Головна

Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 1999. - 671 с.

Передмова.....7
Частина І
ВСТУП ДО БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Розділ 1. Банківська система України.....13
1.1. Сутність і функції банків та банківської системи. 13
1.2. Особливості банківської діяльності в Україні.....18
1.3. Функції Національного банку України.....20
1.4. Комерційні банки України.....23
1.5. Регулювання банківської діяльності в Україні.....29
1.6. Коротка історія розвитку українських банків.....33
Розділ 2. Система банківського менеджменту.....48
2.1. Особливості менеджменту в банківській сфері.....48
2.2. Підприємницьке середовище, банківський менеджмент і маркетинг.....53
2.3. Функціональний і предметний підходи у банківському менеджменті.....57
2.4. Управління банком - центральна ланка банківського менеджменту.....58
2.5. Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки.....63
2.6. Управління банком в умовах економічної кризи.....66
Розділ 3. Організація банківської діяльності та організаційна структура банку.....75
3.1. Організаційний процес у банку.....75
3.2. Варіанти організації банківської діяльності.....79
3.3. Основні типи організаційних структур у банках 83
3.4. Відповідальність і делегування повноважень.....91
3.5. Особливості реорганізацій у структурі банку.....96
Розділ 4. Оцінка діяльності банку.....99
4.1. Сучасні підходи до оцінки діяльності банку.....99
4.2. Рішення клієнтів про вибір банку.....105
4.3. Основні методи оцінки діяльності банку.....108
4.4. Рейтингові оцінки діяльності банків.....128
4.5. Проблеми оцінки фінансової вартості банку.....137
Частина II
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
Розділ 5 Бізнес-планування в банку.....141
5.1. Сутність і основні ланки системи планування в банку.....141
5.2. Зміст бізнес-плану і його основні розділи.....143
5.3. Практика розробки бізнес-плану банку.....144
5.4. Реалізація бізнес-плану і прийняття управлінських рішень.....157
5.5. Управління при відхиленнях.....174
Розділ 6. Фінансовий менеджмент у комерційному банку. 180
6.1. Сутність, роль і функції фінансового менеджменту.....180
6.2. Основні ланки фінансового менеджменту в комерційному банку.....188
6.3. Фінансове і бюджетне планування.....192
6.4. Контроль за виконанням фінансових планів і управління при відхиленнях.....204
6.5. Казначейство як важлива ланка фінансового менеджменту.....206
6.6. Управлінський і фінансовий облік як інформаційна база аналізу та планування діяльності комерційного банку.....212
Розділ 7. Стратегічний менеджмент у банку.....233
7.1. Сутність стратегічного менеджменту в банківській сфері.....233
7.2. Компоненти стратегії банку.....238
7.3. Досвід і проблеми розробки банківських стратегій. Управління за цілями.....265
Розділ 8У Банківський маркетинг.....271
8.1. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері.....271
8.2. Комплекс банківського маркетингу.....278
8.3. Маркетингові дослідження банківського ринку....290
8.4. Маркетинговий менеджмент у банку.....297
8.5. Формування клієнтської бази банку.....309
8.6. Цільова програма залучення коштів населення....319
Розділ 9. Управління персоналом банку.....324
9.1. Класифікація персоналу.....324
9.2. Керівний персонал.....327
9.3. Планування і добір персоналу.....330
9.4. Мотивація персоналу.....336
9.5. Підвищення кваліфікації банківських працівників.....341
9.6. Сучасні методи і принципи управління персоналом.....344
Частина III
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ ТА ЗАХИСТ ВІД РИЗИКУ
Розділ 10. Банківські послуги і банківські операції.....353
10.1. Сутність і класифікація банківських послуг.....353
10.2. Основні види банківських послуг в Україні і тенденції їхнього змінювання.....361
10.3. Організація банківського кредитування.....367
10.4. Інвестиційні операції комерційних банків.....376
10.5. Міжнародні операції комерційних банків.....382
10.6. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг і операцій за кордоном.....387
10.7. Діяльність іноземних банків в Україні.....390
Розділ ІІ. Сутність та класифікація активів і пасивів.....397
11.1. Поняття активів і пасивів банку.....397
11.2. Структура пасивів та їхні види.....399
11.3. Структура активів та їхні види.....408
11.4. Поняття, загальні принципи й цілі організації управління активами і пасивами.....412
11.5. Управління ризиками.....414
11.6. Вплив регулятивної функції центрального (національного) банку на методи управління активами і пасивами.....423
Розділ 12. Особливості й методи управління пасивами банку 430
12.1. Управління власним капіталом банку.....430
12.2. Управління залученими коштами.....439
12.3. Емісія власних цінних паперів банку.....441
Розділ 13. Особливості управління активами банку.....452
13.1. Кредитні операції в структурі банківських активів.....452
13.2. Активні операції банків із цінними паперами....481
13.3. Методи управління активами.....490
13.4. Кредитні відносини і ризики.....491
13.5. Вплив кредитного портфеля на стабільність банку.....497
13.6. Кредитна політика банку.....501
Розділ 14. Зв'язки з громадськістю і реклама в банківській діяльності.....516
14.1. Визначення, цілі та зміст зв'язків із громадськістю комерційного банку.....516
14.2. Імідж банку.....518
14.3. Робота з основними групами громадськості.....520
14.4. Реклама в комерційному банку.....524
Словник банківських термінів.....546
Додатки.....579

Одержати книгу
"Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Фінансовий облік. Основи побудови фінансового обліку. Зміст і завдання фінансового обліку. Облікова інформація та прийняття економічних рішень. Користувачі облікової інформації. Суб'єкти господарської діяльності в Україні. Організація облікової роботи. Основні принципи фінансового обліку. Нормативне регламентування фінансового обліку. Вимірювання і оцінка у фінансовому обліку. Зміст та необхідність облікових оцінок. Оцінка на дату придбання (виготовлення) активів. Оцінка на дату передачі (обміну). Оцінка з урахуванням зміни вартості грошей у часі. Оцінка за ліквідаційною вартістю. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік грошових коштів на рахунках у банках...
Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Економічна природа і сутність державних фінансів. Необхідність і зміст державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні основи державних фінансів. Державні фінанси України. Еволюція науки про державні фінанси. Становлення та розвиток державних фінансів. Державні фінанси в системі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Бюджет і бюджетна система України. Становлення і розвиток бюджетної системи України. Призначення і роль бюджету. Бюджетна система і бюджетний устрій. Бюджетна класифікація. Бюджетна політика. Бюджетне планування. Бюджетне прогнозування. Державний бюджет України. Призначення і роль державного бюджету. Доходи державного бюджету...
Федоренко В. Г. Інвестознавство: Поняття інвестицій та інвестиційного менеджменту. Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності. Управління інвестиційною діяльністю. Важелі інвестиційної діяльності. Функції управління інвестиційною діяльністю. Структура фінансового аналізу підприємства. Інвестиційний процес. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами. Стадії інвестиційного процесу. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні. Перспективні напрями інвестиційної стратегії. Основні напрями інвестиційної стратегії. Планування та контроль капіталовкладень. Досвід класифікації капіталовкладень в економічно розвинених країнах...
Завадський Й.С. Менеджмент: Теорія і методологія менеджменту Management theory and methodology. Розуміння зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Суть, цілі і види менеджменту. Наукові принципи менеджменту. Розвиток теорії і практики менеджменту Development of Management Theory and Practice. Наукові погляди, що передували класичній теорії. Генезис і еволюція менеджменту. Класична школа. Біхевіористська теорія. Теорія бюрократії і кількісний підхід до менеджменту. Сучасні підходи до менеджменту. Функції менеджменту Management Functions. Поняття і класифікація функцій. Зміст основних функцій менеджменту. Характеристика спеціальних функцій. Розвиток функцій менеджменту зі зміною зовнішнього і внутрішнього середовища...
Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Економічні передумови ситуаційного керування. Економічні явища і причини виникнення проблемних ситуацій на підприємствах. Макроекономічні явища, що ведуть до появи проблемних ситуацій на підприємствах. Вплив макроекономічних проблем на первинні ланки економіки. Виникнення проблемних ситуацій в організації. Суть і завдання ситуаційного (адаптивного) менеджменту. Функціональне (традиційне) керування підприємством як база ситуаційного менеджменту. Концепція і принципи менеджменту. Методи менеджменту. Мета й основні функції менеджменту. Об'єкти менеджменту. Комунікації в менеджменті. Основні компоненти функціонального менеджменту. Технологія і техніка забезпечення процесу керування...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com