Головна

Економіка підприємства: Навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін.; За ред. А. В. Шегди. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2002. - 335 с.

Передмова.....7
Розділ 1. Підприємство в економічній системі сучасного суспільства.....9
1.1. Підприємство як економічний суб'єкт господарювання.....9
1.2. Особливості створення підприємства підприємницького типу.....18
1.3. Функції та мета підприємства.....22
1.4. Функції підприємства та його служби.....25
Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємства.....36
2.1. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства.....36
2.2. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу.....38
2.3. Кооператив та орендні підприємства.....43
2.4. Картель та інші форми об'єднання підприємств.....46
Розділ 3. Підприємницька діяльність суб'єктів господарювання.....58
3.1. Суть підприємництва як форми господарювання підприємств.....58
3.2. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності.....62
Розділ 4. Структура підприємства.....74
4.1. Характеристика структури підприємства.....74
4.2. Організаційна структура підприємства.....76
4.3. Виробнича структура підприємства.....80
Розділ 5. Управління підприємством.....85
5.1. Сутність організації управління підприємством.....85
5.2. Цілі, завдання та функції управління підприємством.....88
5.3. Особливості антикризового управління підприємством.....92
Розділ 6. Планування діяльності підприємства.....103
6.1. Загальноекономічний та управлінський аспекти планування.....103
6.2. Принципи та типи планування діяльності підприємства.....106
6.3. Довгострокове та стратегічне планування.....112
6.4. Організація внутрішньофірмового планування.....119
6.5. Мета, завдання та процедура складання бізнес-плану.....124
Розділ 7. Основні виробничі фонди.....128
7.1. Поняття, склад і структура основних фондів.....128
7.2. Оцінювання основних виробничих фондів.....131
7.3. Знос основних фондів та його види.....133
7.4. Амортизація основних фондів.....135
7.5. Ремонт основних фондів.....140
7.6. Виробничі потужності.....142
7.7. Показники та основні шляхи поліпшення використання основних фондів.....147
Розділ 8. Оборотні фонди.....152
8.1. Склад і структура оборотних фондів.....152
8.2. Нормування витрат матеріальних ресурсів.....154
8.3. Оцінювання та основні напрями поліпшення використання оборотних фондів.....155
Розділ 9. Оборотні кошти.....161
9.1. Поняття, склад та джерела формування оборотних коштів.....161
9.2. Нормування оборотних коштів.....164
9.3. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів.....168
Розділ 10. Персонал підприємства.....172
10.1. Показники чисельності персоналу.....172
10.2. Структура персоналу.....174
10.3. Рух персоналу та його показники.....178
10.4. Витрати на персонал та їх ефективність.....184
Розділ 11. Продуктивність праці.....190
11.1. Продуктивність праці: сутність і значення.....190
11.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.....192
11.3. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.....194
11.4. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.....196
Розділ 12. Організаційні основи оплати праці.....201
12.1. Нормування витрат праці на підприємстві.....201
12.2. Тарифна система оплати праці.....209
12.3. Безтарифна модель оплати праці.....215
Розділ 13. Оплата праці на підприємстві.....219
13.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати.....219
13.2. Форми і системи заробітної плати.....223
13.3. Формування фонду заробітної плати на підприємстві.....232
13.4. Державне регулювання оплати праці.....237
Розділ 14. Виробничий процес та принципи його раціональної організації.....242
14.1. Формування виробничого процесу та його структура.....242
14.2. Принципи організації виробничих процесів.....244
14.3. Виробничий цикл та його характеристика.....247
Розділ 15. Типи та методи організації промислового виробництва.....252
15.1. Типи виробництва та їх характеристика.....252
15.2. Методи організації виробничих процесів.....256
Розділ 16. Витрати виробництва та собівартість.....264
16.1. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.....264
16.2. Собівартість продукції (послуг). Кошторис виробництва.....266
16.3. Калькуляція продукції. Класифікація витрат за статтями.....272
16.4. Основні фактори зниження собівартості.....277
Розділ 17. Ефективність діяльності підприємства.....281
17.1. Ефективність як економічна категорія.....281
17.2. Класифікація видів і форм прояву ефективності.....284
17.3. Методики визначення ефективності.....286
17.4. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства.....299
Розділ 18. Маркетингова діяльність підприємства.....302
18.1. Маркетингові функції підприємства.....302
18.2. Розроблення маркетингових програм.....311
Розділ 19. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства.....323
19.1. Сутність, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності.....323
19.2. Вибір іноземного партнера.....325
19.3. Організація ділових контактів з іноземними партнерами.....328
19.4. Договори (контракти) у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.....330
19.5. Кон'юнктура світового ринку та методика її вивчення....332

Одержати книгу
"Економіка підприємства / А. В. Шегда та ін."


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств: Теоретичні засади управління фінансами державних підприємств в умовах переходу до ринкової економіки. Характеристика державних підприємств як об'єкта управління фінансами. Сутність та особливості управління фінансами державних підприємств. Методологічні принципи оцінки результативності управління фінансами державних підприємств. Дослідження сучасних тенденцій фінансового розвитку державних підприємств в Україні. Характеристика економічного розвитку державних підприємств і його забезпеченість фінансовими ресурсами. Оцінка фінансового стану державних підприємств. Ефективність фінансової діяльності державних підприємств. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств...
Солонінко К.С. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Макроекономічна нестабільність. Споживання, заощадження та інвестиції. Економічна рівновага в умовах ринку. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання. Механізм фіскальної політики. Механізм грошово-кредитної політики. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Механізм політики та соціального захисту населення. Економічне зростання. Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання. Власність в економічній структурі суспільства. Світове господарство: сутність і закономірності розвитку...
Шепітко Г.Ф. Контролінг: Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в управлінському процесі. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу. Структурно-логічна схема контролінгу. Характеристика об'єктів контролінгу. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види...
Бородкіна Н.О. Маркетинг: Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій. Сутність, значення та основні поняття маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Види маркетингу та їх застосування. Концепції маркетингу. Маркетинг як мобільна система. Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Функції маркетингу. Поняття маркетингового середовища. Фактори макросередовища. Фактори мікросередовища. Фактори внутрішнього середовища. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Моделювання поведінки покупців. Особливості купівлі товарів виробничого призначення...
Колодко, Гжегож В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн: Постсоціалістичний капіталізм. Глобалізація та постсоціалістична трансформація. Від фінікійців до Інтернету. Велика трансформаційна депресія. Круті стежки спаду і зростання виробництва. Трансформація та надолужування відставання в економічному розвитку. Нові шанси, нові загрози. Регіоналізм: безпечний двигун глобалізації. Світовий ринок без світового уряду. Пасивні сценарії та активна політика у XXI сторіччі. Висновки для економічної політики. Економічні цикли у вибраних країнах Центральної та Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав у 1950 - 2005 роках...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com