Головна

Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.....6
1.1. Визначення бухгалтерського обліку.....6
1.2. Класифікація видів обліку.....11
1.3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.....15
1.4. Значення та завдання бухгалтерського обліку.....15
1.5. Основні принципи та елементи бухгалтерського обліку.....18
1.6. Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку.....26
1.7. Креативний облік.....27
Додатки до теми.....29
Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....37
2.1. Поняття про бухгалтерські регістри.....37
2.2. Поняття про бухгалтерські рахунки і подвійний запис.....39
2.3. Оборотна відомість.....43
2.4. Поняття про баланси.....45
2.5. Інвентаризація.....47
Розділ III. ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.....52
3.1. План рахунків бухгалтерського обліку.....52
3.2. Форми бухгалтерського обліку.....66
Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.....80
4.1. Поняття основних засобів та їх класифікація.....80
4.2. Оцінка основних засобів, порядок збільшення та зменшення їх балансової вартості.....84
4.3. Облік руху основних засобів.....87
4.4. Амортизація та знос основних засобів.....95
4.5. Ремонт основних засобів, реконструкція, модернізація.....101
4.6. Витрати на утримання і експлуатацію основних засобів.....104
4.7. Нематеріальні активи і їх облік.....107
4.8. Облік майна в фінансовій та операційній оренді.....116
4.9. Облік основних засобів соціальної ефедри, що. не належать підприємству.....131
4.10. Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів.....133
Розділ V. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.....139
5.1. Завдання та об'єкти обліку.....139
5.2. Оформлення руху запасів.....140
5.3. Методи оцінки запасів у обліку та звітності.....144
5.4. Облік тари і тарних матеріалів.....152
5.5. Облік запасних частин.....153
5.6. Облік пально-мастильних матеріалів.....156
5.7. Порядок оформлення та облік довіреностей.....162
5.8. Переоцінка запасів.....165
Додатки до теми.....167
Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ.....183
6.1. Завдання і об'єкти обліку.....183
6.2. Заробітна плата і доходи. Поняття заробітної плати і доходів. Форми оплати праці.....184
6.3. Організація оплати праці.....192
6.4. Регулювання фонду оплати праці і фонду споживання.....196
6.5. Облік робочого часу і виробітку та порядок розрахунку заробітної плати.....197
6.6. Облік відпусток.....216
6.7. Відрахування у фонди соціального захисту.....221
6.8. Облік простоїв.....227
6.9. Облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і службовцями в системі бухгалтерських рахунків.....229
6.10. Розрахунки з власниками корпоративних прав.....241
6.11. Облік службових відряджень і розрахунків з підзвітними особами.....243
6.12. Автоматизований облік заробітної плати.....251
Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ПОСЛУГ.....253
7.1. Загальні поняття про витрати та собівартість.....253
7.2. Завдання і об'єкти обліку.....261
7.3. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.....261
7.4. Склад витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг).....267
7.5. Облік витрат основного виробництва.....269
7.6. Облік загально виробничих, адміністративних витрат та витрат на збут.....275
7.7. Віднесення затрат на витрати майбутніх періодів.....277
7.8. Облік браку та збитків від браку.....278
7.9. Надзвичайні витрати та їх облік.....283
7.10. Зведений облік витрат на виробництво.....285
7.11. Поняття валових витрат та їх облік.....288
Розділ VIII. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, її РЕАЛІЗАЦІЇ І ІНШИХ ДОХОДІВ.....296
8.1. Завдання і об'єкти обліку готової продукції.....296
8.2. Документальне оформлення руху готової продукції.....297
8.3. Витрати на збут та їх облік.....298
8.4. Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг.....300
8.5. Облік інших доходів.....311
8.6. Облік доходів і витрат за операціями з пов'язаними сторонами.....314
8.7. Облік доходів майбутніх періодів.....322
Додатки до теми.....324
Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН.....330
9.1. Завдання та об'єкти обліку.....330
9.2. Форми безготівкових розрахунків та їх облік.....332
9.3. Облік касових операцій.....348
9.4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками і покупцями.....354
9.5. Облік бартерних операцій.....362
9.6. Розрахункові операції в іноземній валюті.....367
9.7. Облік заставних операцій.....374
9.8. Облік розрахунків за претензіями.....379
9.9. Перегляд умов договору.....384
9.10. Облік кредитів.....387
9.11. Облік фінансової допомоги.....389
9.12. Облік цінних паперів.....392
Розділ X. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ.....405
10.1. Основні поняття про фонди та резерви.....405
10.2. Завдання і об'єкти обліку.....408
10.3. Нормативно-методична база з обліку фондів, резервів і цільового фінансування.....408
10.4. Облік статутного капіталу.....410
10.5. Облік додаткового капіталу.....418
10.6. Облік резервного капіталу.....420
10.7. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).....421
10.8. Облік вилученого капіталу.....423
10.9. Облік фінансових результатів.....424
10.10. Облік податку на прибуток.....427
10.11. Облік забезпечень майбутніх витраті платежів.....435
10.12. Облік коштів цільового призначення і цільових надходжень....438
Розділ XI. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ.....444
11.1. Економічна сутність капітальних інвестицій та їх класифікація, джерела фінансування капітальних інвестицій.....444
11.2. Облік інвестицій у придбання матеріальних та нематеріальних необоротних активів.....446
11.3. Облік капітального будівництва у підрядчика.....448
11.4. Облік капітального будівництва у замовника.....459
11.5. Облік некапітальних робіт.....462
11.6. Облік фінансових інвестицій.....466
Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК.....475
12.1. Призначення позабалансового обліку.....475
12.2. Позабалансовий облік необоротних активів та запасів.....476
12.3. Позабалансовий облік зобов'язань.....481
12.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень.....482
12.5. Позабалансовий облік списаних активів.....483
12.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань.....484
Розділ XIII. ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН.....485
13.1. Обґрунтування необхідності визначення облікової політики.....485
13.2. Класифікація розділів політики.....491
13.3. Облікова політика щодо фінансового обліку.....492
13.3.1. Загальні положення облікової політики щодо фінансової звітності.....493
13.3.2. Облікова політика щодо статей балансу.....498
13.3.3. Облікова політика щодо Звіту про фінансові результати.....504
13.4. Політика податкових відносин.....509
13.5. Облікова політика щодо отримання даних управлінського обліку.....521
13.5.1. Політика щодо організації бухгалтерського обліку.....521
13.5.2. Дивідендна політика.....522
13.6. Відображення в обліковій політиці принципу суттєвості.....524
Додаток до теми.....529
Додаток А. Кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського обліку затверджені 28 грудня 2001 року Міністерством праці та соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.....534
Додаток Б. Глосарій термінів національних стандартів бухгалтерського обліку.....542
Список використаної літератури.....568

Одержати книгу
"Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Економіка підприємства / За ред. А. В. Калини: Економічна реформа в Україні на рівні підприємства. Цілі та принципи економічного реформування підприємництва. Нове економічне законодавство 2000-2004 рр. Нормативно-правове забезпечення підприємництва. Політика державного регулювання економіки та підприємництва. Державне регулювання малого та середнього бізнесу. Етапи і стратегія формування державної політики підтримки підприємництва. Підприємство як основна ланка ринкової економіки. Поняття підприємства, його роль в ринковій економіці і умови ефективної роботи. Складові ланки підприємства та їх взаємодія. Види підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Макросередовище функціонування підприємства. Мікросередовище функціонування підприємства...
Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Загальна характеристика фінансових систем зарубіжних країн. Поняття, класифікація і склад фінансових систем. Поняття і підходи до визначення фінансової системи. Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці. Правові й організаційні основи бюджетного устрою в зарубіжних країнах. Керування фінансами в зарубіжних країнах. Бюджетні системи в зарубіжних країнах, бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Бюджетний процес і бюджетний рік у зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету...
Солонінко К.С. Макроекономіка: Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Макроекономічна нестабільність. Споживання, заощадження та інвестиції. Економічна рівновага в умовах ринку. Сукупні витрати приватної економіки та економічна рівновага. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання. Механізм фіскальної політики. Механізм грошово-кредитної політики. Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Механізм політики та соціального захисту населення. Економічне зростання. Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання. Власність в економічній структурі суспільства. Світове господарство: сутність і закономірності розвитку...
Петренко С.Н. Контроллинг: Теоретические основы контроллинга. Сущность контроллинга, исторические аспекты его становления и развития в управлении экономикой. Контроллинг в системе управления предприятием. Оперативный контроллинг в управлении микроэкономикой. Классификация объектов контроллинга. Концепция ценообразования в управлении микроэкономикой. Организационное и информационное обеспечение контроллинга. Организационная структура предприятия, ориентированная на контроллинг. Информационное обеспечение контроллинга. Системы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Управленческий учет в информационном обеспечении контроллинга. Оперативный контроллинг. Инструментарий контроллинга для управления предприятием...
Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Змісті застосування маркетингу послуг. Особливості і роль сфери послуг в економіці. Визначення послуги. Особливості сфери послуг. Торговельна політика у сфері послуг. Стратегія обслуговування. Розташування та асортимент підприємства послуг. Прогнозування збуту послуг. Становлення маркетингу послуг. Історія вивчення маркетингу послуг. Концепція Д. Ратмела. Концепція П. Ейгліє та Е. Лангеарда. Концепція К. Грьонроса. Концепції М. Бітнер та Ф. Котлера. Специфіка маркетингу послуг. Особливості ринку послуг. Характеристики послуг та їх класифікації. Природа послуги. Невідчутність послуг. Невіддільність від джерела. Мінливість послуг. Незбереження послуг. Класифікації послуг. Сучасний світовий ринок послуг...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com