Головна

Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 408 с.

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ.....7
Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії.....8
1.1. Предмет економічної теорії.....8
1.2. Методологія економічної науки.....12
1.3. Економічна теорія і практика.....18
1.4. Основні етапи, напрями і школи економічної теорії.....23
1.5. Внесок українських учених у розвиток економічної теорії.....31
Розділ 2. Фактори виробництва та основні проблеми організації економіки.....37
2.1. Потреби і ресурси.....37
2.2. Ефективність економіки.....44
2.3. Перспективи економічного зростання.....51
2.4. Моделі економічної системи.....54
Розділ 3. Власність та правові форми ділових підприємств.....60
3.1. Місце власності в економічній системі.....60
3.2. Правові форми ділових підприємств.....67
3.3. Процеси приватизації в сучасній економіці.....74
Розділ 4. Економічна роль держави.....81
4.1. Економічні функції держави.....81
4.2. Роль податків і державних видатків в економічній політиці держави.....93
4.3. Державне регулювання цін.....103
Розділ 5. Ринкова організація виробництва. Основи попиту і пропозиції.....111
5.1. Суть ринку. Основні умови і принципи його ефективного функціонування.....111
5.2. Аналіз попиту і пропозиції.....120
ЧАСТИНА II. МАКРОЕКОНОМІКА.....131
Розділ 6. Огляд макроекономіки. Основні макроекономічні показники.....132
6.1. Макроекономічні сфери та їхні показники.....133
6.2. Види макроекономічної політики та П інструментарій.....142
6.3. Підходи до організації економіки та практичні питання макроекономічної політики.....147
Розділ 7. Сукупний попит і сукупна пропозиція.....155
7.1. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її зміщення.....155
7.2. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її зміщення.....161
7.3. Дискусія між кейнсіанцями і прихильниками класичного підходу.....174
Розділ 8. Національний продукт і національний дохід.....186
8.1. Валовий внутрішній продукт.....187
8.2. Докладний розгляд національних рахунків.....191
8.3. Вплив ціни та інших чинників на ВВП.....196
Розділ 9. Доходи, споживання та інвестиції.....210
9.1. Споживання і заощадження.....211
9.2. Інвестиції.....217
9.3. Теорія визначення рівноважного обсягу виробництва, доходу і зайнятості.....223
Розділ 10. Гроші та банки. Монетарна політика.....240
10.1. Гроші, та їхні функції.....240
10.2. Банки та їхня роль в економіці.....248
10.3. Процес створення банківських депозитів. Мультиплікатор грошей.....259
10.4. Монетарна політика.....264
Розділ 11. Економічне зростання.....277
11.1. Суть економічного зростання.....277
11.2. Два способи збільшення обсягу продукції.....281
11.3. Неокласична модель економічного зростання.....285
11.4. Особливості економічного розвитку України.....292
Розділ 12. Циклічний розвиток економіки. Безробіття.....299
12.1. Циклічні коливання економічного розвитку.....299
12.2. Зайнятість і безробіття.....304
12.3. Проблеми зайнятості і формування ринку праці в Україні.....314
Розділ 13. Інфляція та система антиінфляційних заходів.....323
13.1. Суть інфляції та механізм її формування.....323
13.2. Причини інфляції.....336
13.3. Соціально-економічні наслідки інфляції.....342
13.4. Основні шляхи подолання інфляції.....344
Розділ 14. Фіскальна політика. Бюджетні дефіцити та державний борг.....356
14.1. Фінансова система, система доходів та видатків уряду, державний бюджет, податки.....356
14.2. Дискреційна політика.....366
14.3. Недискреційна політика.....373
14.4. Бюджетний дефіцит і державний борг.....381
Розділ 15. Світова економіка. Форми міжнародних економічних відносин.....388
15.1. Економічна основа світової економіки.....388
15.2. Протекціонізм і вільна торгівля.....392
15.3. Платіжний баланс і національна економіка країни.....397
15.4. Міжнародні економічні організації.....401

Одержати книгу
"Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація: Теоретико-методологічні засади аудиту. Напрями реорганізації системи фінансового контролю в Україні. Роль аудиту в умовах переходу до ринкової економіки. Теоретико-методологічні засади аудиту. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту. Мета аудиторської перевірки. Основні завдання аудиторського контролю. Класифікація аудиторських робіт. Методи аудиторського контролю. Організація та регулювання аудиторської діяльності. Порівняльний аналіз систем організації і регулювання аудиторської діяльності в зарубіжних країнах і в Україні. Напрями вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні. Атестація аудиторів і аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів за некваліфіковане надання аудиторських послуг...
Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення та побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова. План рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість...
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: Основи економічної діяльності підприємства. Підприємство в ринкових умовах. Підприємництво як форма господарювання. Комерційний розрахунок як метод господарювання. Стратегія діяльності підприємства, її обґрунтування. Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування. Ресурсний потенціал підприємства. Ресурси підприємства. Основні фонди підприємства. Трудові ресурси підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Обґрунтування планів господарчої діяльності. Обсяги господарчої діяльності підприємства. Витрати підприємства. Доходи та прибутки підприємства. Фінансові показники. Інвестиції. ефективність діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Ефективність комерційної діяльності...
Романенко О. Р. Фінанси. 2003: Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності. Фінанси громадських організацій, доброчинних фондів. Державні фінанси. Сутність і призначення державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Фінансові ресурси держави. Державні доходи. Державні видатки. Податки і податкова система. Сутність і функції податків. Розвиток наукової теорії податків. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Податкова політика держави. Податкова система і принципи оподаткування. Податковий менеджмент на підприємстві. Бюджет і бюджетна система. Економічна природа і функції бюджету. Бюджетна система України. Бюджетний процес в Україні. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління...
Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка: Економіка та вічна молодість. Передмова до макроекономіки. Основні поняття. Що таке аналітична економіка. Науковий підхід. Пастка в економічних дослідженнях. Закон обмеженості ресурсів. Застосування аналітичної економіки. Поняття для засвоєння. Основні проблеми організації економіки. Три проблеми організації економіки. Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей. Обмін, гроші і капітал. Обмін, спеціалізація і поділ праці. Гроші - мастило обміну. Капітал. Поняття для засвоєння. Ринки і державне регулювання в сучасній економіці. Як ринки розв'язують основні економічні проблеми. Економічна роль держави. Три функції держави. Поняття для засвоєння...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com