Головна

Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами. - К.: Знання, 2005. - 247 с.

Передмова.....8
Глава 1. Методологічні аспекти аудиту, його суть, мета та завдання.....10
1.1. Роль і місце аудиту в ринковому середовищі, його необхідність.....10
1.2. Історія розвитку і становлення аудиту.....14
1.3. Суть аудиту, його мета і завдання.....19
Глава 2. Організація аудиту за міжнародними стандартами та його нормативно-правове забезпечення.....27
2.1. Організація аудиту та його правове забезпечення.....27
2.2. Визнання професійної кваліфікації бухгалтерів.....30
2.3. Кодекс етики професійних бухгалтерів, прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ).....32
2.4. Політика Ради МФБ щодо впровадження етичних вимог і спостереження за їх дотриманням.....39
2.5. Проблеми застосування Міжнародних стандартів аудиту як національних.....40
2.6. Забезпечення якості професійних послуг.....68
Глава 3. Аудиторський процес і оцінка його складових.....71
3.1. Етапи та послідовність здійснення аудиторських процедур.....71
3.2. Аудиторські докази та вимоги до них.....74
3.3. Методика складання робочих документів аудитора.....79
3.4. Оцінка помилок, шахрайства і ризику в аудиті.....83
3.5. Узагальнення результатів аудиту.....90
Глава 4. Особливості внутрішнього аудиту.....99
Глава 5. Аудит банківських установ.....108
5.1. Банківський нагляд.....108
5.2. Перевірка установчих документів банку.....118
5.3. Контроль за дотриманням банківськими установами економічних нормативів.....120
5.4. Взаємовідносини інспекторів з Базельського нагляду та зовнішніх аудиторів.....124
5.5. Аудит безготівкових розрахунків.....130
5.5.1. Аудит розрахунків платіжними дорученнями та вимогами-дорученнями.....133
5.5.2. Аудит розрахунків акредитивами.....133
5.5.3. Аудит розрахунків чеками.....134
5.5.4. Аудит розрахунків пластиковими картками.....135
5.5.5. Аудит розрахунків, що базуються на заліку взаємних вимог.....137
5.5.6. Зарахування (списання) коштів на рахунки клієнтів за порядком безготівкових перерахувань.....138
5.6. Аудит касових операцій.....138
5.7. Аудит депозитних операцій.....140
5.8. Аудит і оцінка кредитного портфеля.....143
5.9. Аудит операцій з цінними паперами.....147
5.10. Аудит валютних операцій.....150
5.11. Аудит фінансових результатів банку.....153
5.12. Аудит витрат банку.....163
5.13. Особливості аудиту в комп'ютерному середовищі.....175
Висновки.....184
Список використаної літератури.....187
Додатки.....194
Додаток 1. Кодифікація міжнародних стандартів аудиту і національних нормативів аудиту в Україні станом на липень 2001 р.....194
Додаток 2. Перелік абревіатур.....199
Додаток 3. План рахунків бухгалтерського обліку банків України.....200

Одержати книгу
"Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Вимірники, які застосовуються в обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Призначення та побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова. План рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обґрунтованість...
Лібанова Е.М. Ринок праці: Ринок праці в соціально-економічній системі. Поняття ринкової економічної системи. Структура ринкової системи. Ринок праці як самостійна відкрита соціально-економічна підсистема. Пропозиція товару на ринку праці. Показники пропозиції робочої сили. Працездатність як первинна основа входження до складу робочої сили. Чинники економічної (трудової) активності. Трудова мобільність як чинник формування пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Попит на товар на ринку праці. Вартість та ціна робочої сили. Закономірності попиту-пропозиції на ринку праці. Крива пропозиції робочої сили. Ринкові криві пропозиції робочої сили. Ринковий попит на робочу силу. Конкурентна рівновага...
Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: Суть фінансів, їх функції і роль. Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Загальна теорія фінансів: ретроспективний огляд проблеми. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів. Принципи та роль фінансів у ринковій економіці. Фінансова система. Зміст поняття "фінансова система", принципи щодо її організації. Будова фінансової системи України. Проблемні питання становлення і розвитку фінансової системи України. Фінансова політика та механізм її реалізації. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави. Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин. Фінансовий механізм та його роль...
Окландер М.А. Логістика: Вступ в логістику. Історія виникнення логістики. Етапи формування теорії логістики. Генезис логістики в Україні. Актуальність логістики. Логістична система підприємства. Концепція та методологія логістики. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень. Принципи побудови логістичної системи. Організація логістики. Компоненти логістичної системи. Місцезнаходження і розпланування. Комунікація. Транспорт. Запаси. Склади та упаковка. Функції логістичної системи підприємства. Постачання. Підтримка виробництва. Фізичний розподіл. Планування логістичної системи підприємства. Логістичний сервіс. Логістичні витрати. Логістичний цикл. Логістика і маркетинг. Співвідношення логістичної та маркетингової систем. Аудит логістики...
Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: Інноваційні процеси в ринковій економіці. Інновації і державне регулювання інноваційних процесів. Інновації як об'єкт менеджменту. Еволюція інноваційної теорії. Іноземний досвід державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні. Інноваційна політика організацій. Загальні методологічні основи нововведень. Квазистабільність економіки і технологічні прориви. Умови й основи розвитку інноваційної сфери. Класифікація нововведень. Моделі й етапи інноваційних процесів. Взаємозв'язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. Особливості організаційних форм інноваційної діяльності. Основи формування інноваційних організацій...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com