Головна

Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - Київ: ЦУП, 2002. - 656 с.

Вступ.....5
Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....8
1.1. Економічна політика підприємства у сфері формування втрат.....8
1.2. Визнання та класифікація витрат.....14
1.3. Групування витрат за економічними елементами.....22
1.4. Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).....37
1.5. Загальновиробничі витрати підприємства.....62
1.6. Калькулювання виробничої собівартості виготовленої та визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)....67
1.7. Адміністративні витрати.....90
1.8. Витрати на збут.....96
1.9. Операційні витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю.....100
1.10. Витрати підприємства, не пов'язані з операційною діяльністю.....101
1.11. Формування витрат на придбання та створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.....102
1.12. Формування витрат на придбання та створення запасів.....103
1.13. Формування витрат підприємства в системі оподаткування.....104
Розділ 2. Інформаційні ресурси про витрати та собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства.....113
2.1. Місце інформаційних ресурсів про витрати у процесі прийняття рішень.....113
2.2. Планування витрат підприємства.....118
2.3. Формування витрат підприємства на рахунках бухгалтерського обліку.....131
2.4. Інформаційні ресурси про витрати підприємства в регістрах бухгалтерського обліку.....152
2.5. Інформаційні ресурси про витрати підприємства у фінансовій та статистичній звітності.....161
Розділ 3. Економічний механізм формування і аналізу витрат підприємства.....182
3.1. Економічний механізм визначення витрат при використанні виробничих запасів.....182
3.2. Економічний механізм визначення витрат при використанні необоротних матеріальних і нематеріальних активів.....204
3.3. Економічний механізм визначення витрат на оплату праці.....228
3.4. Економічний механізм формування витрат на соціальні заходи.....247
3.5. Калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.....251
3.6. Економічний механізм формування витрат підприємства, не пов'язаних з виробничою собівартістю.....280
3.7. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства.....316
Додатки.....374
Додаток А. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті.....374
Додаток Б. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.....399
Додаток Щ. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства.....450
Додаток Г. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності.....482
Додаток Д. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт.....533
Додаток Е. Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.....573
Додаток Є. Контакт з керівником казенного підприємства.....608
Додаток Ж. Типова форма контракту з працівником.....622
Додаток 3. Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва.....627
Додаток І. Форми фінансової звітності підприємства.....630
Додаток К. Динамічний ряд індексів інфляції по Україні.....650
Додаток Л. Облікова ставка НБУ.....651
Додаток М. Розміри мінімальної заробітної плати та неоподаткованого мінімуму.....653
Додаток Н. Характеристика основних видів підприємств за формами власності.....654

Одержати книгу
"Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Основи теорії місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх. Місцеві фінанси як система. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Поняття територіальний колектив та його роль. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...
Верхоглядова Н.І. та ін. Основи ціноутворення: Політика цін та її мета. Ціна в комплексі комерційних засобів. Вплив політики цін на діяльність підприємства. Довгострокові цілі політики цін. Державне регулювання цін в Україні. Фактори, що впливають на ціноутворення. Кон'юнктура ринку і кон'юнктуроутворюючі фактори. Ціна і канали руху товарів. Урядові заходи пов'язані з ціноутворенням. Конкуренція як один із факторів ціноутворення. Вплив держави на ціноутворення. Вплив витрат на встановлення цін. Стратегія ціноутворення. Довгострокові наслідки прийняття рішень. Розробка стратегії ціноутворення. Види цінових стратегій підприємства. Цінові лінії. Вплив ціни на реалізацію товарів і прибуток. Основні види цін, їх склад і структура...
Родченко В.В., Новак В.О. Менеджмент: Функції та структури управління. Планування як функція управління. Організація як функція управління. Мотивація як функція управління. Контроль як функція управління. Конкретні функції управління. Структури управління організаціями. Методи управління. Загальне поняття та сутність методів управління. Методи управління організацією. Система методів управління, їх склад та особливості. Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління. Соціальні та психологічні методи управління. Правові методи управління. Управлінські рішення. Управлінські рішення в діяльності керівника. Методи обґрунтування управлінських рішень. Стиль управління...
Фельзер А. Б., Доброневський О. В. Техніка роботи керівника: Організація і прийоми роботи керівника. Робота керівника: техніка розподілу функцій. Основи розподілу функцій. Поєднання єдиноначальності і колегіальності. Делегування повноважень. Управління за відхиленнями. Принцип тиску знизу. Використання матричних структур. Створення комісій. Розподіл функцій між членами загального керівництва. Розробка положень про підрозділи. Розробка посадових інструкцій. Робота керівника з документами. Складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення окремих видів документів. Оформлення копій, додатків і посилань. Робота з документами, що надходять. Робота з внутрішніми документами і тими, які відправляють...
Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і господарські ситуації: Міжнародний маркетинг - важливий атрибут світового економічного процесу. Теоретичні аспекти міжнародного маркетингу. Тенденції розвитку світового господарства. Основні характеристики розвитку світового ринку. Особливості маркетингової діяльності компаній в міжнародному середовищі. Середовище міжнародного маркетингу. Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Аналіз факторів середовища міжнародного маркетингу. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Стратегії міжнародного маркетингу. Планування маркетингової діяльності в міжнародному середовищі. Маркетингові програми...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com