Головна

Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан H.I., Александров В.Т., Назарчук O.I. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - Київ: НВП «АВТ», 2004. - 424 с.

І. Функціонування системи державного фінансового контролю.....7
1.1. Поняття і суть державного фінансового контролю.....7
1.2. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні.....28
1.3. Види, форми і методи контролю, їх класифікація і характеристика.....34
1.4. Класифікація державного фінансового контролю за суб'єктами його здійснення.....46
1.5. Проблеми і перспективи розвитку системи державного фінансового контролю.....59
1.6. Світовий досвід організації державного фінансового контролю.....68
II. Становлення і сучасний стан розвитку державної контрольно-ревізійної служби в Україні.....73
2.1. Історичні передумови створення державної контрольно-ревізійної служби.....73
2.2. Завдання, функції і права органів державної контрольно-ревізійної служби.....84
2.3. Форми і методи контролю, що здійснюють органи державної контрольно-ревізійної служби.....91
2.4. Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби.....104
III. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів.....108
3.1. Суть державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства.....108
3.2. Види бюджетних правопорушень.....113
3.3. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного та комунального майна.....118
IV. Планування, координація та звітність у системі ДКРС...124
4.1. Порядок формування планів роботи органів ДКРС.....124
4.2. Методика відбору об'єктів контролю та розподіл балансу робочого часу.....129
4.3. Взаємовідносини органів ДКРС у процесі формування і виконання планів з іншими контролюючими органами.....132
4.4. Звітування органами ДКРС про результати фінансового контролю.....134
V. Перевірка використання коштів і майна у бюджетній установі.....137
5.1. Статус бюджетної установи як підконтрольного об'єкта.....137
5.2. Перевірка кошторису бюджетної установи.....140
5.3. Ревізія грошових коштів у касі.....144
5.4. Ревізія операцій за рахунками у банках.....156
5.5. Ревізія розрахункових і кредитних операцій.....161
5.6. Ревізія розрахунків з оплати праці.....167
5.7. Орієнтовний перелік обов'язкових ревізійних дій у разі виявлення ознак порушень.....172
5.8. Перевірка бухгалтерського обліку і фінансової звітності.....177
VI. Перевірка виконання державного та місцевих бюджетів.....199
6.1. Мета і завдання перевірки виконання бюджетів.....199
6.2. Планування, підготовка до проведення та організація перевірки виконання бюджетів.....201
6.3. Порядок взаємодії органів державного фінансового контролю в проведенні перевірок виконання бюджетів.....206
6.4. Проведення перевірки виконання зведеного бюджету території.....208
6.4.1. Перевірка законності операцій у фінансових органах.....209
6.4.2. Перевірка законності операцій в органах казначейства.....219
6.4.3. Перевірка економічної і контрольної роботи фінансових і казначейських органів.....223
6.5. Основні питання контролю використання державних активів у бюджетній сфері.....225
6.5.1. Спрямованість перевірки в установах охорони здоров'я.....232
6.5.2. Спрямованість перевірки в установах соціального захисту населення.....234
6.5.3. Спрямованість перевірки в установах культури.....236
6.5.4. Спрямованість перевірки в установах освіти.....237
6.5.5. Особливості перевірок використання бюджетних коштів на утримання органів влади.....240
6.6. Основні питання контролю використання державних активів у небюджетній сфері.....241
6.6.1. Спрямованість перевірки у сфері матеріального виробництва.....241
6.6.2. Спрямованість перевірки у сфері житлово-комунального господарства.....243
6.6.3. Спрямованість перевірки у сфері агропромислового комплексу.....244
6.6.4. Спрямованість перевірки у сфері будівництва та ремонту об'єктів.....245
VII. Перевірка використання коштів і майна в суб'єкта підприємницької діяльності.....247
7.1. Зміст фінансового контролю за використанням державного і комунального майна.....247
7.2. Організація контролю за використанням бюджетних коштів, державного та комунального майна в суб'єкта підприємницької діяльності.....249
7.3. Галузеві особливості проведення перевірок достовірності відображення по обліку проведених витрат.....256
VIII. Аудит ефективності використання державних ресурсів...262
8.1. Поняття і суть аудиту ефективності.....262
8.2. Правові засади запровадження та зміст аудиту ефективності в Україні.....266
8.3. Підготовка до проведення аудиту ефективності.....276
8.4. Проведення аудиторського дослідження.....302
8.5. Реалізація результатів аудиту ефективності.....307
IX. Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи.....309
9.1. Предмет і мета документування контрольних заходів та їх результатів.....309
9.2. Оформлення матеріалів контрольних заходів.....311
9.3. Узгодження і підписання матеріалів контролю.....326
9.4. Реалізація результатів контрольних заходів і застосування процедури відповідальності за допущені фінансові порушення.....328
9.5. Контроль за станом усунення виявлених порушень і виконанням вимог контролюючого органу.....354
X. Взаємодія з правоохоронними органами.....358
10.1. Правові підстави організації взаємодії.....358
10.2. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії підготовки до здійснення контрольних заходів.....361
10.3. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії здійснення контрольних заходів.....365
10.4. Взаємодія з правоохоронними органами на стадії реалізації результатів контрольних заходів.....369
XI. Використання інформаційних технологій у діяльності органів ДКРС.....374
11.1. Інформаційно-аналітична система органів ДКРС.....374
11.2. Використання баз даних.....380
XII. Опис і рекомендації з експлуатації навчально-атестаційної системи для фахівців ДКРС.....384
12.1. Мета та призначення системи.....384
12.2. Види контролю та способи закріплення знань.....398
Перелік використаної літератури.....407

Одержати книгу
"Германчук П.К. та ін. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Васюренко О.В. Банківські операції: Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції. Особливості функціонування сучасних банківських систем. Становлення та розвиток банківської системи України. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України. Організаційно-правові основи функціонування НБУ. Функції та операції НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ. Особливості побудови плану рахунків НБУ. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків. Види й операції комерційних банків. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Ліцензування комерційних банків. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази. Власні ресурси комерційного банку...
Облік та аналіз діяльності комерційного банку / Т.О. Плісак та ін: Фінансовий облік у комерційному банку. Теоретичні основи фінансового обліку. Банківські установи як середовище функціонування бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Загальні принципи побудови плану рахунків. Банківська документація. Види банківських документів та документообіг. Аналітичний облік. Синтетичний облік у банку. Облік капіталу банку. Облік касових операцій у банку. Організація касової роботи банку. Документальне оформлення та порядок здійснення касових операцій. Облік руху готівкових коштів у національній валюті. Фінансовий облік кредитних операцій банків України. Методика обліку кредитів, наданих клієнтам. Облік активних міжбанківських кредитних операцій...
Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні: Ринок цінних паперів, його зміст та призначення. Фінансовий ринок, та механізм його ціноутворення. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. Загальна характеристика цінних паперів. Цінні папери як реквізит фондового ринку. Цінних паперів та їхні функції. Вартісні і цінові фактори цінних паперів. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Види акцій та механізм їх функціонування. Види акцій та їх призначення. Обов'язки і права емітента та акціонера. Методи формування пакетів акцій, та оцінка акцій. Акції привілейовані. Методика розрахунку курсу акцій. Дивідендна політика акціонерного товариства. Векселі, їх види та механізм функціонуванні. Вексель та історія його розвитку...
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту. Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності. Управління інвестиційною діяльністю. Важелі інвестиційної діяльності. Функції управління інвестиційною діяльністю. Структура фінансового аналізу підприємства. Інвестиційний процес. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами. Стадії інвестиційного процесу. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні. Перспективні напрями інвестиційної стратегії. Основні напрями інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах...
Виноградський М.Д. та ін. Менеджмент в організації: Зміст діяльності підприємства. Підприємство, підприємництво та їх основні цілі. Суб'єкти та об'єкти господарської діяльності в ринковій економіці. Свобода у здійсненні господарської діяльності. Логіка менеджерської діяльності. Мотивація менеджменту. Організаційні форми підприємств та їх об'єднань. Характеристика організаційних форм підприємств в Україні. Міжнародна класифікація підприємств. Форми об'єднання підприємств в Україні. Міжнародна класифікація об'єднань підприємств. Створення підприємств та їх об'єднань. Створення підприємства та порядок його реєстрації. Підгототка бізнес-плану на створення нового підприємства. Розробка установчих документів. Розробка статуту підприємства...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com