Головна

Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн. Курс лекцій. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - 288 с.

Лекція 1.....6
Тема 1. Вступ до економічної історії.....7
1.1. Розвиток економічної історії як науки і навчальної дисципліни.....6
1.2. Предмет, завдання, функції економічної історії. Економічна історія у системі економічних наук. Методи історико-економічного аналізу.....8
1.3. Періодизація економічної історії та структура курсу «Економічна історія».....10
Еволюція традиційної аграрної економіки
Лекція 2.....15
Тема 2. Господарство первісного суспільства.....15
2.1. Періодизація первіснообщинного суспільства, характерні ознаки господарського життя.....15
Тема 3. Економіка стародавніх цивілізацій. Становлення і розвиток рабовласницької економічної системи.....17
3.1. Характерні ознаки рабовласницької економіки, її періодизація.....17
3.2. Розвиток економіки країн Стародавнього Сходу. Характерні ознаки азіатського способу виробництва.....18
3.3. Розвиток античної економіки.....20
Лекція 3.....31
Тема 4. Економіка середньовіччя. Становлення та розвиток феодальної системи господарства в Європі (V-XV cm.).....31
4.1. Зміст економіки середньовіччя. Періодизація, характерні ознаки та типологізація феодальної системи господарства в Західній Європі.....31
4.2. Генеза феодального господарства в Західній Європі.....34
4.3. Розвиток аграрних відносин та сільського господарства в XI-XV ст. у Західній Європі.....38
4.4. Роль міст у феодальній економіці Західної Європи.....44
4.5. Розвиток промисловості середньовіччя в Західній Європі. Цехова система організації ремесла.....46
4.6. Торгівля та фінансово-грошова система феодальної економіки Західної Європи.....48
4.7. Економічний розвиток країн Північної, Центральної та Східної Європи в епоху феодалізму.....52
Індустріальна економіка
Лекція 4.....57
Тема 5. Становлення (генеза) ринкової економічної системи (XVI cm. - остання третина XVIII ст.). Епоха меркантилізму.....57
5.1. Основні процеси періоду становлення ринкової економіки.....57
5.2. Розвиток продуктивних сил і загальна характеристика періоду становлення ринкової економіки.....58
5.4. Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення ринкової економіки.....63
5.5. Економічний розвиток провідних європейських держав.....64
5.6. Особливості економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи.....74
Лекція 5.....79
Тема 6. Розвиток економіки вільної конкуренції (остання третина XVIII cm. - перша половина 70-х pp. XIX ст.). Промисловий переворот.....79
6.1. Теорія промислового перевороту.....79
6.2. Промисловий переворот у Великобританії.....82
6.3. Промисловий переворот у Франції.....85
6.4. Промисловий переворот у Німеччині.....88
6.5. Промисловий переворот у США.....91
6.6. Промисловий переворот у Росії.....94
6.7. Розвиток аграрної економіки у промислових країнах світу.....97
6.8. Розвиток національних фінансово-кредитних систем.....110
6.9. Формування світової ринкової економіки.....110
Лекція 6.....114
Тема 7. Розвиток індустріальної економіки (друга половина 70-х pp. XIX ст. - перша половина 70-х pp. XX ст.).....114
7.1. Періодизація індустріально розвиненої економіки. Індустріалізація як економічний процес.....115
7.2. Загальна характеристика основних періодів індустріально розвиненої економіки. Науково-технічний прогрес як чинник економічного розвитку.....120
7.3. Основні етапи та характерні ознаки розвитку міжнародної економіки.....136
Лекція 7.....152
Тема 7. Розвиток індустріальної економіки (друга половина 70-х pp. XIX ст. - перша половина 70-х pp. XX ст.).....152
7.4. Розвиток економіки Великобританії.....152
7.5. Розвиток економіки Франції.....167
7.6. Розвиток економіки Німеччини.....178
7.7. Розвиток економіки США.....193
7.8. Розвиток економіки Японії.....214
7.9. Розвиток соціалістичної економічної системи (країни адміністративно-командної економіки господарювання).....225
7.10. Економічний розвиток країн ринкової економіки, що розвиваються.....227
Постіндустріальна економіка
Лекція 8.....231
Тема 8. Становлення основ економіки постіндустріальної (інформаційної) цивілізації (друга половина 70-х pp. XX ст. - сучасний період).....231
8.1. Трансформаційні процеси в економіці індустріально розвинених країн світу.....231
8.2. Економіка США. «Рейганоміка».....236
8.3. Економіка Великобританії. «Тетчеризм».....241
8.4. Економіка Німеччини. Особливості економічної політики.....245
8.5. Економіка Франції. Соціально-економічна політика.....248
8.6. Економіка Японії. Особливості економічної моделі.....252
8.7. Економічний розвиток країн ринкової економіки, що розвиваються.....256
8.8. Основні тенденції економічного розвитку країн із перехідною економікою.....259
8.9. Розвиток економічних інтеграційних процесів.....262
Рекомендована література.....267

Одержати книгу
"Гринчуцький В., Родіонова Л. Економічна історія зарубіжних країн"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Суть корпоративного управління й економічна роль господарських товариств. Суть і поняття корпоративного управління. Економічна природа корпоративного управління. Корпоративні права в системі управління. Суб'єкти корпоративного управління. Об'єкти корпоративного управління в Україні. Суть і економічна природа корпорації. Особливості державного корпоративного сектору. Структурні елементи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління. Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління. Основні риси сучасного корпоративного управління. Господарські товариства як об'єкт корпоративного управління. Економічна роль господарських товариств. Суть господарських товариств...
Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Економічні передумови ситуаційного керування. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту. Функціональне (традиційне) керування підприємством як база ситуаційного менеджменту. Концепція і принципи менеджменту. Методи менеджменту. Мета й основні функції менеджменту. Об'єкти менеджменту. Комунікації в менеджменті. Основні компоненти функціонального менеджменту. Технологія і техніка забезпечення процесу керування...
Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Суть і зміст маркетингу. Розуміння предмету маркетингу. Принципи, завдання та функції маркетингу. Система засобів маркетингу та його структура. Основні поняття маркетингу. Види маркетингу. Суть маркетингового менеджменту. Розуміння маркетингового менеджменту. Еволюція концепції маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Маркетингові дослідження. Суть і зміст маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Методи збирання первинної інформації. Дослідження навколишнього середовища маркетингу. Дослідження поведінки споживачів. Дослідження поведінки споживачів у промисловому маркетингу. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів...
Будаговська С. та ін. Мікроекономіка і макроекономіка: Вступ до мікроекономіки: основні поняття. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці. Ефективність. Проблема координації та ринок. Поняття і економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. Попит та пропозиція: аналіз часткової рівноваги. Попит і обсяг попиту. Пропозиція і обсяг пропозиції. Ринкова рівновага. Зміна стану рівноваги. Обмеження цін та податки. Динамічна модель ринкової рівноваги. Еластичність. Поняття еластичності. Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача. Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Еластичність пропозиції...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Контроль і ревізія: Господарський контроль. Господарський контроль: його сутність та необхідність. Господарський контроль: поняття, завдання, функції та процес здійснення. Контроль як функція управління. Етапи розвитку господарського контролю. Зв'язок господарського контролю з іншими навчальними дисциплінами. Теоретичні аспекти господарського контролю: предмет, об'єкти, метод і принципи. Наука про господарський контроль, її основні характеристики. Предмет та об'єкти господарського контролю. Методологія господарського контролю. Принципи, категорії та закономірності господарського контролю. Класифікація господарського контролю. Підходи до класифікації господарського контролю. Етапи контролю господарських процесів...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com