Головна

С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.

Передмова.....7
Розділ 1. Розробка та впровадження МСБО.....9
1.1. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності.....9
1.2. Організація діяльності КМСБО.....14
1.3. Процес розробки МСБО.....17
1.4. Статус МСБО та їх застосування.....19
Розділ 2. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності.....23
2.1. Призначення та склад фінансової звітності.....23
2.2. Загальні вимоги до подання інформації у фінансових звітах.....25
2.3. Порядок подання фінансових звітів.....35
Розділ 3. Баланс та події після звітної дати.....37
3.1. Елементи балансу, їх визнання та оцінка.....37
3.2. Структура і зміст балансу.....46
3.3. Формати балансу.....52
3.4. Події після дати балансу.....56
Розділ 4. Звіт про прибутки та збитки.....60
4.1. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки.....60
4.2. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки.....62
4.3. Формати Звіту про прибутки та збитки.....76
4.4. Прибуток на акцію.....85
Розділ 5. Звіт про зміни у власному капіталі.....97
Розділ 6. Звіт про рух грошових коштів.....104
6.1. Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів.....104
6.2. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів.....108
6.3. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.....116
Розділ 7. Примітки до фінансових звітів, суттєві помилки
та зміни в обліковій політиці.....133
7.1. Склад та подання приміток до фінансових звітів.....133
7.2. Зміни в обліковій політиці та облікових оцінках.....136
7.3. Виправлення суттєвих помилок.....147
Розділ 8. Основні засоби, інвестиційна нерухомість та зменшення корисності активів.....152
8.1. Визнання й оцінка основних засобів.....152
8.2. Амортизація основних засобів.....160
8.3. Подальші витрати, пов'язані з основними засобами.....171
8.4. Переоцінка основних засобів.....175
8.5. Зменшення корисності основних засобів.....179
8.6. Вибуття основних засобів.....187
8.7. Інвестиційна нерухомість.....188
8.8. Розкриття інформації про основні засоби, інвестиційну нерухомість та зменшення корисності активів.....189
Розділ 9. Нематеріальні активи.....199
9.1. Визнання і первісна оцінка нематеріальних активів.....200
9.2. Переоцінка нематеріальних активів.....207
9.3. Амортизація нематеріальних активів.....208
9.4. Зменшення корисності та вибуття нематеріальних активів.....209
9.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи.....211
Розділ 10. Оренда.....216
10.1. Визначення оренди та її класифікація.....216
10.2. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря.....218
10.3. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендодавця.....229
10.4. Особливості обліку операцій з фінансової оренди за наявності ліквідаційної вартості.....237
10.5. Зворотна оренда або продаж з наступною орендою.....241
Розділ 11. Запаси.....245
11.1. Визначення та первісна оцінка запасів.....245
11.2. Облік руху запасів.....254
11.3. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.....264
11.4. Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансових звітів.....267
Розділ 12. Витрати на позики.....272
Розділ 13. Державні гранти.....279
13.1. Визначення та форми державної допомоги.....279
13.2. Відображення державних грантів у фінансових звітах підприємства.....282
13.3. Погашення державних грантів.....285
13.4. Розкриття інформації про державні гранти у примітках до фінансових звітів.....286
Розділ 14. Дохід.....288
14.1. Визначення доходу.....291
14.2. Вимірювання доходу.....294
14.3. Визнання доходу.....310
14.4. Визнання доходу від продажу продукції (товарів).....311
14.5. Визнання доходу від надання послуг.....344
14.6. Визнання доходу від використання активів підприємства іншими сторонами.....361
14.7. Розкриття інформації про дохід.....367
Розділ 15. Будівельні контракти.....369
15.1. Визначення та класифікація будівельних контрактів.....369
15.2. Об'єднання і сегментування будівельних контрактів.....372
15.3. Дохід від будівельного контракту.....375
15.4. Витрати за будівельним контрактом.....377
15.5. Визнання доходу і витрат.....384
15.6. Розкриття інформації про будівельні контракти.....402
Розділ 16. Податки на прибуток.....411
16.1. Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком.....411
16.2. Визнання та оцінка податків на прибуток.....418
16.3. Подання та розкриття податків на прибуток у фінансовій звітності.....432
Розділ 17. Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.....438
17.1. Забезпечення.....439
17.2. Непередбачені зобов'язання.....463
17.3. Непередбачені активи.....465
17.4. Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.....465
Розділ 18. Виплати працівникам.....468
18.1. Короткострокові виплати працівникам.....469
18.2. Виплати по закінченні трудової діяльності.....474
18.3. Інші довгострокові виплати працівникам.....492
18.4. Виплати при звільненні.....494
18.5. Компенсаційні виплати інструментами власного капіталу підприємства.....495
Розділ 19. Фінансові інструменти.....498
19.1. Класифікація та визнання фінансових інструментів.....499
19.2. Оцінка та облік фінансових інструментів.....517
19.3. Хеджування.....544
19.4. Розкриття інформації про фінансові інструменти.....562
Розділ 20. Об'єднання підприємств.....580
20.1. Сутність та види об'єднання підприємств.....580
20.2. Облік придбання підприємства.....582
20.3. Облік об'єднання інтересів.....599
20.4. Розкриття інформації про об'єднання підприємств.....600
Розділ 21. Консолідована фінансова звітність та інвестиції в дочірні підприємства.....605
21.1. Призначення, сфера застосування та порядок подання консолідованої фінансової звітності.....605
21.2. Процедури консолідації фінансових звітів.....610
21.3. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.....635
Розділ 22. Інвестиції в асоційовані підприємства.....641
22.1. Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них.....641
22.2. Облік інвестицій в асоційовані підприємства методом участі в капіталі.....643
22.3. Зміна методу обліку інвестицій.....654
22.4. Розкриття інформації про асоційовані підприємства.....656
Розділ 23. Спільна діяльність.....659
23.1. Сутність і види спільної діяльності.....659
23.2. Спільно контрольовані операції.....660
23.3. Спільно контрольовані активи.....662
23.4. Спільно контрольовані підприємства.....664
Розділ 24. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін.....678
24.1. Визначення та стосунки зв'язаних сторін.....678
24.2. Операції зі зв'язаними сторонами.....680
24.3. Розкриття інформації про стосунки та операції зі зв'язаними сторонами.....681
Розділ 25. Звітність за сегментами.....686
25.1. Визначення сегментів та їхні види.....686
25.2. Елементи звітності та облікова політика сегмента.....693
25.3. Розкриття сегментної інформації.....697
Розділ 26. Проміжна фінансова звітність.....705
26.1. Склад і зміст проміжної фінансової звітності.....705
26.2. Визнання та оцінка в проміжних фінансових звітах.....710
Розділ 27. Діяльність, що припиняється.....715
27.1. Визначення, визнання та оцінка діяльності, що припиняється.....715
27.2. Розкриття та подання інформації про діяльність, що припиняється.....717
Розділ 28. Вплив змін валютних курсів.....732
28.1. Операції в іноземної валюті.....733
28.2. Фінансова звітність закордонних господарських одиниць.....738
28.3. Включення звітів закордонних підприємств до консолідованої фінансової звітності.....749
28.4. Вибуття закордонного підприємства.....751
28.5. Перекласифікація закордонної господарської одиниці.....752
27.2. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів.....753
Розділ 29. Вплив зміни цін та інфляції.....756
29.1. Вимоги МСБО щодо відображення впливу зміни цін та інфляції.....756
29.2. Принципи та методи відображення впливу зміни цін та їх застосування.....757
28.3. Перерахунок фінансових звітів в умовах гіперінфляції.....777
Додатки
Додаток 1. Таблиці значень теперішньої та майбутньої вартості.....785
Додаток 2. Компанії, які вказують на використання МСБО
при складанні фінансових звітів.....795
Додаток 3. Консолідована фінансова звітність Групи "ALTANA".....799
Додаток 4. Приклади структури фінансових звітів згідно з МСБО
в державному секторі.....824
Додаток 5. Основні терміни МСБО.....830
Література.....836
Алфавітний покажчик.....837

Одержати книгу
"С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. Управління діловими проектами: Місце ділового проекту в процесі впровадження бізнес-ідей. Моделі розвитку бізнесу. Логіка формування та впровадження бізнес-ідей. Життєвий цикл розвитку бізнес-ідеї. Причини невдач у впровадження і нововведень у бізнесі. Характеристика проектної стадії розвитку бізнес-ідеї. Проект, його сутність, типи і термінологія. Поняття проекту як стадії життєвого циклу розвитку бізнес-ідеї. Основні характеристики проекту. Життєвий цикл та типи проектів. Середовище та зацікавлені сторони проекту. Сутність і завдання проектного менеджменту. Визначення та етапи становлення проектного менеджменту. Методологічні основи управління проектами. Основні терміни проектного менеджменту...
Буднік М. М. та ін. Фінансовий ринок: Основи функціонування фінансового ринку. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці. Сутність фінансового ринку та його структура. Класифікація фінансових ринків. Функції фінансового ринку. Суб'єкти фінансового ринку. Характеристика об'єктів фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку. Необхідність державного регулювання фінансового ринку. Регулювання кредитного ринку. Державне регулювання фондового ринку України. Державна політика на валютному ринку. Фінансові посередники. Загальне поняття фінансового посередництва. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні. Небанківські фінансові інститути. Оцінка ризику на фінансовому ринку. Поняття і класифікація фінансових ризиків. Методи оцінки ризику...
Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Сутність та концепція логістики. Логістика і логістичне управління: досвід і перспективи. Дефініція логістики. Концепція та завдання логістики. Сучасні пріоритети і логістика. Логістичні потоки і процеси. Предмет та об'єкти логістики. Логістичні завдання і функції та логістична діяльність. Конфлікт цілей у логістиці. Інфраструктура логістичних процесів. Класифікація і структуризація логістичних систем. Ознаки класифікації і структуризації логістики. Функціональна структуризація логістичних систем. Фазова структуризація логістичних систем. Інституціональна класифікація логістичних систем. Стратегія логістики і логістичне управління. Логістика виробництва [товарів. Логістика дистрибуції товарів...
Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Теорія контролінга. Фундаментальні поняття контролінга. Сутність, принципи і сфера застосування контролінга. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга. Функції та завдання контролінга. Місце контролінга в системі економічних наук. Контролінг у системі стратегічного менеджменту. Організаційна структура, функції та технологія управління. Вибір організаційних структур управління. Функції управління. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. Комунікаційний процес у системі контролінга. Поняття про комунікаційний процес. Канали, типи та засоби комунікації. Документація в комунікаційному процесі. Комунікаційні перешкоди...
Бородкіна Н.О. Маркетинг: Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепцій. Сутність, значення та основні поняття маркетингу. Основні цілі та принципи маркетингу. Види маркетингу та їх застосування. Концепції маркетингу. Маркетинг як мобільна система. Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Функції маркетингу. Поняття маркетингового середовища. Фактори макросередовища. Фактори мікросередовища. Фактори внутрішнього середовища. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень. Маркетингова інформаційна система. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Моделювання поведінки покупців. Особливості купівлі товарів виробничого призначення...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com