Головна

Івасів B.C. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 3-тє, змін, й доп. Тернопіль: Карт-бланш, К.:Кондор, 2008. - 528 с.

Розділ І
Гроші та грошові системи
Тема 1. Природа і сутність грошей.....8
1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.....8
1.2. Необхідність і сутність грошей як економічної категорії.....16
1.3. Функції грошей.....22
1.4. Форми грошей та їх еволюція.....41
Тема 2. Основні теорії грошей.....67
2.1. Напрямки розвитку теорії грошей.....67
2.2. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.....72
2.3. Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей.....79
2.4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії грошей.....85
2.5. Загальні теоретичні положення попиту і пропозиції грошей.....89
2.6. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.....92
2.7. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.....98
Тема 3- Грошові системи.....101
3.1. Поняття та елементи грошової системи.....101
3.2. Основні типи грошових систем. їх еволюція.....107
3.3. Паперово-кредитна система грошей.....115
3.4. Грошова система України. Особливості її формування...118
Тема 4. Грошовий обіг і грошова маса.....125
4.1. Поняття та структура грошового обігу.....125
4.2. Модель сукупного грошового обігу та грошові потоки.....128
4.3. Маса грошей в обігу. Грошові агрегати.....134
4.4. Швидкість обігу грошей. Монетизація економіки.....140
4.5. Закон грошового обігу.....146
Тема 5. Фінансовий (грошовий) ринок.....150
5.1. Сутність та особливості функціонування фінансового ринку.....150
5.2. Структура та види фінансового ринку.....157
5.3. Загальна характеристика фінансових інструментів.....166
5.4. Попит на гроші.....174
5.5. Пропозиція грошей. Механізм формування пропозиції грошей.....180
5.6. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей.....185
5.7. Рівновага на грошовому ринку і позичковий процент.....190
Тема 6. Інфляція та грошові реформи.....195
6.1. Теоретичні концепції інфляції.....195
6.2. Суть та види інфляції.....199
6.3. Причини та форми інфляції.....207
6.4. Методи регулювання інфляції.....216
6.5. Особливості інфляційного процесу в Україні.....222
6.6. Сутність та класифікація грошових реформ.....226
6.7. Моделі грошових реформ.....232
6.8. Грошова реформа в Україні (2-16 вересня 1996р.....237
Розділ II
Кредит у ринковій економіці
Тема 7. Кредит - форма руху позичкового капіталу.....245
7.1. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів.....246
7.2. Походження та сутність кредиту.....250
7.3. Теорії кредиту.....258
7.4. Функції і роль кредиту.....266
7.5. Позичковий процент.....273
Тема 8. Форми та різновиди кредиту.....280
8.1. Комерційний кредит.....280
8.2. Банківський кредит.....283
8.3. Споживчий кредит.....288
8.4. Державний кредит.....293
8.5. Міжнародний кредит.....297
Тема 9. Основи банківського кредитування.....305
9.1. Система банківського кредитування.....305
9.2. Принципи організації кредитних відносин.....307
9.3. Форми забезпечення кредитів.....312
9.4. Економічний зміст та форми страхування кредитів.....318
9.5. Методи банківського кредитування.....324
Розділ III
Посередники фінансового ринку
Тема 10. Поняття банківської системи.....333
10.1. Банківська система: принципи побудови та механізм функціонування.....333
10.2. Особливості формування банківської системи України.....338
10.3. Небанківські кредитно-фінансові інститути.....343
10.4. Міжбанківські об'єднання.....349
Тема 11. Центральний банк, його роль в економіці.....355
11.1. Походження та організація діяльності центрального банку.....356
11.2. Функції центрального банку.....359
11.3. Становлення та особливості функціонування Національного банку України.....376
Тема 12. Комерційні банки - основна ланка кредитної системи.....383
12.1. Поняття, види та призначення комерційних банків.....383
12.2. Основи організації діяльності та управління комерційним банком.....389
12.3. Загальна характеристика банківських операцій.....397
12.4. Комісійно-посередницькі банківські операції.....410
12.5. Організація та прогнозування готівкового обігу.....421
12.6. Банківські послуги.....430
12.7. Стабільність банків і механізм її забезпечення.....435
Розділ IV
Гроші у світовій економіці
Тема 13. Валютні відносини та валютні системи.....443
13.1. Сутність валютних відносин. Поняття та види валюти.....443
13.2. Валютні системи.....450
13.3. Європейська валютна система.....453
Тема 14. Валютний курс та курсова політика.....457
14.1. Валютний курс.....457
14.2. Методика визначення валютних курсів.....463
14.3. Валютна (курсова) політика та її інструменти.....467
14.4. Платіжний баланс та золотовалютні резерви.....475
Тема 15. Валютний ринок.....483
15.1. Загальна характеристика та структура валютного ринку.....483
15.2. Котирування валют. Курси покупця і продавця.....490
15.3. Конверсійні операції на валютному ринку.....497
Тема 16. Міжнародні фінансові інституції.....505
16.1. Міжнародний валютний фонд у системі валютно-кредитних відносин.....505
16.2. Світовий банк та його складові інституції.....511
16.3. Міжнародні регіональні кредитно-фінансові інститути.....520

Одержати книгу
"Івасів B.C. Гроші та кредит"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Білоусько B.C., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Програма курсу «теорія бухгалтерського обліку». Загальна характеристика і функції господарського обліку. Загальні положення. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток. Види господарського обліку та їх методологічна єдність. Вимірники, що застосовуються в обліку. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація...
Пилипенко І.І., Жук О.П. Цінні папери в Україні: Ринок цінних паперів, його зміст та призначення. Фінансовий ринок, та механізм його ціноутворення. Ринок цінних паперів та принципи його функціонування. Загальна характеристика цінних паперів. Цінні папери як реквізит фондового ринку. Цінних паперів та їхні функції. Вартісні і цінові фактори цінних паперів. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Види акцій та механізм їх функціонування. Види акцій та їх призначення. Обов'язки і права емітента та акціонера. Методи формування пакетів акцій, та оцінка акцій. Акції привілейовані. Методика розрахунку курсу акцій. Дивідендна політика акціонерного товариства. Векселі, їх види та механізм функціонуванні. Вексель та історія його розвитку...
Філіна Г. I. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства. Цілі та сутність фінансової діяльності підприємства. Роль фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності суб'єкта господарювання. Вплив організаційно-правової форми і галузевої належності на фінансову діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємства. Фінансування підприємства власним капіталом. Складові, функції та джерела власного капіталу підприємства. Формування статутного капіталу підприємств різної форми власності. Збільшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми. Зменшення статутного капіталу підприємств різної організаційно-правової форми...
Завадський Й.С. Менеджмент: Державне управління і регулювання економіки. Суть і необхідність державного втручання в економіку. Основні теорії державного управління і регулювання економіки. Форми і методи державного регулювання економіки. Система органів державного управління та їх функції. Організаційна структура органів державного управління. Агропромисловий комплекс України як об'єкт управління. Функції Міністерства аграрної політики України, обласних та районних управлінь сільського господарства і продовольства. Господарський механізм агропромислового комплексу. Суть і зміст господарського механізму. Організаційний механізм і структура управління. Програмно-цільовий підхід до управління...
Швець Н. Г. Раціоналізація трудової діяльності: Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці. Сутність та структура трудової діяльності. Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності. Основні поняття про право інтелектуальної власності. Раціоналізація трудової діяльності в управлінні. Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності. Працездатність і методи її підвищення. Тренінги розвитку здібностей інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності...

© 2009-2019  eclib.atwebpages.com