українсько-російські торговельні відносини.....290
5.3. Перспективи розвитку торговельних відносин України з ЄС в умовах вступу до СОТ.....299

Одержати книгу
"Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ / За ред. А.А. Мазаракі"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина: Мікроекономіка. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції. Мікроекономіка як розділ економічної теорії. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція. Аналіз попиту і пропозиції. Фактори, що визначають попит і пропозицію. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції. Законодавче встановлення максимальної ціни. Законодавче встановлення мінімальної ціни. Еластичність попиту і пропозиції. Цінова еластичність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію...
Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація: Теоретико-методологічні засади аудиту. Напрями реорганізації системи фінансового контролю в Україні. Роль аудиту в умовах переходу до ринкової економіки. Теоретико-методологічні засади аудиту. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту. Мета аудиторської перевірки. Основні завдання аудиторського контролю. Класифікація аудиторських робіт. Методи аудиторського контролю. Організація та регулювання аудиторської діяльності. Порівняльний аналіз систем організації і регулювання аудиторської діяльності в зарубіжних країнах і в Україні. Напрями вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні. Атестація аудиторів і аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів за некваліфіковане надання аудиторських послуг...
Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Основи організації бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Організація документообороту і зберігання документів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облік основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів...
Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств. Підприємство та зовнішнє середовище його функціонування. Конкуренція в торгівлі: склад форми, особливості конкурентної боротьби. Державне регулювання діяльністю торговельних підприємств. Стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування. Система стратегічних цілей діяльності торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють. Стратегія діяльності торговельного підприємства: її вміст та порядок розробки. Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства...
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com