Головна

Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 456 с.

Розділ 1. Теоретичні засади аудиторської діяльності.....9
1.1. Вступна частина. Загальні положення щодо аудиторської діяльності.....9
1.1.1. Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту (МСА 120).....9
1.2. Відповідальність.....14
1.2.1. Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 200).....14
1.2.2. Умови домовленості про аудиторську перевірку (МСА 210).....16
1.2.3. Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220).....18
1.2.4. Документація (МСА 230).....21
1.2.5. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства і помилки, допущені під час перевірки фінансової звітності (МСА 240).....26
1.2.6. Врахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 250).....32
1.3. Планування.....38
1.3.1. Планування роботи (МСА 300).....38
1.3.2. Знання бізнесу (МСА 310).....41
1.3.3. Суттєвість в аудиті (МСА 320).....45
1.4. Внутрішній контроль.....47
1.4.1. Оцінка ризиків та внутрішній контроль (МСА 400).....47
1.4.2. Аудит у середовищі комп'ютерних інформаційних систем (МСА 401).....57
1.4.3. Аудиторські міркування щодо суб'єктів господарювання, яким надають послуги (МСА 402).....59
1.5. Аудиторські докази.....61
1.5.1. Аудиторські докази (МСА 500).....61
1.5.2. Залишки на початок періоду (МСА 510).....64
1.5.3. Аналітичні процедури (МСА 520).....67
1.5.4. Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки (МСА 530).....70
1.5.5. Аудиторська перевірка облікових оцінок (МСА 540).....76
1.5.6. Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації (МСА 545).....79
1.5.7. Пов'язані сторони (МСА 550).....82
1.5.8. Подальші події (МСА 560).....84
1.5.9. Безперервність (МСА 570).....87
1.5.10. Пояснення управлінського персоналу (МСА 580).....90
1.6. Використання роботи інших фахівців.....92
1.6.1. Використання роботи іншого аудитора (МСА 600).....92
1.6.2. Розгляд роботи внутрішнього аудиту (МСА 610).....94
1.6.3. Використання роботи експерта (МСА 620).....97
1.7. Аудиторська думка та звітність аудитора.....100
1.7.1. Аудиторський висновок про фінансову звітність (МСА 700).....100
1.7.2. Порівняльні дані (МСА 710).....103
1.7.3. Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти (МСА 720).....105
1.8. Спеціалізовані сфери.....106
1.8.1. Аудиторський висновок під час виконання завдань аудиту спеціального призначення (МСА 800).....106
1.8.2. Перевірка прогнозованої фінансової інформації (МСА 810).....109
1.9. Супутні послуги.....114
1.9.1. Завдання з огляду фінансових звітів (МСА 910).....114
1.9.2. Завдання з виконання погоджених процедур щодо фінансової інформації (МСА 920).....118
1.10. Використання комп'ютерів в аудиті.....120
1.11. Вплив системи електронного оброблення даних на бухгалтерський облік і внутрішній контроль.....123
1.12. Оцінки властивого ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю, їх вплив на висновки аудиторської перевірки.....125
1.13. Етичні вимоги до аудитора.....129
Розділ 2. Методика проведення аудиту окремих об'єктів бухгалтерського та податкового обліку.....137
2.1. Аудит фінансової звітності.....137
2.1.1. Аудит форми № 1 фінансової звітності «Баланс».....140
2.1.2. Аудит форми № 2 фінансової звітності «Звіт про фінансові результати».....151
2.1.3. Аудит форми № 3 фінансової звітності «Звіт про рух грошових коштів».....157
2.1.4. Аудит форми № 4 фінансової звітності «Звіт про власний капітал».....158
2.1.5. Аудит форми № 5 фінансової звітності «Примітки до фінансових звітів».....158
2.1.6. Аналіз показників фінансового стану підприємства.....158
2.2. Аудит податкового обліку.....165
2.2.1. Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються підчас аудиту податкового обліку.....165
2.2.2 Аудит правильності нарахування та сплати податку на прибуток підприємства.....170
2.2.2.1. Перевірка правильності визначення платників податку на прибуток та дослідження їх особливостей.....171
2.2.2.2. Попередня перевірка податкової звітності.....173
2.2.2.3. Перевірка правильності визначення валового доходу.....178
2.2.2.4. Перевірка правильності визначення валових витрат.....210
2.2.2.5. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань.....244
2.2.2.6. Перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування та сум фактично сплаченого податку на прибуток.....250
2.2.2.7'. Порядок заповнення рядків Декларації з податку на прибуток підприємства після 1 січня 2003 року.....254
2.2.3. Аудит розрахунків із бюджетом з податку на додану вартість.....258
2.2.3.1. Перевірка правильності нарахування податкових зобов'язань із податку на додану вартість.....259
2.2.3.2. Перевірка правильності визначення бази оподаткування.....261
2.2.3.3. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань за окремими видами діяльності та окремих платників.....264
2.2.3.4. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань за операціями із продажу основних фондів і нематеріальних активів.....270
2.2.3.5. Перевірка правильності коригування податкових зобов'язань із податку на додану вартість.....272
2.2.3.6. Перевірка правильності визначення дати виникнення податкових зобов'язань.....273
2.2.3.7'. Перевірка правильності застосування пільг із податку на додану вартість.....274
2.2.3.8. Перевірка правильності застосування ставок оподаткування.....289
2.2.3.9. Перевірка правильності визначення суми податкового кредиту з ПДВ.....290
2.2.3.10. Перевірка наявності і правильності оформлення податкових накладних.....293
2.2.3.11. Перевірка факту включення до валових витрат вартості товарів (робіт, послуг), податок на додану вартість за якими віднесено до податкового кредиту.....298
2.2.3.12. Перевірка правильності включення до податкового кредиту сум ПДВ за придбаними основними фондами та нематеріальними активами.....300
2.2.3.13. Перевірка правильності коригування податкового кредиту.....302
2.2.3.14. Перевірка правильності визначення дати виникнення права на податковий кредит.....302
2.2.4. Аудит правильності нарахування та сплати єдиного податку.....303
2.2.4.1. Поняття суб'єкта малого підприємництва як платника єдиного податку.....304
2.2.4.2. Перевірка правильності визначення бази оподаткування єдиним податком.....307
2.2.4.3. Перевірка дотримання підприємством вимог, що ставляться до суб'єктів малого підприємництва-платників єдиного податку.....309
2.2.4.4. Перевірка правильності нарахування, узгодження та сплати єдиного податку.....310
2.2.4.5. Перевірка дотримання суб'єктом малого підприємництва-платником єдиного податку вимог щодо сплати інших податків та зборів (обов'язкових платежів).....311
2.2.5. Аудит прибуткового податку з громадян.....315
2.2.6. Аудит податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.....319
2.2.7. Аудит збору за забруднення навколишнього середовища.....332
2.2.8. Аудит повноти нарахування й сплати відрахувань на обов'язкове соціальне страхування та відшкодування коштів за рахунок фондів соціального страхування.....343
2.2.8.1. Аудит повноти нарахування та своєчасності сплати пенсійного збору.....343
2.2.8.2. Аудит повноти та своєчасності сплати суб'єктами підприємницької діяльності страхових внесків на випадок безробіття.....353
2.2.8.3. Аудит повноти та своєчасності сплати страхових внесків на випадок тимчасової втрати працездатності.....354
2.2.8.4. Аудит правомірності відшкодування витрат на виплату допомоги за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.....356
2.2.8.5. Аудит повноти нарахування та своєчасності сплати відрахувань на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.....357
2.2.9. Аудит правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету місцевих податків та зборів.....358
2.2.9.1.Аудит комунального податку.....362
Словник термінів.....366
Додатки.....371
Додаток А. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125-Х1І зі змінами і доповненнями.....372
Додаток Б. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фі мансі в України від 30 листопада 1999р. №291.....384
Додаток В. Податковий календар.....404
Додаток Д. Звітність, не пов'язана зі сплатою податків та зборів.....443
Список використаних джерел.....448

Одержати книгу
"Завгородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Лишиленко О.В. Фінансовий облік: Основи організації бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. Організація документообороту і зберігання документів. План рахунків бухгалтерського обліку. Облік основних засобів і нематеріальних активів. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів. Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів...
Протопопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: Основи економічної діяльності підприємства. Підприємство в ринкових умовах. Підприємництво як форма господарювання. Комерційний розрахунок як метод господарювання. Стратегія діяльності підприємства, її обґрунтування. Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування. Ресурсний потенціал підприємства. Ресурси підприємства. Основні фонди підприємства. Трудові ресурси підприємства. Фінансові ресурси підприємства. Обґрунтування планів господарчої діяльності. Обсяги господарчої діяльності підприємства. Витрати підприємства. Доходи та прибутки підприємства. Фінансові показники. Інвестиції. ефективність діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства. Ефективність комерційної діяльності...
Мочаліна З.М. та ін. Фінанси: Сутність фінансів, їх функції і роль. Фінансова система. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси господарських суб'єктів. Державні фінанси. Бюджет і бюджетна система. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Податки і податкова система. Державні цільові фонди. Державний кредит і державний борг. Страхування і страховий ринок. Фінансовий ринок. Міжнародні фінанси...
Глогусь О. Логістика: Термінологічний апарат логістики та фактори її розвитку. Концепція логістики. Визначення, поняття, основні завдання та функції логістики. Рівні розвитку логістики. Еволюція концептуальних підходів до логістики. Функціональний взаємозв'язок логістики з маркетингом, фінансами та операційним менеджментом. Системний підхід в логістиці. Логістична система. Поняття системи та властивості логістичної системи. Класифікація логістичних систем. Загальна характеристика методів рішення логістичних завдань. Моделювання логістичних систем. Системний підхід. Порівняльна характеристика системного та класичного підходів у логістиці. Характеристика логістичних функціональних сфер підприємства. Логістика постачання. Завдання та функції логістики...
Пушкар М.С., Пушкар P.M. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Теорія контролінга. Фундаментальні поняття контролінга. Сутність, принципи і сфера застосування контролінга. Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга. Функції та завдання контролінга. Місце контролінга в системі економічних наук. Контролінг у системі стратегічного менеджменту. Організаційна структура, функції та технологія управління. Вибір організаційних структур управління. Функції управління. Інформаційні ресурси та їх використання в управлінні. Комунікаційний процес у системі контролінга. Поняття про комунікаційний процес. Канали, типи та засоби комунікації. Документація в комунікаційному процесі. Комунікаційні перешкоди...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com