Головна

Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.

Розділ 1. Підприємство в системі ринкових відносин
1.1. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності
1.2. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств
1.3. Підприємство та зовнішнє середовище його функціонування
1.4. Конкуренція в торгівлі: склад форми, особливості конкурентної боротьби
1.5. Державне регулювання діяльністю торговельних підприємств
Розділ 2. Стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування
2.1. Система стратегічних цілей діяльності торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють
2.2. Стратегія діяльності торговельного підприємства: її вміст та порядок розробки
2.3. Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства
2.4. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи її оцінки
2.5. Стратегічний потенціал торговельного підприємства та його конкурентний статус
2.6. Організація планування господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства
Розділ 3. Управління товарооборотом торговельного підприємства
3.1. Сутність товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності
3.2. Класифікація товарообороту підприємства та характеристика його окремих видів
3.3. Основні фактори, що визначають обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту підприємства
3.4. Вихідні передумови та порядок розробки стратегії управління товарооборотом підприємства
3.5. Економічні межі діяльності торговельного підприємства в умовах ринку
3.6. Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства
3.7. Обгрунтування обсягу товарообороту підприємства на плановий період
3.8. Асортиментна політика торговельного підприємства та методичні основи її розробки
Розділ 4. Управління товарними запасами торговельного підприємства
4.1. Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства
4.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства
4.3. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів
4.4. Стратегія управління товарними запасами підприємства: цілі, вихідні передумови та порядок розробки
4.5. Методика аналізу товарних запасів
4.6. Нормування та планування товарних запасів
4.7. Оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів
Розділ 5. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства
5.1. Товарне забезпечення товарообороту в системі управління діяльністю торговельного підприємства
5.2. Форми та механізм формування товарного забезпечення обороту
5.3. Вихідні передумови та зміст стратегії формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства
5.4. Аналіз формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства
5.5. Оцінка ефективності комерційних угод із закупівлі товарів
Розділ 6. Основні фонди торговельного підприємства та підвищення ефективності їх використання
6.1. Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства
6.2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства
6.3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства
6.4. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх вирішення
Розділ 7. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства
7.1. Характеристика трудових ресурсів (персоналу) торговельного підприємства
7.2. Вихідні передумови та завдання управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства
7.3. Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання
7.4. Організація матеріального стимулювання праці робітників торговельного підприємства
7.5. Аналіз формування та використання персоналу торговельного підприємства
7.6. План з праці торговельного підприємства та методика його розробки
Розділ 8. Управління поточними витратами торговельного підприємства
8.1. Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства
8.2. Валові витрати торговельного підприємства, їх характеристика та регулювання
8.3. Витрати обігу торговельного підприємства та їх склад за різними класифікаційними ознаками
8.4. Показники, що характеризують витрати обігу торговельного підприємства
8.5. Фактори, що визначають розмір витрат потреби обігу торговельного підприємства
8.6. Стратегія управління поточними витратами торговельного підприємства
8.7. Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу витрат обігу торговельного підприємства
8.8. Методи обґрунтування плану витрат обігу в цілому по підприємству та по окремих статтях витрат
Розділ 9. Управління доходами торговельного підприємства
9.1. Склад та джерела утворення доходів торговельного підприємства
9.2. Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства
9.3. Чинники, які визначають розмір доходів торговельного підприємства. Цінова політика торговельного підприємства та механізм її формування
9.4. Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки
9.5. Вихідні передумови та методичний інструментарій аналізу доходів торговельного підприємства
9.6. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства
Розділ 10. Управління прибутком торговельного підприємства
10.1. Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного підприємства
10.2. Рентабельність торговельного підприємства, та показники, котрі її характеризують
10.3. Фактори, що визначають прибуток та рентабельність торговельного підприємства
10.4. Стратегія управління прибутком торговельного підприємства
10.5. Вихідні передумови та методика аналізу прибутку підприємства
10.6. Методика обґрунтування (прогнозу) прибутку на майбутній період
10.7. Розподіл та використання прибутку підприємства
Розділ 11. Фінансові основи формування майна торговельного підприємства
11.1. Склад та особливості майна торговельного підприємства
11.2. Управління формуванням майна підприємства в процесі його створення
11.3. Джерела фінансових коштів, що використовуються для формування майна торговельного підприємства
11.4. Порядок формування та використання фінансових фондів торговельного підприємства
11.5. Аналіз майна торговельного підприємства та ефективності його використання
11.6. Вартість майна підприємства та методи її оцінки
Розділ 12. Управління обіговими активами торговельного підприємства
12.1. Обігові активи торговельного підприємства, характеристика їх складу та особливостей кругообороту
12.2. Стратегія управління обіговими активами: вихідні умови та порядок її розробки
12.3. Аналіз обігових активів торговельного підприємства
12.4. Планування потреби підприємства в формуванні обігових активів
12.5. Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства
12.6. Управління грошовими коштами торговельного підприємства
Розділ 13. Управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства
13.1. Інвестиційна діяльність торговельного підприємства сутність, форми здійснення, джерела фінансування
13.2. Інвестиційна політика торговельного підприємства мета, принципи та порядок їхньої розробки
13.3. Методика розробки бізнес-плану проекту реальних інвестицій
13.4. Методика обґрунтування проекту фінансових інвестицій торговельного підприємства та оцінка їх ефективності
13.5. Управління формуванням портфеля інвестицій торговельного підприємства
Розділ 14. Управління формуванням власних фінансових ресурси
14.1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів
14.2. Механізм формування окремих джерел внутрішніх власних фінансових ресурсів
14.3. Стратегія формування власних фінансових ресурсів цілі, вихідні передумови та порядок розробки
14.4. Аналіз формування та використання власних фінансових ресурсів торговельного підприємства
Розділ 15. Позикові ресурси торговельного підприємства та управління їх залученням
15.1. Позикові ресурси торговельного підприємстві та форми їх залучення
15.2. Стратегія залучення позикових ресурси на торговельне підприємство
15.3. Аналіз політики торговельного підприємства із залучення позикових ресурсів та оцінка ефективності
15.4. Визначення потреби торговельного підприємства в банківських позиках та термінів їх використання
15.5. Вибір оптимальних умов залучення банківських позик
15.6. Оптимізація структури капіталу торговельного підприємства
Розділ 16. Управління ризиком підприємницької діяльності в торгівлі
16.1. Сутність господарських ризиків та їх місце в підприємницькій діяльності
16.2. Класифікація та характеристика ризиків, притаманних діяльності торговельного підприємства
16.3. Ризик як об'єкт управління
Стратегія управління ризиком та обґрунтування
16.4. Методичний інструментарій оцінки рівня підприємницького ризику в торгівлі
16.5. Основи прийняття управлінських рішень в умовах ризику
16.6. Шляхи та заходи щодо мінімізації та профілактики господарського ризику торговельного підприємства
Розділ 17. Організація фінансового планування на торговельному підприємстві
17.1. Зміст фінансового планування та організація його здійснення
17.2. Планування доходів та витрат торговельного підприємства
17.3. Розробка балансовою плану торговельного підприємства
17.4. План формування та використання фінансових ресурсів призначення та порядок розробки
17.5. Планування руху грошових коштів підприємства
17.6. Перспективна оцінка фінансової рівноваги підприємства
Список рекомендованої літератури

Одержати книгу
"Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Мочаліна З.М. та ін. Фінанси: Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси господарських суб'єктів. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Податки і податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси...
Крикавський Є. В. та ін. Логістика: компендіум і практикум: Компендіум: теоретичні аспекти логістики. Вступ до логістики. Логістика підприємства. Логістика постачання. Логістика виробництва. Логістика дистрибуції. Логістичні витрати і логістичне обслуговування. Підприємство в ланцюгу поставок. Функціональна логістика. Логістика транспортування. Система управління запасами. Логістика складування. Технології прийняття типових логістичних рішень. Проектування логістичного рішення щодо вибору постачальника. Обґрунтування оптимальної величини партії виробництва. Оптимізація часової координації та послідовності технологічних операцій. Оцінка впливу зміни транспортного тарифу і джерела постачання на місце локалізації виробничого об'єкту...
Козловский В. А. та ін. Производственный и операционный менеджмент: Производственный/операционный менеджмент. Что такое производственный/операционный менеджмент. Истоки операционного менеджмента. Организация создания товаров и услуг. Зачем изучают П/ОМ. Что делают П/О-менеджеры. Где работают П/О-менеджеры. Подготовка к карьере производственного/операционного менеджера. Производительность бросает вызов П/ОМ. Развитие стратегии П/ОМ. Системы. Стратегии развития процессов. Развитие стратегии П/ОМ. Методы принятия решений в П/ОМ. Инструменты принятия решений. Процесс принятия решений. Модели для принятия решений. Теория принятия решений. Прогнозирование. Что такое прогнозирование. Типы прогнозов. Прогнозные приближения...
В. Руделіус та ін. Маркетинг: Суть маркетингу: орієнтація на споживача. Futuris: народження ідеї. Як усе почалося. Що таке маркетинг. Чи можете ви вважати себе спеціалістом із маркетингу: хороші і погані новини. Хороша новина: у вас уже є досвіду галузі маркетингу. Погана новина: очевидні рішення не завжди правильні. Маркетинг: використання обміну для задоволення потреб. Фактори, які впливають на маркетингову діяльність. Що формує необхідність маркетингу. Принаймні дві сторони з незадоволеними потребами. Бажання і можливість задовольнити взаємні потреби. Наявність у сторіч можливості спілкуватися. Об'єкт обміну. Як маркетинг виявляє і задовольняє споживчі потреби. Виявлення споживчих потреб. Невдачі товарних новинок. Потреби і первинні потреби споживачів...
Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Сутність і сфера стратегічного маркетингу. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління фірмою та маркетингом. Основні категорії стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій. Маркетингове стратегічне планування. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг. Сутність і склад маркетингового середовища. Фактори маркетингового макросередовища. Фактори маркетингового мікросередовища. Етапи аналізу маркетингового середовища. Аналіз сильних та слабких сторін фірми, маркетингових можливостей та загроз (SWOT-аналіз). Конкурентна перевага фірми. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com