Головна

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002. - 608 с.

Передмова.....3
Розділ 1. Економічна природа і сутність державних фінансів
1.1. Необхідність і зміст державних фінансів.....4
1.2. Призначення і роль державних фінансів.....8
1.3. Правові й організаційні основи державних фінансів.....II
Розділ 2. Державні фінанси України
2.1. Еволюція науки про державні фінанси.....18
2.2. Становлення та розвиток державних фінансів.....20
2.3. Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.....25
Розділ 3. Бюджет і бюджетна система України
3.1. Становлення і розвиток бюджетної системи України.....29
3.2. Призначення і роль бюджету.....35
3.3. Бюджетна система і бюджетний устрій.....41
3.4. Бюджетна класифікація.....52
3.5. Бюджетна політика.....56
3.6. Бюджетне планування.....60
3.7. Бюджетне прогнозування.....64
Розділ 4. Державний бюджет України
4.1. Призначення і роль державного бюджету.....72
4.2. Доходи державного бюджету.....73
4.3. Видатки державного бюджету.....83
4.4. Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації.....89
Розділ 5. Місцеві бюджети
5.1. Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі.....94
5.2. Доходи місцевих бюджетів.....100
5.3. Видатки місцевих бюджетів.....103
5.4. Міжбюджетні відносини.....110
Ррзділ 6. Бюджетний процес і бюджетні процедури
6.1. Організаційні основи бюджетного процесу.....118
6.2. Порядок складання, розгляду і затвердження державного бюджету.....125
6.3. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів.....136
6.4. Організація виконання бюджетів.....142
6.5. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.....154
Розділ 7. Податкова система України
7.1. Становлення та розвиток податкової системи України.....162
7.2. Склад і структура податкової системи України.....168
7.3. Податкова служба, її роль і функції.....173
7.4. Облік платників податків.....178
7.5. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати податків.....183
Розділ 8. Особливості обчислення і сплати окремих видів податків
8.1. Податок на додану вартість.....190
8.2. Акцизний збір.....199
8.3. Мито.....204
8.4. Податок на прибуток підприємств.....210
8.5. Прибутковий податок із громадян.....220
8.6. Плата за землю.....228
8.7. Плата за воду.....235
8.8. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.....239
8.9. Збір за геологорозвідувальні роботи.....241
8.10. Плата за лісові ресурси.....243
8.11. Плата за користування надрами.....246
8.12. Податок з власників транспортних засобів.....247
8.13. Фіксований сільськогосподарський податок.....252
8.14. Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва.....254
8.15. Державне мито.....259
8.16. Податок на промисел.....264
8.17. Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України.....266
8.18. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.....267
8.19. Місцеві податки і збори.....267
8.20. Інші обов'язкові платежі й неподаткові доходи.....274
Розділ 9. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню
9.1. Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту.....284
9.2. Система соціальних гарантій населенню.....287
9.3. Державні соціальні стандарти і нормативи.....291
9.4. Державна допомога сім'ям із дітьми.....299
9.5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям.....305
9.6. Житлові субсидії населенню.....308
9.7. Індексація грошових доходів населення.....310
9.8. Пільги і допомога ветеранам, громадянам, що мають особливі заслуги перед державою, і громадянам похилого віку.....312
9.9. Допомога на поховання.....315
Розділ 10. Організація фінансів і фінансування витрат у соціально-культурних закладах і установах
10.1. Фінансове забезпечення соціально-культурних послуг".....317
10.2. Кошторис доходів і витрат бюджетної установи.....320
10.3. Позабюджетні кошти бюджетних установ.....328
10.4. Основні напрями вдосконалення планування витрат бюджетних установ.....332
Розділ 11. Фінансове забезпечення і фінансування розвиту освіти, науки і культури
11.1. Склад видатків на освіту.....338
11.2. Видатки на загальноосвітні школи.....343
11.3. Видатки на школи-інтернати.....349
11.4. Видатки на дитячі дошкільні установи.....350
11.5. Видатки на підготовку кадрів.....360
11.6. Надання платних послуг державними навчальними закладами освіти.....367
11.7. Видатки на науково-дослідні роботи.....370
11.8. Видатки на заклади культури і мистецтва.....378
Розділ 12. Фінансове забезпечення видатків на охорону здоров'я і фізичну культуру
12.1. Фінансове забезпечення охорони здоров'я.....381
12.2. Показники діяльності установ охорони здоров'я як основа для планування видатків.....385
12.3. Планування видатків установ охорони здоров'я.....388
12.4. Видатки на фізичну культуру.....395
Розділ 13. Фінансування державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності
13.1. Видатки на державне управління.....397
13.2. Видатки на національну оборону.....402
13.3. Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави.....408
Розділ 14. Видатки на розвиток економіки
14.1. Необхідність і склад видатків на розвиток економіки.....411
14.2. Фінансування промисловості та енергетики.....419
14.3. Видатки на розвиток агропромислового комплексу.....422
14.4. Фінансова підтримка малого підприємництва.....427
14.5. Інші видатки бюджету, пов'язані з економічною діяльністю
Розділ 15. Фінанси державних підприємств і організацій
15.1. Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств та організацій.....436
15.2. Доходи і витрати господарських суб'єктів.....440
15.3. Фінансовий план підприємств державної форми власності.....444
Розділ 16. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 16:1. Пенсійний фонд України.....451
16.2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....458
16.3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.....469
16.4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.....475
16.5. Інші фонди цільового призначення.....483
Розділ 17. Видатки бюджету на соціальне забезпечення
17.1. Видатки бюджету на виплату пенсій окремим категоріям громадян.....488
17.2. Фінансування закладів і програм соціального забезпечення неповнолітніх і молоді.....493
17.3. Видатки на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів.....497
17.4. Видатки, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.....499
17.5. Інші видатки на соціальне забезпечення.....500
Розділ 18. Видатки бюджету на охорону навколишнього природного середовища та ліквідацію наслідків стихійного лиха
18.1. Видатки на охорону водних, земельних, лісових ресурсів та збереження природного заповідного фонду.....506
18.2. Фінансування видатків на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.....508
18.3. Інші видатки на охорону навколишнього природного середовища і ядерну безпеку.....510
Розділ 19. Управління державними фінансами
19.1. Загальні принципи управління фінансами.....512
19.2. Роль Міністерства фінансів України в управлінні фінансами.....515
19.3. Роль місцевих фінансових органів в управлінні фінансами.....521
Розділ 20. Державний кредит і державний борг
20.1. Економічна сутність державного кредиту.....524
20.2. Форми державного кредиту.....525
20.3. Державний борг і його обслуговування в Україні.....527
Розділ 21. Державний фінансовий контроль
21.1. Необхідність і суть фінансового контролю.....534
21.2. Призначення і класифікація фінансового контролю.....538
21.3. Система державного фінансового контролю в Україні.....544
Розділ 22. Державне страхування
22.1. Сутність і функції державного страхування.....552
22.2. Форми і види державного страхування.....554
22.3. Державне регулювання страхової діяльності.....556
Розділ 23. Державне регулювання фондового ринку
23.1. Правове забезпечення функціонування фондового ринку.....561
23.2. Державне регулювання фондового ринку.....564
Словник економічних термінів.....570
Література.....599

Одержати книгу
"Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств". Грошові відносини як складові фінансів підприємств. Функції фінансів. Організація фінансової роботи на підприємстві. Зміст фінансової роботи. Завдання і функції фінансової служби. Фінансовий менеджмент на підприємстві. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування...
Інноваційний менеджмент: Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку. Становлення та розвиток теорії інновацій. Місце та роль інновацій у системі господарювання. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій. Інноваційний менеджмент у системі управління організацією. Суть і завдання інноваційного менеджменту. Сутність сфери інноваційної діяльності. Система класифікації інновацій. Життєвий цикл інновацій. Управління інноваційної діяльністю підприємства. Сутність та складові елементи інноваційної політики підприємства. Планування інновацій. Розроблення інноваційної стратегії. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Методи управління вибором інноваційних стратегій. Організація інновацій...
Куценко В. М. Міжнародний менеджмент: Сутність і методологічні основи міжнародного менеджменту. Сутність, види й характерні риси міжнародного бізнесу. Глобалізація міжнародного бізнесу. Управління міжнародним бізнесом (міжнародний менеджмент): сутність, структура, відмінності від національної моделі. Цілі й завдання міжнародного менеджменту. Зовнішнє середовище міжнародного менеджменту. Поняття зовнішнього середовища міжнародного бізнесу (менеджменту), його базові складові. Аналіз зовнішнього середовища. Рольові функції міжнародного менеджера. Урахування національних особливостей країн (національних стереотипів) у діяльності міжнародного менеджера. Адаптація фірми до зовнішнього середовища. Структура і стратегічне управління в міжнародних фірмах...
Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Основні поняття про маркетинг. Сутність, мета і концепції розвитку маркетингу. Сутність маркетингу. Причини розвитку маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Концепції маркетингової діяльності. Загальна характеристика процесу управління маркетингом. Внутрішні і зовнішні фактори управління підприємством. Стратегія планування ринкової діяльності підприємств. Комплекс засобів управління маркетингом. Аналіз можливостей ринку і моделювання поведінки покупців. Маркетингове середовище. Основні елементи мікросередовища функціонування підприємства. Основні фактори макросередовища функціонування підприємства. Взаємозв'язок мікро- і макромаркетингу. Поведінка покупців на споживчому ринку. Моделі поведінки покупців на ринку...
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Грошовий обіг. Закони грошового обігу та основні тенденції його динаміки. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Основні тенденції динаміки грошового обігу. Золоте забезпечення грошей. Демонетизація золота. Стійкість грошового обігу. Інфляція. Забезпечення стійкості грошового обігу. Інфляція. Сучасні теорії грошового обігу та інфляції. Розвиток міжнародних валютних відносин. Еволюція світових валютних систем. Національна та світова валютні системи. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Кінгстонська валютна система. Розвиток регіональних валютних угруповань. Валютні блоки. Валютні зони...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com