Головна

Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В.Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 352 с.

Передмова.....4
Розділ І
Національні економіки у світовій економічній системі.....6
1.1. Національна економіка як об'єкт світової економічної системи.....6
1.2. Глобалізація сучасних міжнародних відносин та інтеграційні процеси у світовій економіці.....32
1.3. Україна в міжнародних економічних зв'язках.....46
Розділ II
Економічно розвинуті країни.....37
2.1. Специфічні риси економіки розвинутих країн.....57
2.2. Економіка Сполучених Штатів Америки.....75
2.3. Економіка Японії.....96
2.4. Економіка Федеративної Республіки Німеччини.....118
2.5. Економіка Франції.....136
2.6. Економіка Великої Британії.....156
2.7. Економіка Італії.....175
2.8. Економіка Канади.....194
Розділ III
Країни з перехідною економікою.....212
3.1. Економічні проблеми країн з перехідною економікою.....212
3.2. Економіка Російської Федерації.....240
3.3. Економіка Китайської Народної Республіки.....264
3.4. Економіка Польщі.....285
Розділ IV
Країни, що розвиваються.....304
4.1. Загальна характеристика країн, що розвиваються.....304
4.2. Економіка нових індустріальних країн.....323
4.3. Економіка найменш розвинутих країн.....342
Рекомендована література.....351

Одержати книгу
"Економіка зарубіжних країн / За ред. Ю.Г. Козака та ін."


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Основи економічних теорій / Під ред. Предборського В.А: Предмет і метод економічної теорії. Визначення предмета економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії. Об'єктивні економічні закони, їх пізнання та використання. Функції економічної теорії. Методи дослідження економічних процесів та явищ. Економічна безпека. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки. Значення вивчення економічної теорії для підготовки працівників органів внутрішніх справ. Економіка правоохоронної діяльності як складова частина економічної підготовки працівників ОВС. Фундаментальні проблеми економічного розвитку. Економічні потреби та ресурси. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб...
Вовчак О.Д. Страхування: Сутність, принципи та роль страхування. Необхідність страхового захисту та його форми. Суть страхування як економічної категорії та його специфічні ознаки. Принципи страхування. Функції страхування. Роль та значення страхування в системі економічних відносин. Класифікація страхування. Основні підходи до класифікації страхування. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі і види страхування. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового і добровільного страхування. Системи страхування та франшизи. Поняття страхових ризиків та їх класифікація. Поняття та економічна суть страхових ризиків. Класифікація та оцінка ризиків у страхуванні. Управління страховими ризиками. Страховий ринок...
Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: Бухгалтерський облік: періоди розвитку. Періодизація, розвитку бухгалтерського обліку в обліковій літературі. Зародження обліку та контролю в різних країнах світу. Облікове мистецтво раннього Середньовіччя. Початок наукової розробки бухгалтерського обліку. Формування бухгалтерського обліку як науки (кін. ХІХ - поч. ХХ ст. Відродження рахівництва: загальні тенденції розвитку. Новий етап розвитку бухгалтерської науки в Італії. Внесок французьких вчених в розвиток бухгалтерського обліку. Німецькомовні країни: процедурний аспект обліку. Розвиток обліку в англомовних країнах. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії до 1917 р. Зародження обліку в Росії. Становлення бухгалтерського обліку в ХVII ст...
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: Основи економічної діяльності підприємства. Підприємство в ринкових умовах. Підприємництво як форма господарювання. Комерційний розрахунок як метод господарювання. Стратегія діяльності підприємства, її обґрунтування. Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування. Ресурсний потенціал підприємства. Ресурси підприємства. Основні фонди підприємства. Трудові ресурси підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Обґрунтування планів господарчої діяльності. Обсяги господарчої діяльності підприємства. Витрати підприємства. Доходи та прибутки підприємства. Фінансові показники. Інвестиції. ефективність діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Ефективність комерційної діяльності...
Буднік М. М. та ін. Фінансовий ринок: Основи функціонування фінансового ринку. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Сутність фінансового ринку та його структура. Класифікація фінансових ринків. Функції фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Характеристика об'єктів фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку. Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового ринку України. Державна політика на валютному ринку. Фінансові посередники. Загальне поняття фінансового посередництва. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні. Небанківські фінансові інститути. Оцінка ризику на фінансовому ринку. Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com