Головна

Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 363 с.

Передмова.....9
1. Сутність аудиторської діяльності, її призначення і сфера.....10
1.1. Система національного фінансово-економічного контролю України.....10
1.2. Історія розвитку аудиту.....14
1.3. Система незалежного фінансового контролю (аудиту) в Україні.....16
1.4. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об'єкти аудиту.....17
1.5. Види аудиту.....24
1.6. Принципи аудиту.....27
2. Планування, стадії та процедури аудиту.....30
2.1. Планування аудиту.....30
2.2. Стадії аудиту.....32
2.3. Процедури аудиту.....33
3. Аудиторські докази і аудиторські тести.....35
3.1. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація.....35
3.2. Значимість аудиторських доказів.....36
3.3. Тести систем контролю.....38
3.4. Процедури перевірки на суттєвість.....39
4. Вибіркові дослідження в аудиті.....41
4.1. Визначення розміру вибірки.....42
4.2. Поняття суттєвості у вибірковому дослідженні.....45
5. Виявлення помилок і шахрайства.....46
5.1. Класифікація помилок і шахрайства.....46
5.2. Процедури виявлення помилок і шахрайства.....47
5.3. Дії аудиторів у разі виявлення помилок та шахрайства.....50
6. Аудиторський ризик і методи його визначення.....51
6.1. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.....51
6.2. Характеристика аудиторського ризику.....54
6.3. Методи визначення розміру аудиторського ризику.....55
7. Аудиторська оцінка системи внутрішнього аудиту і контролю.....61
7.1. Об'єкти і методи внутрішнього аудиту і контролю.....61
7.2. Взаємодія внутрішнього контролю і зовнішнього аудиту.....62
7.3. Дослідження й оцінювання системи внутрішнього контролю й аудиту.....64
8. Документальне оформлення аудиту.....67
8.1. Робоча документація аудиторів.....67
8.2. Підсумкова документація.....68
9. Аудит у комп'ютерному середовищі.....82
9.1. Аналіз систем електронної обробки даних клієнта.....82
9.2. Проведення аудиту з використанням комп'ютерних програм контролю і тестування.....83
10. Організація роботи аудиторського підприємства.....85
10.1. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності.....85
10.2. Сертифікація аудиторів.....87
10.3. Організація праці аудиторів.....88
10.4. Нормування та контроль якості праці аудиторів.....91
10.5. Нормативи аудиту.....93
11. Аудит і аналіз стратегічних напрямків функціонування підприємств.....95
11.1. Загальна характеристика організації підприємства.....96
11.2. Фактори навколишнього економічного середовища.....97
11.3. Загальні завдання і стратегія підприємства в цілому.....99
11.4. Фінанси підприємства.....100
11.5. Маркетинг.....101
11.6. Виробництво.....102
11.7. Дослідження і розробки.....104
11.8. Трудові ресурси.....105
11.9. Управлінські системи і практична діяльність.....107
11.10. Ефективність.....108
12. Аудит фінансової звітності підприємств.....109
12.1. Цілі та завдання аудиту, джерела інформації.....109
12.2. Особливості складання і представлення фінансових звітів 110
12.3. Методика проведення аудиту фінансової звітності.....114
13. Аудит використання активів і фінансово-господарських операцій.....134
13.1. Аудит касових операцій.....134
13.2. Аудит основних засобів.....140
13.3. Аудит товарно-матеріальних цінностей.....156
13.4. Аудит розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами.....164
14. Аудит реалізації продукції (робіт, послуг), фінансових результатів, використання прибутку.....174
14.1. Аудит реалізації продукції (робіт, послуг).....174
14.2. Аудит фінансових результатів і використання прибутку.....189
15. Аудит загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів.....200
15.1. Аудит нарахування та сплати податку на додану вартість, акцизного збору.....200
15.2. Аудит нарахувань на заробітну плату.....205
15.3. Аудит зборів і платежів до бюджету і позабюджетних фондів 209
16. Особливості проведення аудиту на підприємствах окремих галузей та видів діяльності.....214
16.1. Особливості аудиторських перевірок на підприємствах транспорту.....214
16.2. Особливості аудиту сільськогосподарських підприємств....225
16.3. Особливості аудиту торговельної діяльності.....231
16.4. Особливості аудиту зовнішньоекономічної діяльності.....240
17. Особливості обов'язкового аудиту.....251
17.1. Обов'язкова аудиторська перевірка з приводу порушення справи про банкрутство підприємства.....251
17.2. Особливості аудиту у випадках приватизації.....258
17.3. Особливості аудиторської перевірки страховиків.....261
17.4. Особливості аудиту в акціонерних товариствах.....265
17.5. Особливості аудиту акціонерів - засновників комерційних банків.....268
17.6. Особливості аудиту довірчих товариств.....269
18. Аудит фінансового стану.....272
18.1. Методи аналізу фінансового стану.....272
18.2. Зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності.....273
18.3. Методика проведення аудиту фінансового стану підприємств 275
18.4. Система показників для аналізу фінансового стану підприємств, розроблених Головним управлінням економічного аналізу Державної податкової адміністрації України.....280
19. Аудиторські послуги, консультації, експертизи.....283
Список використаних джерел.....288
Додатки.....308

Одержати книгу
"Давидов Г.М. Аудит"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Розробка та впровадження МСБО. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності. Організація діяльності КМСБО. Процес розробки МСБО. Статус МСБО та їх застосування. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності. Призначення та склад фінансової звітності. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах. Порядок подання фінансових звітів. Баланс та події після звітної дати. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Структура і зміст балансу. Формати балансу. Події після дати балансу. Звіт про прибутки та збитки. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки...
Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект: Теоретичні основи витрат виробництва, їх класифікація. Витрати виробництва: економічна суть та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємств. Класифікація витрат виробництва. Система обліку як інструмент управління собівартістю продукції. Поняття системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. Система обліку та калькулювання за неповними витратами. Удосконалення системи обліку як інструменту управління собівартістю продукції на підприємствах текстильної промисловості. Організаційно-методичні аспекти управління витратами в умовах функціонування інформаційних систем...
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...
Панчишин С. М. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Потреби й ресурси. Національна економіка та економічна система. Предмет та функції макроекономіки. Методологія макроекономіки. Модель кругопотоку. Основні макроекономічні показники. Показники обсягу національного виробництва. Показники рівня зайнятості. Показники рівня цін. Тема 3. Виробництво і розподіл національного доходу. Виробництво національного доходу. Функціональний розподіл національного доходу. Родинний розподіл національного доходу. Тема 4. Споживання та інвестиції. Споживання і заощадження. Моделі поведінки споживача. Інвестиції. Економічне зростання. Суть, фактори й типи економічного зростання. Неокласична модель економічного зростання: нагромадження капіталу...
Пушкар P.M., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Предмет та стера компетенції управління. Вступ до сучасного менеджменту. Поняття менеджменту, його зміст і загальна термінологія. Рівні управління. Підходи до управління. Модель менеджера та його обов'язки. Еволюція теорії та практики менеджменту. Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту. Сучасні теорії менеджменту. Порівняльна характеристика японської та американської моделей менеджменту. Маркетинговий підхід в управлінні. - Соціальна відповідальність менеджменту. Суб'єкти підприємництва та умови їх господарювання. Фірма як організаційно-господарська одиниця. Правове регулювання та діяльність фірм. Мікросередовище менеджменту (внутрішні змінні організації). Зовнішнє середовище менеджменту...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com