Головна

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

Переднє слово.....3
Вступ до економіки підприємства.....5
Частина 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.....7
Розділ 1. Підприємство як суб'єкт господарювання.....8
1.1. Поняття, цілі й напрямки діяльності.....8
1.2. Правові основи функціонування.....12
1.3. Класифікація та структура підприємств.....18
1.4. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств (організацій).....28
1.5. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.....3О
Розділ 2. Основи підприємницької діяльності.....37
2.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання.....37
2.2. Договірні взаємовідносини та партнерські зв'язки в підприємницькій діяльності.....45
2.3. Міжнародна підприємницька діяльність.....51
Розділ 3. Управління підприємствами.....58
3.1. Сутність і функції процесу управління.....58
3.2. Методи управління діяльністю підприємств.....61
3.3. Організаційні структури управління підприємствами.....63
3.4. Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями.....68
Частина 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.....73
Розділ 4. Персонал.....74
4.1. Поняття, класифікація та структура персоналу.....74
4.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників.....79
4.3. Кадрова політика й система управління персоналом....84
4.4. Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом.....87
4.5. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.....95
Розділ 5. Капітал і виробничі фонди.....100
5.1. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів.....100
5.2. Оцінка, класифікація та структура основних фондів.....102
5.3. Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів.....105
5.4. Ефективність відтворення та використання основних фондів.....115
5.5. Структура, нормування та використання оборотних фондів підприємства.....121
Розділ 6. Нематеріальні ресурси та активи.....127
6.1. Нематеріальні ресурси.....127
6.2. Нематеріальні активи.....137
6.3. Оцінка вартості та амортизація нематеріальних активів.....143
Розділ 7. Оборотні кошти.....149
7.1. Загальна характеристика та нормування.....149
7.2. Ефективність використання.....155
Розділ 8. Інвестиційні ресурси.....157
8.1. Поняття, склад і структура інвестицій.....157
8.2. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.....160
8.3. Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів).....164
8.4. Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб'єктів господарювання.....172
8.5. Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій.....178
8.6. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій.....190
8.7. Інвестиційні проекти підприємств та організацій.....195
Частина 3. Технічна база, організація і планування виробництва.....203
Розділ 9. Інноваційні процеси.....204
9.1. Загальна характеристика інноваційних процесів.....204
9.2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями.....210
9.3. Організаційний прогрес.....214
9.4. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.....218
Розділ 10. Техніко-технологічна база виробництва.....226
10.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва.....226
10.2. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.....229
10.3. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності).....233
10.4. Формування та використання виробничої потужності підприємства.....240
Розділ 11. Організація виробництва.....246
11.1. Структура та принципи організації виробничого процесу.....246
11.2. Організаційні типи виробництва.....250
11.3. Організація виробничого процесу в часі.....254
11.4. Методи організації виробництва.....260
11.5. Підготовка виробництва.....267
11.6. Суспільні форми організації виробництва.....269
Розділ 12. Виробнича та соціальна інфраструктура.....276
12.1. Поняття, види та значення інфраструктури.....276
12.2. Система технічного обслуговування.....278
12.3. Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.....286
12.4. Відтворення та розвиток інфраструктури.....288
Розділ 13. Регулювання, прогнозування та планування діяльності.....293
13.1. Державне економічне регулювання діяльності суб'єктів господарювання.....293
13.2. Прогнозування розвитку підприємств.....303
13.3. Методологічні основи планування.....306
13.4. Стратегія розвитку підприємства та бізнес-планування 312
13.5. Тактичне й оперативне планування.....319
Частина 4. Результати та ефективність виробництва.....325
Розділ 14. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.....326
14.1. Загальна характеристика продукції (послуг).....326
14.2. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг).....329
14.3. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.....339
14.4. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) 345
14.5. Стандартизація та сертифікація продукції (послуг)...357
14.6. Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль.....363
Розділ 15. Продуктивність, мотивація та оплата праці.....369
15.1. Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання.....369
15.2. Мотивація трудової діяльності.....374
15.3. Сучасна політика оплати праці.....378
15.4. Застосовувані форми та системи оплати праці.....384
15.5. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.....389
15.6. Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації).....398
Розділ 16. Витрати й ціни на продукцію (послуги).....403
16.1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг).....403
16.2. Управління витратами на підприємстві.....408
16.3. Сукупні витрати та собівартість продукції (послуг).....412
16.4. Собівартість окремих виробів.....417
16.5. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання.....423
Розділ 17. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності.....433
17.1. Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації).....433
17.2. Формування й використання прибутку.....436
17.3. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації).....440
17.4. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.....448
17.5. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства).....459
Частина 5 Антикризова система господарювання.....465
Розділ 18. Економічна безпека підприємства (організації).....466
18.1. Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації).....466
18.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації).....469
18.3. Основні напрями організації економічної безпеки за окремими функціональними складовими.....472
18.4. Служба безпеки фірми (підприємства, організації)....483
Розділ 19. Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій.....487
19.1. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій).....487
19.2. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій).....491
19.3. Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання.....496
Розділ 20. Банкрутство та ліквідація підприємств (організацій) 506
20.1. Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище.....506
20.2. Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання.....514
20.3. Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій).....517

Одержати книгу
"Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...
Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка: Економіка та вічна молодість. Передмова до макроекономіки. Основні поняття. Що таке аналітична економіка. Науковий підхід. Пастка в економічних дослідженнях. Закон обмеженості ресурсів. Застосування аналітичної економіки. Поняття для засвоєння. Основні проблеми організації економіки. Три проблеми організації економіки. Технологічні можливості суспільства. Межа виробничих можливостей. Обмін, гроші і капітал. Обмін, спеціалізація і поділ праці. Гроші - мастило обміну. Капітал. Поняття для засвоєння. Ринки і державне регулювання в сучасній економіці. Як ринки розв'язують основні економічні проблеми. Економічна роль держави. Три функції держави. Поняття для засвоєння...
Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Теорія контролінга. Фундаментальні поняття контролінга. Сутність, принципи і сфера застосування контролінга. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга. Функції та завдання контролінга. Місце контролінга в системі економічних наук. Контролінг у системі стратегічного менеджменту. Організаційна структура, функції та технологія управління. Вибір організаційних структур управління. Функції управління. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. Комунікаційний процес у системі контролінга. Поняття про комунікаційний процес. Канали, типи та засоби комунікації. Документація в комунікаційному процесі. Комунікаційні перешкоди...
Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Сутність інфраструктури товарного ринку. Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Види і функції оптових підприємств. Сутність оптової торгівлі та її функції. Класифікація оптових торговельних підприємств. Види і характеристика послуг оптових підприємств. Види і функції підприємств роздрібної торгівлі. Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі. Функції магазинів. Класифікація магазинів. Типи магазинів. Технологічне планування магазинів. Дрібнороздрібна торговельна мережа. Класифікація дрібнороздрібної торговельної мережі та порядок її розміщення. Основні вимоги до дрібнороздрібної мережі та працівників...
Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов: Специфика печатной рекламы. Психология восприятия рекламных текстов. Формы, виды и жанры рекламы. Формы рекламы. Виды рекламы. Жанры рекламы. Стилистические особенности рекламы. Основные требования к рекламным текстам. Конкретность, целенаправленность текста. Доказательность, логичность построения, доходчивость текста. Краткость, лаконичность текста. Оригинальность текста. Информативность, действенность текста. Литературная грамотность текста. Выразительные средства языка в тексте рекламы. Многозначность слова. Тропы. Эпитет. Сравнение. Метафора. Метонимия. Гипербола. Олицетворение.Перифраз. Фразеологические обороты...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com