Головна

Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - Львів: Оріяна-Нова, 2004. - 292 с.

ПЕРЕДМОВА.....3
Тема І. АУДИТ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО СУТЬ.....5
1.1. Місце аудиту в системі економічного контролю.....5
1.2. Суть аудиту, його мета і завдання.....8
1.3. Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього.....16
1.4. Становлення і розвиток аудиту в Україні.....20
Тема 2. ВИДИ АУДИТУ ТА ЙОГО ВІДМІННІСТЬ ВІД ІНШИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ.....26
2.1. Види аудиту та його класифікація.....26
2.2. Відмінності аудиту від інших форм контролю.....34
2.3. Види аудиторських послуг.....39
Тема 3. КОНЦЕПЦІЇ, ПОСТУЛАТИ ТА СТАНДАРТИ АУДИТУ.....46
3.1. Концепції та постулати аудиту.....46
3.2. Кодекс етики професійних бухгалтерів.....50
3.3. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.....54
Тема 4. ПРЕДМЕТ І МЕТОД АУДИТУ.....63
4.1. Предмет і об'єкти аудиту.....63
4.2. Метод аудиту.....66
4.3. Вибіркові прийоми аудиту.....73
Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЯ, АУДИТУ ТА ЙОГО ПРОЦЕСУ.....84
5.1. Організація аудиторської діяльності та статус аудитора.....84
5.2. Організація функціонування аудиторських служб.....88
5.3. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи.....92
5.4. Інформаційне забезпечення процесу аудиту.....101
Тема 6. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ.....111
6.1. Суть внутрішнього контролю, його мета та завдання.....111
6.2. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.....115
Тема 7. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ.....121
7.1. Аудиторський ризик.....121
7.2. Експертно-аналітична оцінка аудиторського ризику.....126
Тема 8. ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ТА АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ.....135
8.1. Планування аудиту.....135
8.2. Аудиторські процедури та їх класифікація.....144
Тема 9. МЕТОДИКА АУДИТОРСЬКОГО ТЕСТУВАННЯ.....154
9.1. Види аудиторських тестів та їх роль у процесі аудиторської перевірки.....154
9.2. Аудиторське тестування за циклами господарських операцій.....157
Тема 10. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРНОГО СЕРЕДОВИЩА.....164
10.1. Особливості аудиту в середовищі електронної обробки даних.....164
10.2. Методика використання комп'ютерних засобів у процесі аудиту.....174
Тема 11. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ РОБОТИ АУДИТОРА.....182
11.1. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них.....182
11.2. Процедури отримання аудиторських доказів.....187
11.3. Оцінка якості роботи аудитора.....189
Тема 12. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРА.....195
12.1. Зміст і форма аудиторської документації та вимоги до її складання.....195
12.2. Класифікація робочих документів аудитора.....199
Тема 13. АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТИ.....205
13.1. Аудиторські звіти та їх склад.....205
13.2. Види аудиторських висновків та їх характеристика.....206
13.3. Зміст і структура аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності підприємства.....209
13.4. Аудиторські висновки спеціального призначення.....211
13.5. Звіт аудитора перед замовником.....215
Тема 14. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ.....220
14.1. Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контролю.....220
14.2. Об'єкти внутрішнього аудиту.....225
14.3. Формування методології внутрішнього аудиту.....230
14.4. Організація внутрішнього аудиту.....234
Додатки.....240

Одержати книгу
"Гончарук Я.А., Рудницький B.C. Аудит"


Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел. Користувачі сайту зобов'язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.


 

Аудит
Банківська справа
Бухгалтерський облік
Економічний аналіз
Економіка праці

Економіка підприємства
Фінанси
Фінанси підприємства
Інвестування
Історія економіки

Логістика
Макроекономіка
Менеджмент
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини

Мікроекономіка
Підприємництво
Політекономія (економічна теорія)
Ревізія
Страхування

 
 

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: Вчені світу - творці бухгалтерської науки. Альвізе П. де. Альфієрі В. Анастпасіо Н. де. Антоні Р. Н. Баррем Б. Ф. Батордон Л. Батташіь М. Белліні К. Берлінер М. Беста Ф. Бідерман Г. Бірд П. Болъцано Б. БоналужіФ.А. Броад С Дж. Брюндлер Г. Буайє К. Бурланд А. Бурнісьєн Ж. Буррій Й. Веддінгтон Дж. Вентурі Б. Вернтц В.В. Вілла Ф. Гарньє П. Гаррісон Ч. Герстнер П. Гіділья К. Годефруа А. Готліб І. Грааф А. де. ГріірГ. Гюглі Ф. Даффорне Р. Дегранж Е. Делапортп Р. ДженнінгсА. Джиттпі В. Джонс Е.Т. Джонсон 0. Дзаппа Дж. Діксі Л.Р. Дюмарше Ж.Б. Едвардс Дж.Р. Емерсон Г. Івата І. Ієгер Е.А. Імпін Я. Ірсон К. Казанова А. Калъмес А. Каннінг Дж. Кардано Дж.К. Кардинелъ СТ. Кастіло Д. делъ. Кейлъ К.П. Кефер К. Коверо І...
Калина А. В. Державне регулювання зайнятості: Історичні аспекти становлення і розвитку системи управління зайнятістю в Україні. Теоретико-методологічні проблеми зайнятості населення України на етапі ринкової трансформації економіки. Розвиток ринку праці та формування державної політики зайнятості. Стратегія регулювання зайнятості та інфраструктура ринку праці. Державна політика зайнятості населення, її регулювання та прогнозування. Механізм державного регулювання зайнятості населення та його складові. Законодавчо-правова складова регулювання зайнятості населення. Економічна складова механізму регулювання зайнятості населення. Соціальний аспект регулювання зайнятості населення. Адміністративно-організаційні напрями регулювання зайнятості в Україні...
Суторміна В. М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Фінанси країн з розвинутою ринковою економікою. Фінанси в системі ринкових відносин. Механізм функціонування державних видатків. Державні доходи: методи мобілізації й особливості. Фінанси підприємств (об'єднань). Форми організації підприємництва і фінансовий менеджмент. Типи підприємств. Об'єднання підприємств. Холдинги. Система управління фінансами корпорацій. Фінансовий ринок. Структура фінансового ринку. Механізм ціноутворення на фінансовому ринку. Звітність корпорацій. Річні звіти. Баланс. Звіт про прибутки та збитки. Звіт про нерозподілений прибуток. Звіт про зміни фінансового стану. Аналіз фінансових звітів корпорацій. Методи аналізу. Показники прибутковості. Показники ліквідності. Показники стабільності...
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень: Економічне вчення марксизму. Історичні умови виникнення і початок формування марксистської економічної теорії. Обґрунтування принципу матеріалістичного розуміння історії в працях К. Маркса і Ф. Енгельса 40-х pp. XIX ст. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса. Вчення про соціалізм. Історичні долі марксистського вчення. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній науці. Передумови виникнення і методологічні принципи маржиналізму. Основні школи маржиналістського напрямку. Кейнсіанський напрямок економічної теорії. Макроекономічна теорія Д.М. Кейнса. Економічна програма кейнсіанства. Неокейнсіанські моделі економічного зростання. Посткейнсіанство. Еволюція неокласичних ідей. Неоліберализм...
Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І. Економіка та менеджмент праці (праксеологічний аспект): Філософські та економічні категорії праці. Економіка праці з точки зору праксеології. Вітчизняні школи управління працею. Сутність і зміст трудового процесу в парадигмі праксеології. Концепція діючої особистості. Три категорії цінності праці. Солідарність, конфлікт праці і капіталу. Праця для людини, а не людина для праці (теорія Кароля Войтили). Теорії Коліна Кларка, Пола Ромера в контексті управління. Релігійні аспекти праці. Сучасні теорії мотивації праці. Загальні теорії. Змістовні, процесійні теорії мотивації праці та їх застосування. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Теорія раціональних рішень. Біхевіористична модель групової мотивації...

© 2009-2020  eclib.atwebpages.com