Головна

Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 324 с.

Вступ.....9
Розділ 1. Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи.....11
1.1. Банківська діяльність: сутність, процес становлення та основні функції.....11
1.2. Особливості функціонування сучасних банківських систем.....16
1.3. Становлення та розвиток банківської системи України.....23
Контрольні запитання.....28
Розділ 2. Економіко-правові особливості діяльності Національного банку України.....30
2.1. Організаційно-правові основи функціонування НБУ.....30
2.2. Функції та операції НБУ.....35
2.3. Грошово-кредитна політика НБУ.....43
2.4 Особливості побудови плану рахунків НБУ.....47
Контрольні запитання.....56
Розділ 3. Порядок створення й організація діяльності комерційних банків.....51
3.1. Види й операції комерційних банків.....51
3.2. Порядок створення та реєстрації комерційних банків.....61
3.3. Ліцензування комерційних банків.....70
Контрольні запитання.....73
Розділ 4. Операції комерційних банків з формування ресурсної бази.....75
4.1. Власні ресурси комерційного банку та їх економічна характеристика.....75
4.2. Депозитні операції банків.....85
4.3. Правила відображення в обліку операцій з формування ресурсної бази банку.....93
4.4. Недепозитні операції банків.....95
Контрольні запитання.....101
Розділ 5. Операції комерційних банків із рахунково-касового обслуговування платіжного обороту клієнтів.....102
5.1. Відкриття та ведення банками рахунків у національній валюті.....102
5.2. Розрахункові операції банків.....110
5.3. Організація готівково-грошового обігу в банківських установах.....122
Контрольні запитання.....133
Розділ 6. Кредитні операції комерційних банків.....135
6.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування.....135
6.2. Організація кредитної діяльності банку.....142
6.3. Основні етапи процесу банківського кредитування.....147
Контрольні запитання.....172
Розділ 7. Операції комерційних банків з цінними паперами.....173
7.1. Поняття й основи класифікації банківських операцій з цінними паперами.....173
7.2. Інвестиційні операції комерційних банків.....178
7.3. Операції банків з векселями.....188
7.4. Формування резерву під операції з цінними паперами.....198
7.5. Правила відображення в обліку операцій з цінними паперами.....204
Контрольні запитання.....206
Розділ 8. Операції банків із обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів.....208
8.1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті.....208
8.2. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями.....217
8.3. Основні форми міжнародних розрахунків.....221
Контрольні запитання.....231
Розділ 9. Операції комерційних банків на валютному ринку.....233
9.1. Сутність валютного ринку.....233
9.2. Конверсійні операції банків.....241
9.3. Управління валютною позицією комерційного банку.....249
9.4. Особливості обліку валютних операцій банку.....255
9.5. Сучасні проблеми та перспективи розвитку валютного ринку.....257
Контрольні запитання.....262
Додатки.....264
Список використаної літератури.....320

Одержати книгу
"Васюренко О.В. Банківські операції"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Управлінський облік в інформаційній системі підприємства: теоретико-методологічний аспект. Сутність та основні складові управлінського обліку. Сутність та завдання управлінського обліку. Місце управлінського обліку в системі бухгалтерського обліку. Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку. Предмет, об'єкти та методи управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. Процес формування облікової інформації за рівнями управління. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві...
Турило A.M. та ін. Управління витратами підприємства: Поняття та сутність витрат. Поняття та сутність управління. Мета та складові системи управління витратами підприємства. Методологічні засади визначення та обліку витрат. Класифікація витрат. Формування витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Характеристика одноразових витрат. Характеристика поточних витрат. Методика розрахунку показників, необхідних для ефективного управління витратами. Аналіз витрат. Планування витрат. Контроль витрат. Способи підвищення ефективності витрат підприємства. Оптимізація діяльності підприємства за критерієм витрат...
Фінанси підприємств / За ред. Г.Г. Кірейцева: Основи організації фінансів підприємств. Поняття фінансів підприємств, їх зміст, функції. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Фінансовий механізм. Принципи організації фінансів підприємств. Управління фінансами на підприємстві. Організація грошових розрахунків підприємств. Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації в народному господарстві. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Операції підприємств з векселями. Зміст та організація готівкових розрахунків підприємств. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг...
Новак В.О. та ін. Інформаційне забезпечення менеджменту: Інформація в процесах управління. Інформаційні технології як запорука стабільного соціального розвитку суспільства. Вплив інформаційних технологій на соціальний розвиток. Роль інформації у системі управління. Інформаційний менеджмент. Сутність, предмет і завдання інформаційного менеджменту. Завдання інформаційних технологій у процесах управління. Основні напрямки комп'ютеризації менеджменту. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації. Об'єкти та суб'єкти управління як учасники інформаційної взаємодії. Фактична та результатна управлінська інформація. Роль комунікацій у процесі управління. Людський фактор у фільтруванні управлінської інформації...
Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Загальні засади управління й менеджменту. Сутність управління. Сфери і типи управління. Сутність і особливості, управління виробничо-господарськими організаціями. Еволюція управління суспільним виробництвом. Специфіка менеджменту. Сутність менеджменту як системи управління в ринкових умовах. Структурний аналіз менеджменту. Мета, завдання, стадії менеджменту. Сучасна парадигма менеджменту. Соціально-економічна природа управлінської праці. Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах. Північноамериканська модель менеджменту. Західноєвропейська модель менеджменту. Японська модель менеджменту. Концептуальні моделі сучасного менеджменту. Особливості становлення сучасного менеджменту в Україні...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com