Головна

Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 372 с

Вступ.....3
МОДУЛЬ 1. «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ, ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ».....5
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ
ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ.....5
1.1. Поняття банківського продукту та ознаки його класифікації.....5
1.2. Взаємозв'язок операцій та результатів банківської діяльності.....7
1.3. Загальна характеристика нетрадиційних банківських послуг.....9
1.4. Правове регулювання банківських операцій в Україні.....12
1.5. Страхування банківських операцій.....14
Тести до матеріалу теми 1.....17
ТЕМА 2. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ, ЇХНІЙ СКЛАД І
СТРУКТУРА.....25
2.1. Економічний зміст та форми пасивних операцій 25
2.2. Сутність, структура, функції власного капіталу банку.....27
2.3. Операції щодо залучення банківських ресурсів.....34
2.4. Види та порядок відкриття банківських рахунків.....40
2.5. Формування не депозитних джерел.....44
Тести до матеріалу теми 2.....46
ТЕМА 3. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ.....52
3.1. Роль банків в організації готівкового обігу.....52
3.2. Сутність касових операцій комерційних банків.....57
3.3. Загальні вимоги до оформлення касових документів.....59
3.4. Приймання банком готівки.....63
3.5. Порядок видачі готівки з каси банку.....64
3.6. Здійснення касових операцій із застосуванням платіжних карток.....67
Тести до матеріалу теми З.....68
ТЕМА 4. ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.....72
4.1. Сутність та принципи безготівкових розрахунків 72
4.2. Загальні правила документообігу.....76
4.3. Розрахунки платіжним дорученням.....80
4.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.....82
4.5. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами.....83
4.6. Розрахунки чеками.....85
4.7. Розрахунки за допомогою акредитивів.....88
4.8. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.....91
4.9. Розрахунки з використанням векселів.....94
Тести до матеріалу теми 4.....95
МОДУЛЬ 2. «АКТИВНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ».....106
ТЕМА 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.....106
5.1. Види активних операцій.....106
5.2. Класифікація активних операцій.....107
5.3. Інвестиційні операції банків.....112
5.4. Операції комерційних банків на фондовому ринку.....118
Тести до матеріалу теми 5.....125
ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ.....128
6.1. Класифікація банківських кредитів.....128
6.2. Етапи кредитування.....130
6.3. Оцінка кредитоспроможності юридичної особи.....132
6.4. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи.....137
6.5. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля.....140
6.6. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів.....143
6.7. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.....148
Тести до матеріалу теми б.....150
ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ПО ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕННЮ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТУ.....156
7.1. Суб'єкти кредитування.....156
7.2. Довірчий кредит.....157
7.3. Вексельний кредит.....158
7.4. Споживчий кредит.....162
7.5. Іпотечний кредит.....165
7.6. Довгострокові кредити на фінансування капітальних вкладень.....166
7.7. Кредит-оренда.....171
7.8. Консорціумне кредитування.....173
7.9. Проектне фінансування.....176
Тести до матеріалу теми 7.....181
МОДУЛЬ 3. «ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ».....186
ТЕМА 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....186
8.1. Банківські рахунки в іноземній валюті.....186
8.2 Купівля-продаж іноземної валюти.....194
8.3 Міжнародні розрахунки.....195
8.4. Фінансування експортно-імпортних операцій.....203
Тести до матеріалу теми 8.....211
ТЕМА 9. ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.....217
9.1. Банківські гарантії та поручительства.....217
9.2. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги.....220
9.3. Трастові послуги.....225
9.4. Факторинг та форфейтинг.....230
9.5. Операції з дорогоцінними металами.....237
9.6. Операції з векселями.....242
9.7. Фінансовий інжиніринг.....251
Тести до матеріалу теми 9.....254
Глосарій.....261
Список рекомендованої літератури.....272
Додатки
Додаток А. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про банки і банківську Діяльність» (витяг).....276
Додаток Б. Документальне оформлення функціонування банківських рахунків.....288
Додаток В. Розрахункові документи.....297
Додаток Д. Документальне оформлення касових операцій.....315
Додаток Є. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні (витяг).....336

Одержати книгу
"Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Облік та аналіз діяльності комерційного банку / Т.О. Плісак та ін: Фінансовий облік у комерційному банку. Теоретичні основи фінансового обліку. Банківські установи як середовище функціонування бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Загальні принципи побудови плану рахунків. Банківська документація. Види банківських документів та документообіг. Аналітичний облік. Синтетичний облік у банку. Облік капіталу банку. Облік касових операцій у банку. Організація касової роботи банку. Документальне оформлення та порядок здійснення касових операцій. Облік руху готівкових коштів у національній валюті. Фінансовий облік кредитних операцій банків України. Методика обліку кредитів, наданих клієнтам. Облік активних міжбанківських кредитних операцій...
Романенко О. Р. Фінанси. 2009: Суть фінансів, їх функції і роль. Предмет фінансової науки. Історичний характер фінансів, їх генезис. Сутність і відмінні ознаки фінансів. Функції фінансів. Призначення та роль фінансів. Фінансова система. Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи. Організаційні основи функціонування фінансової системи. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінансова політика як важлива складова економічної політики держави. Фінансовий механізм і його елементи. Фінансове планування. Фінансовий контроль. Фінансові важелі. Правові засади організації фінансових відносин. Фінанси господарських суб'єктів. Фінансові відносини суб'єктів господарювання. Фінанси комерційних підприємств. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела...
Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу "Фінанси підприємств". Суть фінансів. Предмет курсу "Фінанси підприємств". Грошові відносини як складові фінансів підприємств. Функції фінансів. Організація фінансової роботи на підприємстві. Зміст фінансової роботи. Завдання і функції фінансової служби. Фінансовий менеджмент на підприємстві. Грошові кошти та організація розрахунків підприємств. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки. Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. Доходи і фінансові результати від господарської та іншої діяльності підприємства. Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування...
Корпоративна культура / За ред. Г.Л. Хаєта: Мотивація і цінності людини. Сутність корпоративної культури. Основні поняття. Структура корпоративної культури. Взаємозв'язок корпоративної культури з іншими факторами. Питання теорії мотивації. Особистісні теорії мотивації - теоретичний аспект питання про цінності людини. Високі цінності людини і пошук сенсу життя. Мотивація як процес у певному середовищі й ситуації. Структура мотиваційної сфери людини. Трудова типологія. Цінності людини за даними анкетних опитувань і тестів. Методика вивчення цінностей людини. Показники, які використовуються. Значимість різних життєвих цінностей. Трудові цінності та їх залежність від різних факторів. Трудові типи і трудові портрети. Принципи корпоративної культури...
Чапка М. Психологічні засади підготовки менеджера: Соціальні і психологічні проблеми менеджменту. Актуальність і ступінь розробленості проблеми. Методологічні основи професіографічного дослідження підготовки менеджерських кадрів. Психологія управління і психологія менеджера. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Психологічний образ польського менеджера. Методика дослідження ключових диспозицій сучасного польського менеджера. Питання добору кадрів у сфері менеджменту і психологія управління. Стрес як негативний чинник професійної діяльності менеджера. Робота менеджера в бізнесових організаціях. Проблеми психології управління в період трансформації суспільства. Управління, керування, організація...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com