Головна

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 424 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
Розділ 1. Суть, предмет і метод державного фінансового контролю.....5
1.1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю.....5
1.2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю.....7
1.3. Предмет і метод державного фінансового контролю.....11
1.4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю.....19
Розділ 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика.....22
2.1. Характеристика органів державного фінансового контролю.....22
2.2. Суб'єкти, які здійснюють зовнішній фінансовий контроль.....24
2.3. Органи внутрішнього фінансового контролю.....28
2.4. Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю.....29
Розділ 3. Державна контрольно-ревізійна служба та її функції.....34
3.1. Завдання та основні функції державної контрольно-ревізійної служби України.....34
3.2. Організаційна структура державної контрольно-ревізійної служби.....37
3.3. Права, обов'язки та відповідальність державної контрольно-ревізійної служби.....41
3.4. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з іншими контролюючими та правоохоронними органами.....44
Розділ 4. Стандарти державного фінансового контролю.....51
4.1. Мета і об'єктивна необхідність запровадження ДКРС стандартів державного фінансового контролю та їх загальна характеристика.....51
4.2. Термінологія й планування заходів державного фінансового контролю.....53
4.3. Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок їх опрацювання й виконання.....55
4.4. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню.....62
4.5. Оцінка стану внутрішнього фінансового контролю і запобігання правопорушенням з боку суб'єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб.....64
4.6. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю.....66
Розділ 5. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗДІЙСНЕННЯ.....71
5.1. Планування контрольно-ревізійної роботи в системі державної контрольно-ревізійної служби України.....71
5.2. Організація і проведення ревізій.....75
5.3. Участь працівників ДКРС у проведенні інвентаризації активів підприємства під час ревізії (перевірки).....80
5.4. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу.....82
5.5. Особливості організації та проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів.....85
5.6. Облік і звітність з контрольно-ревізійної роботи.....94
Розділ 6. Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів.....99
6.1. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності.....99
6.2. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності.....103
6.3. Організація та проведення аудиту ефективності.....105
6.4. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності.....112
6.5. Зарубіжний досвід аудиту ефективності діяльності бюджетних установ.....116
Розділ 7. Контроль за здійсненням операцій у бюджетних установах.....121
7.1. Мета, об'єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності.....121
7.2. Контроль дотримання чинного законодавства при складанні та затвердженні кошторисів доходів і видатків....123
7.3. Порядок застосуванням фінансових санкцій за допущені посадовими особами бюджетні правопорушення 131
7.4. Адміністративна відповідальність за допущені посадовими особами фінансові порушення.....145
Розділ 8. Контроль за використанням коштів місцевих бюджетів.....154
8.1. Мета, планування та підготовка до перевірки.....154
8.2. Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів.....157
8.3. Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм.....161
8.4. Оформлення та реалізація матеріалів перевірки.....162
Розділ 9. Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємства.....167
9.1. Структура органів державної податкової служби та їх права.....167
9.2. Види податкових перевірок і їх планування.....174
9.3. Порядок застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості.....178
9.4. Оскарження рішень податкової адміністрації.....180
9.5. Податкова міліція: функції, права, обов'язки.....182
Розділ 10. Контроль в системі державного казначейства.....190
10.1. Основні завдання та контрольні функції державного казначейства.....190
10.2. Права та обов'язки державного казначейства України.....193
10.3. Контроль за використанням коштів державного бюджету.....195
10.4. Взаємодія органів Державного казначейства з органами державної контрольно-ревізійної служби та Державної митної служби України.....197
Розділ 11. Контрольні функції Національного банку України.....201
11.1. Роль, значення і структура Національного банку України.....201
11.2. Функції та операції Національного банку України.....202
11.3. Контроль за дотриманням комерційними банками економічних нормативів.....203
11.4. Перевірка правильності здійснення операцій з готівкою підприємствами, організаціями, закладами.....206
Розділ 12. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету рахунковою палатою.....211
12.1. Мета та основні завдання перевірок і ревізій.....211
12.2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати.....214
12.3. Перевірка правомірності видання центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів....217
12.4. Перевірка використання коштів Державного бюджету України та загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів.....218
12.5. Перевірка касового та фактичного виконання бюджету....220
12.6. Перевірка використання коштів Державного бюджету України підприємствами і установами.....221
12.7. Перевірка використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України.....222
12.8. Перевірка використання коштів загальнодержавних цільових і позабюджетних фондів та бюджетних позичок. 223
12.9. Методичні прийоми та способи виявлення порушень і зловживань.....224
12.10. Узагальнення та систематизація матеріалів контролю....225
12.11. Реалізація матеріалів перевірок і ревізій.....228
Розділ 13. Діяльність інших державних і недержавних органів у сфері фінансового контролю.....231
13.1. Митний контроль в Україні та його характеристика.....231
13.2. Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України.....235
13.3. Контрольні функції Фонду державного майна України і його регіональних представництв.....238
13.4. Організація державного контролю за формуванням цін в Україні та якістю товарів, продукції (робіт, послуг).....241
13.5. Контрольні функції апарату Президента України.....244
13.6. Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами.....245
13.7. Застосування громадського контролю.....247
13.8. Контроль у сфері соціального страхування.....248
13.9. Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринком.....251
Розділ 14. Внутрішній (Відомчий) фінансовий контроль у системі виконавчої влади.....264
14.1. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.....264
14.2. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю.....267
14.3. Особливості проведення внутрішнього фінансового контролю.....268
14.4. Узагальнення та систематизація результатів ревізій та перевірок.....269
Розділ 15. Правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового контролю.....271
15.1. Роль і значення правоохоронних органів у здійсненні державного фінансового контролю.....271
15.2. Економічна складова в діяльності Служби безпеки України.....274
15.3. Заходи спеціальних служб МВС у боротьбі зі злочинами у сфері економіки.....276
15.4. Прокурорський нагляд за ефективністю державного фінансового контролю в Україні.....277
15.5. Залучення працівників державної контрольно-ревізійної служби до процесуальних дій як свідків, експертів або спеціалістів.....278
Розділ 16. Узагальнення результатів контролю та формування контрольно-ревізійної інформації в ДКРС України.....290
16.1. Вимоги до оформлення результатів ревізії ДКРС.....290
16.2. Порядок розгляду матеріалів ревізії.....293
16.3. Реалізація результатів ревізії, контроль за їх виконанням та розгляд скарг на дії службових осіб.....295
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.....302
ГЛОСАРІЙ.....318
ДОДАТКИ.....328

Одержати книгу
"Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Ільїна С.Б. Основи аудиту: Виникнення та розвиток аудиту в умовах ринкової економіки. Історія виникнення і розвитку аудиту. Організація і місце аудиту в системі контролю. Класифікація аудиту. Організаційні форми аудиторської діяльності, їх функції, права та відповідальність. Організація проведення аудиторської діяльності. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. Основні етапи проведення аудиторської перевірки. Порядок укладення договору на проведення аудиту. Планування проведення аудиту. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті. Етика аудитора та вимоги до його кваліфікації. Нормативні вимоги до діяльності аудитора. Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів. Стандарти (норми) аудиту. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності...
Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: теоретико-методологічний аспект. Сутність та основні складові управлінського обліку. Сутність та завдання управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку. Предмет, об'єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві...
Романенко О. Р. Фінанси. 2009: Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...
Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства. Цілі та сутність фінансової діяльності підприємства. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Вплив організаційно-правової форми і галузевої належності на фінансову діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємства. Фінансування підприємства власним капіталом. Складові, функції та джерела власного капіталу підприємства. Формування статутного капіталу підприємств різної форми власності. Збільшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми. Зменшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми...
Завадський Й.С. Менеджмент: Теорія і методологія менеджменту Management theory and methodology. Розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Суть, цілі і види менеджменту. Наукові принципи менеджменту. Розвиток теорії і практики менеджменту Development of Management Theory and Practice. Наукові погляди, що передували класичній теорії. Генезис і еволюція менеджменту. Класична школа. Біхевіористська теорія. Теорія бюрократії і кількісний підхід до менеджменту. Сучасні підходи до менеджменту. Функції менеджменту Management Functions. Поняття і класифікація функцій. Зміст основних функцій менеджменту. Характеристика спеціальних функцій. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і внутрішнього середовища...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com