Головна

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 5-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - 615 с.

Передмова.....13
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.....23
Глава 1. Предмет і метод економічної теорії.....23
§ 1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки.....23
§ 2. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними школами.....29
§ 3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація.....35
§ 4. Економічні категорії, закони та принципи. Пізнання і використання економічних законів.....37
§ 5. Функції економічної теорії.....40
§ 6. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.....43
Навчальний тренінг.....45
Глава 2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси.....48
§ 1. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура.....48
§ 2. Економічний закон зростання потреб.....52
§ 3. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація.....55
§ 4. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.....58
Навчальний тренінг.....59
Глава 3. Економічна система суспільства. Відносини власності.....61
§ 1. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку.....61
§ 2. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи. Типи економічних систем.....67
§ 3. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі.....73
§ 4. Місце і роль людини в економічній системі.....87
Навчальний тренінг.....92
Глава 4. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік.....95
§ 1. Сутність і закономірності еволюційного переходу економічної системи до наступного типу.....95
§ 2. Перехідні економічні системи: зміст і основні риси.....96
§ 3. Криза і розпад командно-адміністративної системи та необхідність переходу економіки постсоціалістичних країн до ринкових відносин.....101
§ 4. Концепції переходу постсоціалістичних країн до ринкової економіки.....104
§ 5. Формування інституційних та економічних умов переходу країн до нової системи господарювання.....107
Навчальний тренінг.....113
Глава 5. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція.....115
§ 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво.....115
§ 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв'язок.....121
§ 3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники.....128
§ 4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне.....134
§ 5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості.....138
§ 6. Альтернативні теорії вартості.....142
§ 7. Закон вартості, його сутність та функції.....147
Навчальний тренінг.....150
Глава 6. Теорія грошей і грошового обігу.....153
§ 1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей 153
§ 2. Функції грошей та їхня еволюція.....157
§ 3. Грошовий обіг і його закони.....161
§ 4. Грошова система, її структурні елементи й основні типи.....165
§ 5. Валютні курси. Конвертованість грошей.....172
§ 6. Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.....176
Навчальний тренінг.....182
Розділ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 184
Глава 7. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура.....184
§ 1. Ринкове господарство як невід'ємна складова товарного виробництва.....184
§ 2. Риси, структура та функції ринку.....186
§ 3. Основні суб'єкти ринкової економіки.....191
§ 4. Держава як суб'єкт ринкового господарства.....193
§ 5. Інфраструктура ринку.....196
Навчальний тренінг.....206
Глава 8. Попит і пропозиція. Теорія ринкової рівноваги.....209
§ 1. Сутність попиту і фактори, що його визначають.....209
§ 2. Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають 214
§ 3. Еластичність попиту і пропозиції.....218
§ 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.....225
Навчальний тренінг.....227
Глава 9. Конкуренція і монополія у ринковій економіці.....229
§ 1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки.....229
§ 2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова конкуренція.....235
§ 3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи.....239
§ 4. Сутність, витоки і види монополізму.....242
Навчальний тренінг.....250
Глава 10. Підприємництво у ринковій економіці.....253
§ 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.....253
§ 2. Теорії та моделі підприємництва.....256
§ 3. Організаційно-правові форми підприємництва.....258
§ 4. Класифікація підприємств за розміром. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.....265
Навчальний тренінг.....274
Глава 11. Капітал. Витрати виробництва і прибуток.....277
§ 1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.....277
§ 2. Структура авансованого капіталу. Витрати виробництва, їхня сутність та класифікація.....281
§ 3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль прибутку.....285
§ 4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу.....288
Навчальний тренінг.....295
Глава 12. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.....297
§ 1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості.....297
§ 2. Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення.....302
§ 3. Ринок земельних ресурсів. Ціна землі.....311
§ 4. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс.....313
§ 5. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва.....316
Навчальний тренінг.....318
Глава 13. Доходи, їхні джерела й розподіл.....320
§ 1. Сутність, види і джерела формування доходів. Номінальні й реальні доходи.....320
§ 2. Функціональний розподіл доходів.....322
§ 3. Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їхній рівень, джерела і структура.....339
§ 4. Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині.....343
Навчальний тренінг.....346
Глава 14. Економіка невизначеності, ризику і страхування.....348
§ 1. Невизначеність і ризиковість сучасної ринкової економіки.....348
§ 2. Спекуляція та її роль в умовах ринку.....354
§ 3. Страхування як засіб обмеження рівня ризиковості.....359
Навчальний тренінг.....368
Розділ III. СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.....370
Глава 15. Суспільне відтворення і циклічні коливання в економіці.....370
§ 1. Сутність і багатогранність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства.....370
§ 2. Економічне зростання: сутність, типи і фактори.....376
§ 3. Циклічність економічного розвитку. Основні характеристики циклів.....379
§ 4. Теорія "довгих хвиль" в економіці.....390
Навчальний тренінг.....393
Глава 16. Зайнятість і відтворення робочої сили.....396
§ 1. Економічне самовизначення індивіда як умова становлення ринкових відносин у сфері праці.....396
§ 2. Ринок праці та особливості його функціонування.....399
§ 3. Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості.....403
§ 4. Безробіття, його види і наслідки.....408
§ 5. Цілі, принципи та механізм державного регулювання зайнятості.....412
§ 6. Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття.....414
Навчальний тренінг.....419
Глава 17. Фінансова система.....422
§ 1. Необхідність, зміст, структура та функції фінансів.....422
§ 2. Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг.....425
§ 3. Теорія оподаткування.....432
Навчальний тренінг.....439
Глава 18. Кредитна система.....442
§ 1. Необхідність, зміст і принципи функціонування кредиту.....442
§ 2. Форми і функції кредиту.....444
§ 3. Кредитна система та її структура.....449
Навчальний тренінг.....456
Глава 19. Держава та її економічні функції.....459
§ 1. Еволюція теоретичних уявлень про роль держави в економіці.....459
§ 2. Економічні функції держави.....459
§ 3. Форми і методи державного регулювання економіки.....469
§ 4. Державний сектор економіки й державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.....472
Навчальний тренінг.....474
Глава 20. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.....477
§ 1. Необхідність і основні напрями ринкової трансформації економіки України.....477
§ 2. Роздержавлення, приватизація та демонополізація - основа ринкових перетворень економіки.....480
§ 3. Сутність та основні шляхи структурної перебудови економіки.....485
§ 4. Проблеми реформування фінансово-кредитної сфери.....489
§ 5. Формування відкритої економіки України і шляхи входження у світове господарство.....491
Навчальний тренінг.....494
Розділ IV. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА.....497
Глава 21. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок.....497
§ 1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства.....497
§ 2. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ). Концепції трансформації.....502
§ 3. Всесвітній ринок товарів та послуг.....506
§ 4. Торговельний і платіжний баланси країни.....513
§ 5. Зміст і структура світової валютної системи.....516
§ 6. Сутність, причини, форми і тенденції розвитку міграції робочої сили.....519
Навчальний тренінг.....521
Глава 22. Глобалізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства.....525
§ 1. Глобалізація як закономірний процес світогосподарського розвитку.....525
§ 2. Сутність, ознаки та рівні глобалізації економіки.....533
§ 3. Виклики глобалізації та їх вплив на трансформаційний потенціал перехідних економічних систем__536
§ 4. Взаємопов'язаність та передумови вирішення глобальних проблем.....540
Навчальний тренінг.....551
Альфред Нобель.....555
Премія Банку Швеції з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля.....559
Глосарій.....572

Одержати книгу
"Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Історія розвитку аудиту. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність. Суть аудиту та його завдання. Виникнення аудиту в світі. Виникнення та встановлення вітчизняного аудиту. Предмет, метод та об'єкти аудиту. Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту. Методі методичні прийоми аудиту. Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті. Вибіркова перевірка. Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів. Аудитор, його статус та сертифікація. Аудиторська діяльність. Управління аудиторською діяльністю. Основні принципи аудиту та вимоги до нього. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці...
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Загальний аспект системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. Підсистеми обліку. Система бухгалтерського обліку; національний аспект. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація. Система регламентації обліку на національному рівні. Нормативне регулювання. Національні бухгалтерські стандарти. Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку. Характеристика організації бухгалтерського обліку...
Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Місце ділового проекту в процесі впровадження бізнес-ідей. Моделі розвитку бізнесу. Логіка формування та впровадження бізнес-ідей. Життєвий цикл розвитку бізнес-ідеї. Причини невдач у впровадження і нововведень у бізнесі. Характеристика проектної стадії розвитку бізнес-ідеї. Проект, його сутність, типи і термінологія. Поняття проекту як стадії життєвого циклу розвитку бізнес-ідеї. Основні характеристики проекту. Життєвий цикл та типи проектів. Середовище та зацікавлені сторони проекту. Сутність і завдання проектного менеджменту. Визначення та етапи становлення проектного менеджменту. Методологічні основи управління проектами. Основні терміни проектного менеджменту...
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...
Пухтаєвич Г. О. Макроекономічний аналіз: Методологічні основи макроекономічного аналізу. Необхідність та завдання макроекономічного аналізу. Методологічні особливості макроекономічного аналізу. Загальна економічна рівновага. Методи макроекономічного аналізу. Моніторинг національних інтересів України як передумова макроаналізу. Товарний ринок: аналіз макроекономічних пропорцій. Секторна структура валового внутрішнього продукту. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії виробництва. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходів. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями використання. Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури в Україні. Макроекономічна динаміка...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com