Головна

Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладав спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

Перелік абревіатури.....4
Передмова.....9
Розділ 1. Загальний аспект системи бухгалтерського обліку.....12
1.1. Бухгалтерський облік: історичний аспект.....12
1.2. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови.....16
1.3. Підсистеми обліку.....21
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку; національний аспект.....34
2.1. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку.....35
2.2. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація.....41
2.3. Система регламентації обліку на національному рівні.....68
2.3.1. Нормативне регулювання.....68
2.3.2. Національні бухгалтерські стандарти.....95
2.4. Концептуальні основи бухгалтерського обліку.....130
2.5. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку.....166
2.6. Характеристика організації бухгалтерського обліку в різних країнах.....181
2.7. Бухгалтерська професія за кордоном.....188
Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект.....206
3.1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.....206
3.2. Вплив інших міжнародних організацій на бухгалтерський облік.....239
Розділ 4. Методи і техніка бухгалтерського обліку.....245
4.1. Обліковий цикл.....245
4.2. Бухгалтерські рахунки та їх класифікація.....256
4.3. Загальні принципи побудови планів рахунків.....259
4.3.1. Історичний екскурс.....259
4.3.2. Принципи побудови планів рахунків.....262
4.3.3. Характеристика та особливості побудови планів рахунків різних країн.....269
Розділ 5. Особливості обліку власного капіталу.....286
5.1. Сутність та класифікація власного капіталу.....286
5.2. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності.....293
Розділ б. Особливості обліку необоротних активів.....296
6.1. Сутність та класифікація необоротних активів.....296
6.2. Оцінка та облік формування вартості основних засобів.....301
6.3. Методи нарахування амортизації основних засобів.....308
6.4. Облік вибуття основних засобів.....309
6.5. Особливості відображення в обліку орендних операцій.....310
6.6. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів.....312
6.7. Поняття, класифікація та оцінка інвестицій.....324
Розділ 7. Особливості обліку запасів.....334
7.1. Поняття запасів.....334
7.2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів.....336
7.3. Відображення запасів у фінансовій звітності.....347
Розділ 8. Особливості обліку коштів, розрахунків та інших активів.....350
8.1. Облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті.....350
8.2. Облік дебіторської заборгованості.....366
8.3. Вимоги до розкриття інформації щодо обліку коштів, розрахунків та інших активів.....375
Розділ 9. Особливості обліку зобов'язань.....378
Розділ 10. Особливості обліку доходів та витрат.....414
10.1. Визнання та оцінка доходів і витрат згідно з МСБО.....414
10.2. Особливості визначення фінансових результатів та їх відображення в обліку різних країн.....422
Розділ 11. Складання основних форм фінансової звітності.....437
11.1. Сутність та призначення основних форм фінансової звітності.....437
11.2. Бухгалтерський баланс: його зміст та структура.....452
11.3. Структура та основні вимоги щодо відображення облікової інформації у звіті про прибутки та збитки.....475
11.4. Структура та методи складання звіту про рух грошових коштів.....490
11.5. Звіт про зміни у власному капіталі.....500
11.6. Примітки до фінансової звітності.....502
11.7. Консолідована звітність.....509
11.8. Основні показники фінансової звітності, їх характеристика та методика обчислення.....521
Використана література.....532
Додаток А.....535
Типова будова балансу в Польщі.....535
Типова будова балансу відповідно до Торгового Кодексу Німеччини.....536
Додаток В.....536
Типова будова звіту про прибутки та збитки.....536
- калькуляційний варіант.....536
- порівняльний варіант.....537
додаток в.....538
Національний план рахунків бухгалтерського обліку Франції (1982 р.).....538
План рахунків бухгалтерського обліку Польщі.....539
План рахунків бухгалтерського обліку Гвінеї-Бісау.....540

Одержати книгу
"Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Швиданенко Г. О. та ін. Економіка підприємства: Підприємство як суб'єкт господарювання. Основи підприємницької діяльності. Управління підприємством. Персонал. Виробничі фонди. Нематеріальні ресурси та активи. Оборотні кошти підприємства (організації). Інвестиційні ресурси. Інноваційні процеси. Техніко-технологічна база виробництва. Організація виробництва. Виробнича і соціальна інфраструктура. Прогнозування, планування і регулювання діяльності підприємства. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції. Продуктивність, мотивація та оплата праці. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги). Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства...
Мочаліна З.М. та ін. Фінанси: Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси господарських суб'єктів. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Податки і податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси...
Окландер М.А. Логістика: Вступ в логістику. Історія виникнення логістики. Етапи формування теорії логістики. Генезис логістики в Україні. Актуальність логістики. Логістична система підприємства. Концепція та методологія логістики. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень. Принципи побудови логістичної системи. Організація логістики. Компоненти логістичної системи. Місцезнаходження і розпланування. Комунікація. Транспорт. Запаси. Склади та упаковка. Функції логістичної системи підприємства. Постачання. Підтримка виробництва. Фізичний розподіл. Планування логістичної системи підприємства. Логістичний сервіс. Логістичні витрати. Логістичний цикл. Логістика і маркетинг. Співвідношення логістичної та маркетингової систем. Аудит логістики...
Зовнішньоекономічна діяльність / За ред. І.I. Дахна: Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Загальні зауваження. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в колишньому СРСР. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Глосарій термінів Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. за №959-ХІІ. Офіційний вісник України. Офіційні статистичні щорічники України. Міжнародні господарські контракти. Загальні положення міжнародного і вітчизняного права про зовнішньоекономічні контракти. Форма зовнішньоекономічного контракту в Україні. Деякі аспекти інформаційного забезпечення складання зовнішньоекономічних контрактів. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності...
Інфраструктура товарного ринку / Під ред. І.В. Сороки: Інфраструктура товарного ринку: поняття та основні елементи. Сутність інфраструктури товарного ринку. Характеристика основних елементів інфраструктури сучасного товарного ринку. Функції елементів інфраструктури та їх особливості в економічних умовах України, що склалися. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв'язку із маркетинговою діяльністю підприємства на товарному ринку. Маркетингові посередники в інфраструктурі товарного ринку. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу. Комерційні посередники. Рекламні посередники. Консалтингові та фінансові посередники. Логістика у сфері розподілу, зберігання та продажу товарів. Теоретичні основи логістики...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com