Головна

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. - 670 с.

Передмова.....3
ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку.....4
1.1. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція.....4
1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього.....5
1.3. Вимірники, які застосовуються в обліку.....7
Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.....9
2.1. Предмет бухгалтерського обліку.....9
2.2. Метод бухгалтерського обліку.....18
Розділ 3. Бухгалтерський баланс.....21
3.1. Призначення та побудова бухгалтерського балансу.....21
3.2. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями.....35
Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис.....40
4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова.....40
4.2. План рахунків бухгалтерського обліку.....46
4.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.....68
4.4. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість.....79
4.5. Взаємозв'язок між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками.....84
4.6. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках.....87
Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів.....96
5.1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських засобів.....96
5.2. Облік процесу постачання.....100
5.3. Облік процесу виробництва.....103
5.4. Облік процесу реалізації і визначення фінансових результатів.....107
5.5. Облік оплати праці.....111
Розділ 6. Документація та інвентаризація.....114
6.1. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення.....114
6.2. Класифікація документів.....118
6.3. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.....123
6.4. Помилки в обліку та способи їх виправлення.....136
6.5. Організація документообігу і зберігання документів.....141
6.6. Інвентаризація, її значення і види.....146
Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності.....156
7.1. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку.....156
7.2. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї.....160
ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів.....166
1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка.....166
1.2. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка.....174
1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів.....180
1.4. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів.....186
1.5. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів.....214
1.6. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів.....223
1.7. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів.....237
Розділ 2. Облік виробничих запасів.....248
2.1. Запаси, їх класифікація і оцінка.....248
2.2. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих запасів.....252
2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів.....259
2.3.1. Облік виробничих запасів.....259
2.3.2. Облік тварин на вирощувані та відгодівлі.....285
2.3.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.....286
2.3.4. Облік бланків суворої звітності.....294
2.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат.....299
2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів.....299
2.4. Інвентаризація виробничих запасів.....305
Розділ 3. Облік грошових коштів.....313
3.1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій.....313
3.2. Облік касових операцій.....327
3.3. Інвентаризація каси.....343
3.4. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків.....347
3.5. Оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків.....356
3.6. Облік операцій на поточному рахунку.....362
3.7. Облік операцій на інших рахунках у банку.....380
Розділ 4. Оцінка та облік фінансових інвестицій.....387
4.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.....387
4.2 Облік фінансових інвестицій.....395
Розділ 5. Облік праці та її оплати.....399
5.1. Економічний зміст оплати праці та її форми.....399
5.2. Облік особового складу працівників.....406
5.3. Первинний облік затрат праці та її оплати.....408
5.4. Утримання із заробітної плати.....418
5.5. Зведений облік оплати праці.....419
Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькуляція собівартості продукції.....432
6.1. Елементи витрат і статті калькуляції.....432
6.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків.....435
6.3. Облік витрат допоміжних виробництв.....443
6.3.1. Облік енергосилових допоміжних виробництв.....443
6.3.2. Облік транспортних допоміжних виробництв.....448
6.3.3. Облік ремонтних допоміжних виробництв.....461
6.4. Облік витрат майбутніх періодів.....468
6.5. Облік загальновиробничих витрат.....471
6.6. Облік витрат основного і незавершеного виробництва.....476
6.7. Собівартість продукції та методи її калькуляції.....481
Розділ 7. Облік витрат діяльності.....485
7.1. Облік операційних витрат.....485
7.1.1. Облік адміністративних витрат.....485
7.1.2. Облік витрат на збут.....488
7.1.3. Облік інших операційних витрат.....491
7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності.....496
7.2.1. Облік фінансових витрат.....496
7.2.2. Облік втрат від участі в капіталі.....498
7.2.3. Облік інших витрат.....501
7.3. Облік надзвичайних витрат.....504
Розділ 8. Облік готової продукції і товарів та їх реалізації.....508
8.1. Бухгалтерські рахунки по обліку готової продукції і товарів.....508
8.2. Облік операцій пов'язаних з рухом готової продукції і товарів.....511
Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності.....519
9.1. Визнання та класифікація доходів.....519
9.2. Організація обліку доходів.....523
9.2.1. Облік доходів від реалізації.....523
9.2.2. Облік інших операційних доходів.....526
9.2.3. Облік доходів від участі в капіталі.....530
9.2.4. Облік інших фінансових доходів.....532
9.2.5. Облік інших доходів.....534
9.2.6. Облік надзвичайних доходів.....537
9.2.7. Облік страхових платежів.....538
9.2.8. Облік доходів майбутніх періодів.....539
9.3. Облік фінансових результатів.....540
Розділ 10. Формування та облік власного капіталу.....543
10.1. Економічний зміст власного капіталу.....543
10.2. Облік власного капіталу.....546
Розділ 11. Облік розрахунків підприємства.....554
11.1 Облік розрахунків з підзвітними особами.....554
11.2. Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами.....575
11.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками.....580
11.4. Визнання, оцінка та облік сумнівної дебіторської заборгованості.....586
11.5. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.....589
11.6. Облік розрахунків з учасниками.....597
11.7. Облік розрахунків векселями.....599
Розділ 12. Фінансова звітність підприємства.....605
12.1. Бухгалтерський баланс.....605
12.2. Звіт про фінансові результати.....607
12.3. Звіт про рух грошових коштів.....617
12.4. Звіт про власний капітал.....627
ДОДАТКИ.....632
А. Відомості спрощеної форми бухгалтерського обліку.....632
Б1. Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.....646
Б2. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.....648
БЗ. Акт про приймання матеріалів (типова форма №М-7).....653
Б4. Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (типова форма №МШ-6).....657
Б5. Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (типова форма №МШ-4).....659
ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ.....661

Одержати книгу
"Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства: Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств. Підприємство та зовнішнє середовище його функціонування. Конкуренція в торгівлі: склад форми, особливості конкурентної боротьби. Державне регулювання діяльністю торговельних підприємств. Стратегія діяльності торговельного підприємства та її обґрунтування. Система стратегічних цілей діяльності торговельного підприємства та фактори, що її обумовлюють. Стратегія діяльності торговельного підприємства: її вміст та порядок розробки. Моніторинг та прогноз стану зовнішнього середовища торговельного підприємства...
Романенко О. Р. Фінанси. 2003: Особливості фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності. Фінанси громадських організацій, доброчинних фондів. Державні фінанси. Сутність і призначення державних фінансів. Основні елементи фінансового господарства держави. Фінансові ресурси держави. Державні доходи. Державні видатки. Податки і податкова система. Сутність і функції податків. Розвиток наукової теорії податків. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків. Податкова політика держави. Податкова система і принципи оподаткування. Податковий менеджмент на підприємстві. Бюджет і бюджетна система. Економічна природа і функції бюджету. Бюджетна система України. Бюджетний процес в Україні. Бюджетні права державних та місцевих органів влади і управління...
Глогусь О. Логістика: Термінологічний апарат логістики та фактори її розвитку. Концепція логістики. Визначення, поняття, основні завдання та функції логістики. Рівні розвитку логістики. Еволюція концептуальних підходів до логістики. Функціональний взаємозв'язок логістики з маркетингом, фінансами та операційним менеджментом. Системний підхід в логістиці. Логістична система. Поняття системи та властивості логістичної системи. Класифікація логістичних систем. Загальна характеристика методів рішення логістичних завдань. Моделювання логістичних систем. Системний підхід. Порівняльна характеристика системного та класичного підходів у логістиці. Характеристика логістичних функціональних сфер підприємства. Логістика постачання. Завдання та функції логістики...
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Інноваційні процеси в ринковій економіці. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів. Інновації як об'єкт менеджменту. Еволюція інноваційної теорії. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інноваційна політика організацій. Загальні методологічні основи нововведень. Квазистабільність економіки і технологічні прориви. Умови й основи розвитку інноваційної сфери. Класифікація нововведень. Моделі й етапи інноваційних процесів. Взаємозв'язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Основи формування інноваційних організацій...
Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку: Сутність інфраструктури товарного ринку. Поняття інфраструктури товарного ринку та її елементів. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Види і функції оптових підприємств. Сутність оптової торгівлі та її функції. Класифікація оптових торговельних підприємств. Види і характеристика послуг оптових підприємств. Види і функції підприємств роздрібної торгівлі. Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі. Функції магазинів. Класифікація магазинів. Типи магазинів. Технологічне планування магазинів. Дрібнороздрібна торговельна мережа. Класифікація дрібнороздрібної торговельної мережі та порядок її розміщення. Основні вимоги до дрібнороздрібної мережі та працівників...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com