Головна

Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина. - К.: Заповіт, 1997. - 280 с.

ЧАСТИНА ІІІ. МІКРОЕКОНОМІКА
Розділ 1. Природа мікроекономіки. Аналіз попиту і пропозиції.....8
1.1. Мікроекономіка як розділ економічної теорії.....8
1.2. Фундаментальні інструменти мікроекономіки: ринок, попит і пропозиція.....12
1.3. Аналіз попиту і пропозиції.....13
1.4. Фактори, що визначають попит і пропозицію.....15
Розділ 2. Ціна рівноваги. Максимальна і мінімальна ціна.....23
2.1. Визначення рівноваги ціни і кількості товару на вільному ринку.....24
2.2. Ціна у випадку зміни попиту чи пропозиції.....27
2.3. Законодавче встановлення максимальної ціни.....30
2.4. Законодавче встановлення мінімальної ціни.....33
Розділ 3. Еластичність попиту і пропозиції.....38
3.1. Цінова еластичність попиту.....38
3.2. Цінова еластичність пропозиції.....52
Розділ 4. Вплив податків, дотацій та субсидій на попит і пропозицію.....61
4.1. Податкова система.....61
4.2. Вплив податків на пропозицію.....68
4.3. Вплив дотацій та субсидій на попит і пропозицію.....79
Розділ 6. Індивідуальний попит споживача. Аналіз корисності і крива індиферентності.....91
5.1. Теорія корисності, її основні концепції.....91
5.2. Гранична корисність і криві попиту.....97
5.3. Аналіз кривої індиферентності.....100
5.4. Бюджетна пряма.....103
5.5. Зміна доходів та бюджетна пряма. Крива "споживання-дохід".....105
5.6. Зміни в ціні та бюджетна пряма. Крива "споживання-ціни".....107
Розділ 6. Теорія виробництва і граничного продукту.....112
6.1. Виробнича функція.....113
6.2. Загальний, середній і граничний продукти.....119
6.3. Зв'язки між загальним, середнім і граничним продуктами.....124
6.4. Закон ефекту масштабу.....129
Розділ 7. Витрати виробництва фірми.....136
7.1. Суть і види витрат виробництва. Функція витрат.....136
7.2. Короткострокові витрати.....144
7.3. Довгострокові витрати.....154
Розділ 8. Доходи і прибутки фірми.....161
8.1. Суть і види доходу фірми.....161
8.2. Прибуток: суть і види. Парадокс прибутку.....169
8.3. Фірма та її цілі.....172
8.4. Методи максимізації прибутку.....173
Розділ 9. Ринкові структури.....181
9.1. Суть і основні типи ринкових структур.....182
9.2. Ціна і випуск продукції за досконалої конкуренції.....189
9.3. Ціна і випуск продукції за чистої монополії.....200
Розділ 10. Ціноутворення на ринках ресурсів.....209
10.1. Розподіл доходів. Функціональний розподіл доходу.....210
10.2. Попит на економічні ресурси та встановлення цін на них.....211
10.3. Пропозиція економічних ресурсів.....222
Розділ 11. Ціноутворення та використання економічних ресурсів: заробітна плата, рента, процент і прибуток.....229
11.1. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата в різних економічних системах.....230
11.2. Величина заробітної плати.....237
11.3. Рента, процент і прибуток.....241
Розділ 12. Сучасні економічні системи.....248
12.1. Суспільний лад та його компоненти.....248
12.2. Економічні системи вільного підприємництва.....259
12.3. Соціалістичні економічні системи.....263
12.4. Комуністична модель та спроба її побудови в СРСР: радянська адміністративно-командна економічна система.....269
12.5. Економічна система України.....273

Одержати книгу
"Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка / За ред. З. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Аудит у системі економічного контролю та його суть. Місце аудиту в системі економічного контролю. Суть аудиту, його мета і завдання. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього. Становлення і розвиток аудиту в Україні. Види аудиту та його відмінність від інших форм контролю. Види аудиту та його класифікація. Відмінності аудиту від інших форм контролю. Види аудиторських послуг. Концепції, постулати та стандарти аудиту. Концепції та постулати аудиту. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика. Предмет і метод аудиту. Предмет і об'єкти аудиту. Метод аудиту. Вибіркові прийоми аудиту. Організація, аудиту та його процесу...
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: Бухгалтерський облік: періоди розвитку. Періодизація, розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі. Зародження обліку та контролю в різних країнах світу. Облікове мистецтво раннього Середньовіччя. Початок наукової розробки бухгалтерського обліку. Формування бухгалтерського обліку як науки (кін. ХІХ - поч. ХХ ст. Відродження рахівництва: загальні тенденції розвитку. Новий етап розвитку бухгалтерської науки в Італії. Внесок французьких вчених в розвиток бухгалтерського обліку. Німецькомовні країни: процедурний аспект обліку. Розвиток обліку в англомовних країнах. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії до 1917 р. Зародження обліку в Росії. Становлення бухгалтерського обліку в ХVII ст...
Лібанова Е.М. Ринок праці: Ринок праці в соціально-економічній системі. Поняття ринкової економічної системи. Структура ринкової системи. Ринок праці як самостійна відкрита соціально-економічна підсистема. Пропозиція товару на ринку праці. Показники пропозиції робочої сили. Працездатність як первинна основа входження до складу робочої сили. Чинники економічної (трудової) активності. Трудова мобільність як чинник формування пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Попит на товар на ринку праці. Вартість та ціна робочої сили. Закономірності попиту-пропозиції на ринку праці. Крива пропозиції робочої сили. Ринкові криві пропозиції робочої сили. Ринковий попит на робочу силу. Конкурентна рівновага...
Мочаліна З.М. та ін. Фінанси: Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси господарських суб'єктів. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Податки і податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси...
Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Сутність та концепція логістики. Логістика і логістичне управління: досвід і перспективи. Дефініція логістики. Концепція та завдання логістики. Сучасні пріоритети і логістика. Логістичні потоки і процеси. Предмет та об'єкти логістики. Логістичні завдання і функції та логістична діяльність. Конфлікт цілей у логістиці. Інфраструктура логістичних процесів. Класифікація і структуризація логістичних систем. Ознаки класифікації і структуризації логістики. Функціональна структуризація логістичних систем. Фазова структуризація логістичних систем. Інституціональна класифікація логістичних систем. Стратегія логістики і логістичне управління. Логістика виробництва [товарів. Логістика дистрибуції товарів...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com