Головна

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута". 2004. - 448 с.

ПЕРЕДМОВА
ТЕМА 1. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах
1.1. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності
1.2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
1.3. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок складання та затвердження
ТЕМА 2. Облік необоротних активів
2.1. Загальні засади обліку необоротних активів
2.2. Облік основних засобів
2.3. Облік інших необоротних матеріальних активів
2.4. Облік нематеріальних активів
2.5. Облік зносу необоротних активів
2.6. Облік незавершеного капітального будівництва
2.7. Інвентаризація необоротних активів
ТЕМА 3. Облік запасів
3.1. Поняття та оцінка запасів
3.2. Документальне оформлення операцій і характеристика рахунків, призначених для обліку наявності та руху запасів
3.3. Облік виробничих запасів
3.4. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі
3.5. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
3.6. Облік матеріалів і продуктів харчування
3.7. Облік готової продукції
3.8. Аналітичний облік запасів
3.9. Інвентаризація запасів
ТЕМА 4. Облік коштів, розрахунків та інших активів
4.1. Облік касових операцій
4.2. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Держказначейства
4.3. Облік операцій в іноземній валюті
4.4. Облік інших коштів
4.5. Облік розрахунків з дебіторами
ТЕМА 5. Облік фондів і результатів діяльності бюджетних установ
5.1. Загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах
5.2. Облік фондів у необоротних активах і в малоцінних та швидкозношуваних предметах
5.3. Облік результатів виконання бюджетів
5.4. Облік результатів виконання кошторисів
ТЕМА 6. Облік зобов'язань
6.1. Загальні засади обліку зобов'язань
6.2. Облік позик
6.3. Облік розрахунків за виконані роботи
6.4. Облік розрахунків за податками та платежами
6.5. Облік розрахунків зі страхування
6.6. Облік розрахунків з оплати праці
6.7. Облік розрахунків за іншими операціями та кредиторами
ТЕМА 7. Облік доходів
7.1. Поняття та види доходів бюджетних установ
7.2. Облік доходів загального фонду
7.3. Облік доходів спеціального фонду
7.4. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, доходів бюджетів та інших доходів
ТЕМА 8. Облік видатків
8.1. Поняття та види видатків бюджетних установ
8.2. Облік видатків загального фонду.
8.3. Обпік видатків спеціального фонду
8.4. Облік виробничих витрат
ТЕМА 9. Облік на позабалансових рахунках
9.1. Значення позабалансового обліку
9.2. Характеристика об'єктів позабалансового обліку
9.3. Бухгалтерське відображення об'єктів позабалансового обліку
ТЕМА 10. Звітність бюджетних установ
10.1. Призначення фінансової звітності бюджетних установ
10.2. Формування показників місячної фінансової звітності розпорядниками коштів бюджетів
10.3. Порядок складання квартальної звітності бюджетними установами
10.4. Особливості складання річної фінансової звітності бюджетними установами
ТЕМА 11. Комп'ютеризація бухгалтерського обліку в бюджетних установах.
11.1. Організація ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах в умовах застосування інформаційних технологій
11.2. Основи роботи з програмою "Парус-Бюджет"
ДОДАТКИ

Одержати книгу
"Бухгалтерський облік у бюджетних установах / За ред. Ф.Ф. Бутинця"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Шило В.П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу в системі важнів управління підприємством. Сутність, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу. Види аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Методика аналізу показників що характеризують фінансовий стан підприємства. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності. Аналіз показників фінансової звітності підприємства. Сутність, завдання аналізу фінансової звітності і її удосконалення. Аналіз показників форми № 1 "Баланс". Аналіз показників форми №2 "Звіт про фінансові результати"...
Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Основи теорії місцевих фінансів. Вчення про місцеві фінанси. Формування науки про місцеві фінанси. Сутність місцевих фінансів та причини появи їх. Місцеві фінанси як система. Місцеві фінанси в економічній системі держави. Функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент. Місцеві фінанси як інструмент фінансування громадських послуг. Місцеві фінанси як інструмент економічного зростання. Територіальна громада як суб'єкт економічної та фінансової діяльності. Поняття територіальний колектив та його роль. Функції територіальної громади, її роль і правовий статус. Основи фінансової автономії місцевих органів влади...
Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансовому ринку: Суть управління інвестиційними процесами на фінансових ринках. Поняття інвестиції та капіталу. Фінансові ресурси. Фінансові інструменти. Фінансовий ринок, його структура та функції. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес. Теоретичний аналіз фінансових ринків. Мікроекономічний аналіз фінансових ринків. Часова структура процентних ставок. Макроекономічний аналіз фінансових ринків. Міжнародні взаємозв'язки та функціонування фінансових ринків. Теорія випадкових процесів та гіпотеза інформаційної ефективності фінансових ринків. Теорія рефлексивності. Чинники інформаційної ефективності фінансових ринків. Моделювання взаємозв'язків процесів відновлення виробничого капіталу...
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту. Сутність і значення менеджменту. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. Категорії «управління» і «менеджмент». Методи дослідження у менеджменті. Менеджери та підприємці. Рівні управління. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Історія розвитку менеджменту Передумови виникнення науки управління організацією. Етапи розвитку менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. Організації як об'єкти управління Сутність і класифікація організацій. Колективи (групи) працівників в організації. Фактори впливу на організацію. Процес менеджменту. Види і зміст управлінської діяльності. Функції і технологія менеджменту...
Горбунов В.М. Управління соціальним розвитком трудового колективу: Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов: цивилизационные и внутриобщественные проблемы. Трудовые коллективы в зеркале современной науки. Особенности современного этапа жизнедеятельности трудовых коллективов. Организация трудового коллектива как сложной социотехнической системы. Основания и условия формирования коллективов. Трудовой коллектив как социальная общность и социальный институт. Социальная сфера трудовых коллективов: содержание, структура и функции. Этапы и сферы социального развития трудового коллектива. Компоненты социальной сферы трудового коллектива. Специфика управления социальным развитием трудовых коллективов в условиях становления рынка...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com